Avrupa'da Erken Dönem Sosyalist Teori ve İşçi Hareketleri (1830-1840)

Author
Ateş Uslu
Content Type
Journal Article
Institution
Sakarya University (SAU)
Abstract
Avrupa'da 1830'lu yıllarda sosyalist düşünce, işçi hareketleri ve komplocu/devrimci hareketler entelektüel ve siyasi yaşamın önemli bileşenleridir. Marx ve Engels dönemin teorisyenlerinden ve siyasi liderlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiş, bazı eserlerinde bunlarla polemiğe girmiş - lerdir. Bu yazıda 1830'lu yıllarda sosyalist düşüncenin, işçi hareketlerinin ve devrimci hareketlerin gelişiminin temel dinamiklerinin incelenmesi hedef - lenmektedir. İlk bölüm Büyük Britanya'da 1830'lu yılların sınai gelişiminin toplumsal tarihte yaptığı etkiler, Çartist hareketin oluşumu ve Owen'cı hareketin 1830'lu yıllardaki dönüşümleri ele alınacaktır. İkinci bölüm 1830'lu yıllarda Fransa'da sosyalist düşüncenin çeşitlenmesine ve işçi hareketinin gelişimine ayrılmıştır. Makalenin bütününde sanayi kapitalizminin yaptığı hamleler ile kitle hareketlerinin önem kazanması arasındaki bağıntıya dikkat çekilmiştir. Ütopyacı düşüncenin 1830'lu yıllarda önemini koruması ve aynı dönemde felsefe ve sosyalist düşünce akımları arasında yoğun bir ilişkinin kurulmaya başlanması da makalede vurgulanan konular arasındadır. Çalış - manın bütününde sosyalizmin gelişiminin temel dinamiklerinin, 1830'lu yıllarınsosyal-ekonomik ve siyasal gelişmeleriyle bağlantısı içinde incelenmesi hedeflenm ektedir.