Doğu Toplumlarında ve Türkiye'de Birlikte Yaşama Arayışı: Çokkültürlülük Mü? Yoksa Yeni Bir Model Mi?

Author
Ertan Özense
Content Type
Journal Article
Institution
Sakarya University (SAU)
Abstract
Günümüz dünyasında farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde içine ya - şaması en önemli problemlerden birisidir. Birlikte yaşama konusunda id - dialı bir model olarak “çokkültürlülük”, gündemdeki yerini korumaktadır. Fakat çokkültürlülüğün uygulandığı ülkeleri göz önüne aldığımızda (başta Kanada olmak üzere) sosyal, kültürel, tarihi, coğrafi vb. koşullar açısından Doğu toplumlarından ve ülkemiz koşullarından oldukça farklı özelliklere sa - hip olduklarını görürüz. Bu bağlamda Türkiye'nin yeni bir modele ihtiyacı olduğu görülmektedir. Türkiye'nin dünyadaki ve bölgedeki sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik koşulları göz önüne alındığında “model ülke” olması ya da olma yolunda önemli mesafeler kaydettiğine şahit olmaktayız. Nite - kim Türkiye'nin farklı etnik ve dinsel kökene sahip topluluklara yönelik son yıllarda gerçekleştirdiği “açılım” politikaları model ülke olma konusunda önemli mesafeler aldığını göstermesi açısından da oldukça ümit vericidir. Ayrıca geliştirilecek “yeni bir modelin”oluşturması toplumsal barış, adalet ve ülke bütünlüğünü koruma açısından da önemli bir çabadir.