Search

Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Arif Yıldız, Tuncay Yılmaz
 • Publication Date: 12-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Kamuda iç denetim, iç denetçiler tarafından yürütülmekte, yeterli sayıda denetçisi olan kurumlarda ayrı iç denetim birimleri ve iç denetim birim başkanları bulunmaktadır. İç denetimin kuruma değer katabilmesi konusunda iç denetçilerin mesleki yeterliliği, karakteri ve motivasyonu çok önemlidir. İç denetçilerin temel ürünleri olan raporlamalar ile raporun içerisinde yer alan bulguların ve önerilerin yeterliliği, her ne kadar analizlere dayansa da iç denetçinin yargı ve kanaatlerinin bir sonucudur. Motivasyonu yüksek olan bir iç denetçi, daha doğru bulgular tespit edebilecek, daha uygulanabilir ve yerinde öneriler sunabilecek ve kuruma daha fazla değer katacaktır. Bu çalışmada, iç denetçilerin kariyer yolu incelenerek 2020 yılı mart ayında Bakanlıklarda görevli iç denetim birim başkanları ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar sonucunda iç denetçilerin motivasyonları üzerinde etkili olan hususlara değinilmiştir. Sonuç olarak; teşkilat kararnamesinde iç denetim biriminin yer almaması, iç denetim birim başkanlarının statüsü, iç denetimin kurumdaki yeri, yönetici desteği, iç denetçilerin kariyer yolu, kültürel yapı, teftiş kurullarının yapısı ve ilişkisi, ilk iç denetçilerin müfettiş veya kontrolör kökenli olmaları başlıkları altında toplanan konuların iç denetçilerin motivasyonu üzerinde etkili olduğu değerlendirilmiştir.
 • Topic: Employment, Public Sector, Audit
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Mesut Özcan, Sinan Balta
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. 2019 yılı itibariyle dünyadaki yaşlı nüfus oranı %9,3’tür. Türkiye ise %9,1’lik yaşlı nüfus oranı ile dünya ortalamasına yaklaşmış durumdadır. TÜİK projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2’ye, 2030 yılında %12,9’a, 2040 yılında %16,3’e, 2060 yılında %22,6’ya, 2080 yılında ise %25,6’ya yükseleceği öngörülmektedir. Bu nüfus projeksiyonu hızla yaşlanan nüfusa yönelik sosyal politikaların önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda yaşlı nüfusa yönelik sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmet politikalarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu çalışmada hızla yaşlanan Türkiye nüfusuna dikkat çekilerek, Türkiye’de yaşlılara yönelik uygulanan güncel sosyal politikaların kapsamı hakkında bilgi verilmektedir.
 • Topic: Aging, Social Services, Public Service
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Musa Ozturk
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: İşsizlik bütün toplumların üstesinden gelmeye çalıştığı öncelikli ve önemli bir sorundur. İşsizlik, bir taraftan ülke ekonomisinin âtıl kapasitede çalışıyor olmasını göstermesi diğer taraftan da psikolojik, sosyal, ekonomik ve politik yönler barındırıyor olması bakımından çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle işsizlik ve etkileri çok farklı disiplinlerce sürekli incelenmektedir. Çalışma kapsamında, finansal liberalizasyon sonrasında Türkiye’de ekonomik büyümenin işsizlik türleri üzerindeki etkisi Okun Yasası ve istihdamsız büyüme hipotezi merkezinde incelenmektedir. Veriler Dünya Bankası veri tabanından derlenmiştir ve 1988-2018 yıllarını kapsamaktadır. İşsizlik oranları olarak; toplam, erkek, kadın, genç, genç-erkek ve genç-kadın verileri ele alınmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Hatemi-J ve E. Roca tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testiyle incelenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre; içsel ve dışsal nedenlerden kaynaklanan ekonomik şoklar işsizlik serilerinde yapısal kırılmalara neden olmakta ve da histeri etkisinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Değişkenler arasında asimetrik ilişki vardır. Ekonomik büyümenin artması, genel, genç ve kadın işsizlik oranlarında azalmaya neden olmaktadır ve Okun Yasası bu seriler için geçerlidir. Ekonomik büyümeden genel erkek ve genç erkek işsizlik oranları için istihdamsız büyüme yaklaşımı öne çıkmaktadır. Sonuç olarak; -diğer şeyler sabitken- Türkiye’nin bir taraftan histeri etkisini gidermek diğer taraftan da işsizlik oranlarını düşürmek için ekonomik büyümeyi destekleyici mahiyetteki makroekonomik politikalara yönelmesi gerektiği düşünülmektedir. | Unemployment is a preferential and important problem for all societies to overcome. Unemployment causes loss in the economic potential and in addition to this, unemployment has psychological, social, economic, and political aspects, so the problem becomes multidimensional. In this study, the effect of economic growth on the types of unemployment is examined in the scope of Okun's Law and Jobless Growth hypothesis. The data was compiled from the World Bank database and covers the years 1988-2018. As unemployment rates; total, male, female, youth, young-male, and young-female data are taken. After unit root tests, the causality relationship between the variables is examined with the asymmetric causality test developed by Hatemi-J and E. Roca. According to the results obtained; internal and external economic shocks cause structural breaks and so hysteresis effect becomes valid on the unemployment series. There is an asymmetrical relationship between the variables. Economic growth causes a decrease in general, youth, and female unemployment rates and Okun's Law is valid to these series. The Jobless growth approach applies for relations from economic growth to general-male and young-male unemployment rates. As a result; Turkey may/should apply macroeconomic policies focused on economic growth in order to eliminate hysteresis effect and reduce unemployment rates.
 • Topic: Globalization, Labor Issues, Economic Growth, Unemployment
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Türkiye, 2017 yılında, 1876 yılından beri uygulamada olan Parlamenter hükümet sistemine son vererek, Başkanlık sistemine geçti. Uzun süreden beri yaşanan politik, ekonomik ve toplumsal sorunlar, Başkanlık sistemine geçişin gerekçesi olarak sunuldu. Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçiş sürecinde, yeterli olmasa da, konu tartışıldı. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da baskın iki görüş ortaya çıktı. Başkanlık sisteminden yana olanlar, genellikle Türkiye’de yürürlükteki Parlamenter sistemin sonuçları üzerinden konuya yaklaştılar. Parlamenter sistemden yana olanlar ise Başkanlık sisteminin özellikle Latin Amerika’daki uygulamaları üzerinden konuyu ele aldılar. Artık Türkiye, Başkanlık sistemine geçtiğine göre yapılması gereken, Başkanlık sisteminin zayıf noktalarına ve yürürlükteki Cumhurbaşkanlığının eksiklerine odaklanmaktır. Böylece yürürlükteki sistem, daha güçlü hale gelebilir ve sistemden kaynaklanan sorunlar bir nebze olsun giderilebilir. Bu bağlamada çalışmada, hükümet sistemlerinin doğuşu, aralarındaki farklar, yaygınlıkları ele alındıktan sonra Başkanlık sisteminin zayıf noktaları ortaya konularak yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri üzerinde durulmuştur. Buna göre, daha önceki Hükümet sistemi gibi, yeni Hükümet sisteminin de zayıf halkası yasama organıdır. Bu bağlamda Türkiye, yasama organını güçlendirilerek, muhtemel sorunların üstesinden gelebilir.
 • Topic: Government, Politics, Presidential Elections
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Esat Pinarbaşi
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Özet Bu çalışmada “kirli eller” kavramı siyaset felsefesinin en çok tartışılan konularından biri olan siyaset-ahlak ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır. Bu amaçla öncelikle deontolojik ve teleolojik ahlak anlayışlarına değinilecek daha sonra kirli eller kavramı örnekler üzerinden analiz edilecektir. Weber’in sorumluluk ahlakı dediği şeyin kirli eller kavramına benzerliği gösterilecek; kirli ellerin siyaset ahlak geriliminde bir orta yol olduğu Walzer’ın görüşleri bağlamında temellendirilecektir. Sonuç olarak Kavramın siyaset ve ahlak arasındaki gerilimi azaltan bir yönünün olduğu; ne deontolojik ne de teleolojik bakış açısı içinde değerlendirilemeyeceği gösterilecektir.
 • Topic: Politics, Morality
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Tunahan Deği̇rmenci̇, Veysel Inal
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik dünya çapında adımlar atılmaktadır. Ülkeler, çevre dostu üretim ve tüketim faaliyetleri için vergileme yoluna giderken, diğer yandan çevresel harcamalar yapmaktadır. Bu çalışmada, çevre koruma harcamaları ve çevre kirliliği arasındaki ilişki yüksek gelir grubundaki 23 OECD ülkesi için incelenmektedir. 1995-2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analizlerde yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil testler tercih edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre çevre kirliliği ve çevre koruma harcamaları arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi vardır. Bununla birlikte, çevre koruma harcamalarından çevre kirliliğine bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.
 • Topic: Climate Change, Environment, Pollution, Data
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Ömer Karaoğlu
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Osmanlı devletinin Tanzimatla belirginleşen hukuki, bürokratik ve mali değişim sürecinin ardından II. Meşrutiyet yıllarında geleneksel yapı ve kodlardan hayli farklılaşmış yeni kurumlar tesis edildiği bilinmektedir. II. Meşrutiyet devresinde kamu hizmetinde çalışmakta olanlar için emeklilik ve yardımlaşma sandıklarından farklı bir tecrübe örneği olarak şirket yapıları kurulduğu ve bunların modern finansal araç ve işlemlerle faaliyette bulundukları görülmektedir. Personelin maaş dönemlerinde ayırdıkları fonların faiz getirisi elde edecekleri araçlarla ve farklı yatırım alanlarında nemalandırılmasıyla tasarruflarını artırmak ve yine kurum içi kredi yoluyla dayanışma işlevi görmek, bu şirketlerin başlıca amacıydı. Ticaret ve Nafia Nezareti çalışanlarına yönelik Teavün ve İktisad Şirketi, memur ve katip kadrolarında görev yapan personelin tasarruflarını artırmak ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla 1908 yılında kurulmuştu. Bu kısa çalışmada adı geçen şirketin kuruluş nizamnamesine göre idari örgütlenmesi, sermaye yapısı, vereceği borçlar ve satışa sunacağı tahvillerle nihayet on yılın sonunda gerçekleşmesi planlanan tasfiye işlemlerine dair bilgilere yer verdik. Elde ettiğimiz belgelerle 1908-1910 devresi içinde gerçekleşen iki yıllık sermaye birikimine, hesap özetleri ve satın alınan tahvillerin değerleri ve faiz hesaplarını ele aldık.
 • Topic: Economy, Trade, Bonds, Lending
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Sevgi Dönmez-Maç, Semih Okutan, Onur Metin, Şule Aydın-Turan
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This study aims to trace the evolution of philanthropy towards CSR and to reach an elucidating scheme about the current context and contemporary practices in Turkey. The evolution of the philanthropy concept is evaluated regarding the period of the Ottoman Empire, the Republic of Turkey, the development of the private sector, and finally the influence of globalization. Accordingly, the paper concluded that the historical evolution of philanthropy in Turkey brings about a scheme in which CSR perspective has been emerging. The contemporary practices such as awarding, CSR reporting and following of CSR standards are claimed to be reflections of CSR perspective. On the other side, philanthropy carries on to be influential to some extent in a corporate character, in the practices of the companies.
 • Topic: Globalization, Corporations , Philanthropy
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Vildan Amil, Ünsal Ozan Kahraman
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: : Çok boyutlu bir optimizasyon problemi olan rotalama ve yerleştirme, belirli bir araç-rota matrisi üzerinden yerleşkeleri önceden belirlenmiş olan tesislerden hangilerinin ulaşım ve üretim maliyeti toplamını minimize etmek için açılıp açılmayacağı ve aynı anda açılanlar arasında hangi rotaların kullanılacağına dair geometri problemini gündeme getirir. Bu probleme Daskin ve Perl’in modeli üzerine kurulu bir denklemler seti ile heuristic bir çözüm yöntemi olan Parçacık Sürü Algoritması (PSO) ile çözüm aranmıştır. Çalışmanın orijinalliğini aldığı ve üzerine kurulu olduğu birincil köşe taşı, yerleştirme ve rotalama problemini cebirsel ve deterministik mecrada ele almak ve buna dair kurguyu vermektir. | As a multidimensional puzzle, the location and routing problem analyzes the geometric problem about which plants should be opened and which routes should be employed between the opened plants in the framework which includes a matrix of specific possible vehicle-routes and possible plants with specific locations. In this context and equation set based on Dashkin and Perl’s Model and the Particle Swarm Optimization Algoritm (PSO), which is a heuristic solution manner, have been employed in the study. The major cornerstone of this article which the study is based on is the purpose to manage the routing and location problem in the algebraic-deterministic context and to give the basic logical mind map about it.
 • Topic: Science and Technology, Mathematics
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Zeynep Sözcan, Tuncay Yılmaz
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışma kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında örneklemini Sakarya Üniversitesi’nin sosyal bilimler eğitimi veren İşletme ve İktisat Bölümü son sınıf öğrencileri ile teknik bilimler eğitimi veren Makine, Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden 362 kişinin oluşturduğu bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası elde edilen veriler SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu kişiliğin dışa dönüklük, öz disiplin ve deneyime açıklık boyutları ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunurken, duygusal dengesizlik boyutu ile girişimcilik eğilimi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kişiliğin yumuşak başlılık boyutu ile girişimcilik eğilimi arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca kişilik özellikleri ve girişimcilik eğiliminin demografik değişkenlere göre farklılaştığı tespit edilmiştir.
 • Topic: Economics, Entrepreneurship, Business
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Mustafa Hatipler
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Sosyal dışlanma kavramı 1980’li yıllarda gelişmiş ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır. İçtimai, siyasi, kültürel ve iktisadi olumsuzlukların toplanması sonucunda sosyal dışlanma ortaya çıkmaktadır. Sosyal dışlanma; toplumun bir kesiminin işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik, yaşlılık, engellilik gibi nedenlerden dolayı sağlık, eğitim ve kültürel imkânlarından yararlanamamaları, üretim faaliyetlerinde bulunamamaları ve karar alma etkinliklerine katılamamaları olarak ifade edilebilir. Sosyal dışlanma ve yoksulluk kavramının birbirinden farklı olup olmadığı hususunda görüş birliği yoktur. Bir görüşe göre sosyal dışlanma yoksulluğu barından çok geniş bir kavramken, diğer görüşlere göre yoksulluğun nedenini veya sonucunu oluşturmaktadır. Tüm bunların sonucunda sosyal dışlanma toplumsal alanda barış için de bir tehdit unsuru olmakla birlikte sosyal bölünme ve sosyal patlama gibi olumsuzluklara da sebep olmaktadır. Sosyal dışlanma ile mücadelede sosyal politikalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal dışlanma ve yoksulluk kavramlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir.
 • Topic: Poverty, Unemployment, Social Exclusion
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Aziz Kutlar, Murat Sarikaya, Ali Kabasakal
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This study examines the relationship between the course of divorce and women’s labor force participation in Turkey during 2004-2013 Period. While Trabzon has the highest rate, Mardin has the lowest rate of women participation in the labor force. A significant correlation between the participation of women in the labor force and per capita income, crude divorce rate, and added value exists. There is a significant relationship between the participation of women in the labor force and the crude divorce rate. Bi-directional causal relationships between the participation of women in the labor force and the crude divorce also exists.
 • Topic: Gender Issues, Labor Issues, Women, Employment
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Rumeysa Köktaş
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmada uluslararası ilişkilerde bölgesel örgütlerin giderek artan rolü göz önünde bulundurularak Türkiye’nin Ortadoğu’daki bölgesel örgütlerle ilişkileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı Türkiye dış siyasetinde Ortadoğu’daki bölgesel örgütlerin rolünü ve ikili ilişkileri tarihsel olarak analiz etmek ve böylelikle Türk dış politikasındaki paradigmatik değişimleri ortaya koyabilmektir. Bu çerçevede bu çalışmada Türkiye’nin Ortadoğu’da öne çıkan beş örgüt (İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi, Gelişen Sekiz Ülke, Arap Ligi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) ile kurumsal ilişkileri tarihsel olarak ele alınarak Türk dış politikasının geçirdiği değişimler analiz edilmiştir.
 • Topic: Foreign Policy, Gulf Cooperation Council, Arab League
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Ferihan Ayaz, Hatice K. Adıyaman
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Antidepresan kullanımının yararları ya da zararları kamuoyunda tartışıla gelmektedir. Gazetelerdeki antidepresan konulu içeriklerin nasıl sunulduğu, antidepresanlara yönelik tutumlar, antidepresanların neden olduğu ya da tedavi ettiği hastalıklar merak konusudur. Dolayısıyla bu çalışmanın genel amacı antidepresan içerikli yayınların gazetelerde nasıl sunulduğunu ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda Prnet MSuite Programı aracılığı ile yapılan tarama sonucunda Aralık 2017 itibariyle Türkiye’nin tirajı en yüksek ilk 5 gazetesi olan Sabah, Hürriyet, Sözcü, Posta ve Habertürk gazetelerinde 2015, 2016 ve 2017 yılları arasında içinde “antidepresan” kelimesi geçen toplam 180 içerik, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda gazetelerin antidepresanlara yönelik tutumunun çoğunlukla nötr ve olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. “Antidepresanların başka hasta lıklara neden olması”, antidepresanlara ilişkin risk faktörlerinin ilk sırasında yer almaktadır. Antidepresanlara ilişkin yan etkiler arasında ilk sırada “cinsel problemler” ve “sersemlik / baş dönmesi / uyku hali” gelmektedir. Antidepresan kullanmaya alternatif olarak ilk sırada “toplumsal / ekonomik / siyasi yapının düzelmesi” önerilmiştir. Antidepresanların tedavi ettiği hastalık olarak çoğunlukla depresyona / mutsuzluğa işaret edilmiştir. Ancak kimi zaman antidepresanların tedavi ettiği ve neden olduğu hastalık aynı olabilmektedir. Sonuç olarak gazetelerin genel olarak antidepresanlara olumlu bakış açısının olmadığı, çoğu zaman kafa karıştırıcı bilgilerin verildiği, antidepresanlara ön yargı geliştirebilecek nitelikte içeriklerin var olduğu söylenebilir.
 • Topic: Media, News Analysis, Mental Health, Antidepressants
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Bilge Durutürk
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmada feminizmin ve çokkültürlülük ilişkisi üzerine bir inceleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu paralelde 1980’li yıllardan beri ortaya konmuş olan ikinci dalga feminizmin parametreleri ve 1990’lar itibari ile toplumsal cinsiyet kavramsallaştırması ve kimlik politikaları paralelinde ele alınan üçüncü dalga feminizmin parametreleri değerlendirilecektir. Bu temel unsurlar üzerinden çokkültürlülük kuramı içerisindeki liberal ve eleştirel yaklaşımların ikinci ve üçüncü dalga feminizm ile kesiştiği problemli durumlar ataerkillik ve kadının özgürleşmesi bağlamında kültürel farklılıkların ortaya koyduğu ırk, cinsiyet ve sınıf temelindeki tartışmalar üzerinden değerlendirilecektir.
 • Topic: Multiculturalism, Feminism, Intersectionality, Identity Politics
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Global Focus
 • Author: Erdem Cam, Murat Atan
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Küreselleşen dünyada istihdam, hem ülkeler hem de OECD, Avrupa Birliği gibi ülkeler üstü kurumlar için gündem oluşturan ve önemli hale gelen bir politika alanıdır. Ülkelerin istihdam politikalarının pek çok amacı olabilir. Ancak bunların içinde en temel hedef ülke içinde işsizliği ortadan kaldırmak ya da en düşük oranlarda tutabilmektir. Özellikle işsizlik sorunu, ülke içinde sosyal çöküntüye ve ekonomik açıdan kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. Benzer şekilde işsizlik sosyal politika yönünden incelendiğinde toplumda kişilerin yaşam kalitesini azalttığı, toplumsal sorunların arttığı, mutsuzluğun yaygınlaştığı, toplum için telafisi zor olan pek çok toplumsal soruna neden olduğu gözlemlenmektedir. Aynı şekilde işsizlik toplumsal zararlarının yanı sıra ekonomik açıdan durgunluğa, işgücünün ve üretimin azalmasına yol açacaktır. Bu nedenle il bazında istihdama yönelik politikalar uygulanması ve işsizlik probleminin çözümüne yönelik politikalar oluşturulması önemlidir. Bu çalışmada 2013 - 2016 yılları arasında il bazında işgücüne katılım oranı, ortalama günlük kazanç ve istihdam oranı değişkenleri çıktı olarak işsizlik oranı ve sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların toplam nüfusa oranı değişkenleri de girdi olarak kullanılmıştır. Çalışmada il bazında uygulanan istihdam politikalarının etkinliği ölçülmüştür. Tüm veriler TÜİK ve SGK veri tabanlarından alınmıştır. Malmquist toplam faktör verimliliği indeksi modelinin çözümünde DEAP 2.1 paket programı ve il bazında sonuçların haritalarının çizilmesi için ArcGIS 10.5 paket programı kullanılmıştır. Bu makalede il ve bölgesel farklılıkların azaltılması için genel politikalar yerine il bazlı politikaların uygulanmasının daha yararlı çıktılar yaratacağı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Topic: Globalization, European Union, Employment, Data
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Şükrü Cicioğlu, Atilla Yıldız
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Ülkelerin gelişmiş veya gelişmekte olmasına bakılmaksızın karşılaştığı sorunların başında ekonomik krizler gelir. Dünya ekonomisinin değişimi ile birlikte ekonomilerin kırılganlıklarının artması sonucu yaşanan krizlerin açıklanması daha da önem kazanmış ve krizlerin tahmin edilebilmesi, politikaların belirlenmesi açısından katkılar sağlar olmuştur. Dünya ekonomisi içinde yakalamış olduğu yüksek büyüme oranları ile önemli bir yeri olan Türkiye ekonomisinde iç ve dış kaynaklı birçok kriz yaşamıştır. Bunun yanında son dönemde faiz ve döviz kurundaki artışlar ekonomide kriz ortamının oluşmaya başladığı yönündeki düşünceleri artırmıştır. Kriz ortamının oluşup oluşmadığının değerlendirilebilmesi ve öngörüde bulunabilmek amacıyla reel göstergelerin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmada ekonomi üzerinde artan baskının ölçülmesi ve politika uygulayıcılarına yön vermek amacıyla krizleri öngörmek için yapılan çalışmalarda başarılı tahmin gücüne sahip olan Kaminsky, Lizondo ve Reinhart tarafından geliştirilen KLR sinyal yaklaşımı ile reel göstergeler değerlendirilmeye alınmıştır. Türkiye ekonomisinin 1999:01- 2017:12 dönemine ait aylık ve üç aylık verilerden yararlanarak uygulanan analiz sonucunda; kriz dönemi için sinyal verme başarısı açısından cari denge / ulusal rezerv, ithalat ve kapasite kullanım oranı göstergeleri başarılı olmuş ve aynı zamanda kriz olduğunda sinyal verme olasılıkları oldukça iyi değerler almıştır. Sinyal yaklaşımı neticesinde anlamlı sinyal veren göstergeler kullanılarak 2016:01-2017:12 dönemi değerlendirilmesi sonucunda cari denge / ulusal rezerv ve ithalat göstergeleri birer sinyal vererek ekonominin kötüleşme eğilimi içinde olduğunu göstermiştir.
 • Topic: Economics, History, Financial Crisis
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Ekrem Gül, Ahmet Gökçe Akpolat, Recep Kaya
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: 2008 Küresel finans krizi, kriz literatüründe ölçeğinin büyüklüğü ve küresel boyutta yaptığı etkiden dolayı önemli bir yer arz etmektedir. ABD’de 2008 yılında konut piyasalarında geri dönmeyen kredilerden kaynaklı başlayan finansal kriz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel çapta büyük bir yayılım göstermiştir. Bu doğrultuda krizin etkilerini gidermek amacıyla para ve maliye politikaları ülkeler tarafından önemle uygulanmıştır. Bu çalışmada 2008 Küresel finans krizi sonrasında Türkiye’de hükümet tarafından uygulanan maliye politikalarının önemli bir aracı olan kamu gelirleri ile istihdam oranları arasındaki ilişki öncelikle teorik olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Teoriye ilaveten 2006Q1-2016Q4 dönemleri arasında kamu geliri politikalarıyla istihdam oranları arasındaki ilişki Toda-Yamamoto nedensellik testine göre analiz edilmiş ve kriz sonrası uygulanan kamu geliri politikalarından istihdam oranlarına doğru tek yönlü Toda-Yamamoto (1995) Granger nedenselliği tespit edilmiştir.
 • Topic: Financial Crisis, Employment, Economy
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Ayla Akdoğan
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Most of the research on one-sided violence focused on factors that have an effect on the targeting of civilians, which were selected on account of the clarity of their definitions, characteristics that can be differentiated from the other factors, the ease with which they can be studied, as well as their recognizability. Some of the factors researched will be briefly discussed and the most important ones, which are central to this study, examined in detail.
 • Topic: Civil War, Conflict, Violence, Civilians
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Zeynep Kaplan
 • Publication Date: 06-2017
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: As an emerging technology field, there is an on-going mo-tivation for analysing the trend of research networks of nanotechnol-ogy. This paper attempts to present the evolution of Turkey in nano-technology research by taking into account the academic publications to indicate the overall trend and the leading actors and subject catego-ries in the systems of nanotechnology innovation. The purpose of this paper is twofold: (i) to present the trend of nanotechnology research and (ii) to highlight Turkey’s collaboration patterns in the relevant re-search sub-fields with the EU member states. In this framework, the study aims to show whether Turkey has the capability to collaborate with the advanced group of countries such as the EU in nanotechnol-ogy and to identify the sub-fields of common interests. Finally, the re-sults of collaboration among two parties will be correlated with the Web of Science subject categories. The findings are expected to be useful for developing the future areas of research in nanotechnology domain in collaboration with the EU.
 • Topic: Regional Cooperation, Science and Technology, European Union, Nanotechnology
 • Political Geography: Europe, Turkey, Asia
 • Author: Kenan Göçer, Cem Çetin
 • Publication Date: 12-2017
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Mülkiye Mektebi’nin maliye hocalarından İbrahim Fazıl Pelin (1886-1944), iktisat ve maliye dersleri vermiş ve bu alanda ders notları dâhil hayli kitap yazmıştır. Çağdaşı Mehmed Cavid Bey ile pek çok ortak noktaya sahip oluşu dikkat çekmektedir. Selaniklidir, iktisatçıdır ve liberal iktisadi görüşlere sahiptir. İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yaptığı sırada, Hukuk Mektebi birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan İlm-i İktisad Dersleri, 1914 tarihinde kitap olarak yayınlanmıştır. Kitap ile ders notları arası bir yerde duran eserin başlangıç kısımları, iktisadi düşünce tarihine ayrılmıştır. Bugün için bile pek tanınmayan Fransız ve İngiliz iktisatçılara yapılan atıflar ve ayrıntılı bilgilerle zenginleşmiş kitabın akıcı bir üslûba sahip olduğu aşikârdır.
 • Topic: Economics, Education, Science and Technology, History
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: M. Kemal Aydın
 • Publication Date: 12-2017
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Tarihsel analizler, Türkiye Ekonomisinin en temel sorununun dış açık olduğunu ortaya koymaktadır. Kalkınma girişimlerini kesintiye uğratan bu sorunu aşmak için 1980’li yılların başında ithal ikameci büyüme modeli terk edilerek ihracata dönük büyüme modeli benimsenmiştir. 1980’li yılların sonuna doğru bu modelin sürdürülebilir olmadığının görülmesi üzerine, 1990’lı yılların başından itibaren yüksek faiz ve düşük kur beklentisine odaklı kısa vadeli sermaye girişlerinin [portföy yatırımları] uyaracağı tüketim talebine dayandırılmış yeni bir büyüme modeli hayata geçirilmiştir. Ne var ki bu model, iktisadi yapının kırılganlığını artırarak 1994, 2000 ve 2001 yıllarında ağır finansal krizler yaşanmasına sebep olmuştur. 2001 Krizi’nin ardından mali disiplin, sıkı para politikası ve bankacılık reformu temelinde kurgulanmış bir program izlenerek yeni bir büyüme dalgası yakalanmıştır. Bu dönemde enflasyonun denetim altına alındığı, bütçeden yapılan faiz ödemelerin azaldığı, devletin borçlanma gereğinin ve toplam borç yükünün hafiflediği görülmektedir. Diğer taraftan 2005’den itibaren doğrudan yatırım girişlerinin keskin bir biçimde artmaya başlaması ile birlikte dış açık’ın finansmanında kısa vadeli sermaye girişlerine duyulan ihtiyaç azalmıştır. Bütün bu gelişmeler sayesinde Türkiye Ekonomisi, 2008’de vuku bulan Küresel Finans Krizi’ni minimum hasar ile atlatmayı başarmıştır. Bu krizin bir sonucu olarak 2008 ve 2009 yıllarında hafif bir sarsıntı geçiren Türkiye Ekonomisi [işsizlik ve dış açık sorunlarını henüz çözememiş olmakla birlikte] 2010’dan itibaren hızlı bir biçimde toparlanmıştır.
 • Topic: Government, Financial Crisis, Budget, Economy
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Mehmet Zeki Ak, Veysel Inal
 • Publication Date: 12-2017
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmada Türkiye’de terörizm ve doğrudan yabancı yatırım arasındaki ilişkiler eşbütünleşme ve nedensellik testleriyle, 1980-2015 dönemi için incelenmiştir. Seriler arasındaki ilişkiler, mevcut literatür-den farklı olarak önce Hatemi-J ve Irandoust (2012) tarafından geliştirilen, saklı eşbütünleşme yaklaşımıyla incelenmiştir. Bu analiz sonucunda terörizm ve doğrudan yatırımlar arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir. Daha sonra, seriler arasındaki asimetrik neden-sellik ilişkileri Hatemi-J (2012) yöntemiyle araştırılmıştır. Bu analiz sonucunda ise literatürdeki mevcut çalışmaların bulgularına ters düşecek biçimde terör eylemleri ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir. Bütün bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye özelinde terörist saldırıların doğrudan yabancı yatırım davranışlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmaktadır.
 • Topic: Terrorism, Foreign Direct Investment, Economic Growth
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Erdem Cam
 • Publication Date: 12-2016
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmada işyerinde sosyal diyaloğu sağlamada önemli görevleri olan işyeri sendika temsilcilerinin sorunları araştırılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de faaliyet gösteren iki konfederasyona üye olan sendikalardaki işyeri sendika temsilcileri ile 2012-2017 yılları arasında odak grup mülakat ve derinlemesine mülakat yapılmıştır. Çok farklı işkollarından olan bu temsilcilerin belirtmiş oldukları sorunlar, temsilcilerin işyerinde ortaya çıkan sorunları nasıl çözdükleri hakkında ipuçları vermektedir. Çalışmada temsilcilerin davranışları kuramsal olarak iki ana başlık altında incelenmiştir. Bu başlıklar çatışmacı yaklaşım çerçevesinde işçilerin hakları için mücadele eden temsilciler ile yapısalcı kuram başlığı altında işverenle uzlaşan ve diyaloğu esas alan temsilcilerdir. Bu çalışmanın bulguları sayesinde Türkiye için işyerinde demokratik çalışma ortamının daha iyi nasıl kurulabileceği ve sendikal kararların tabandan karar alıcılara doğru nasıl etki edebileceği yönünde öneriler yapılabilir. | In this study, the problems of union stewards who have important roles in ensuring social dialogue in the workplace were investigated. For this purpose, focus group and in-depth interviews were conducted with workplace union stewards who are the representatives of two labour confederations in Turkey between 2012 and 2017. The problems expressed by these union stewards from many different branches of activity have been given some clues about how the union stewards sort out the problems that arise in the workplace. The behaviours of the workplace union stewards were theoretically examined under two main approaches in this study. These are the representatives who struggle for the rights of workers within the framework of the confrontational approach and representatives who compromise with the employer under the structuralist theory and take dialogue as basis. Thanks to findings of this study, suggestions can be made that how to establish a democratic working environment in the workplace and how trade union decisions can create an impact from shop floor to decision makers in Turkey.
 • Topic: Labor Issues, Democracy, Unions
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Semanur Yılmaz
 • Publication Date: 12-2016
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Ülkemizde sivil toplum kuruluşları niceliksel olarak her geçen gün artış gösterse de niteliksel anlamda gelişim aynı paralellikte artmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Mor Çatı Vakfı’nı çağdaş sivil toplum anlayışı ilkeleri çerçevesinde değerlendirmektir. Araştırma kapsamında Haziran 2019’da yarı yapılandırılmış görüşme formu yaklaşımıyla bir Mor Çatı gönüllüsüyle ve ardından Temmuz 2020’de 3 Mor Çatı gönüllüsüyle bir uzaktan görüşme programı aracılığıyla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşme metinleri incelendiğinde bulgular 3 başlık altında sınıflandırılmıştır: Vakfın kuruluşu, amacı ve örgütlenme biçimi. Bulgulara göre Mor Çatı, hukuki ilkeler çerçevesinde özerk halde örgütlenen, meşru bir kuruluştur. Kâr amacı güden bir kuruluş değildir ve kamu yararına olacak çalışmalarda bulunmaktadır. Karar alma ve uygulama noktasında iç işleyişinde bağımsızdır. Hedefleri doğrultusunda ülkenin yasama ve yürütme araçlarını etkileyerek politika üretme noktasında başarılıdır. Faaliyetlerini yürütürken şiddet ve zor kullanmama ilkesi ile hareket etmektedir. Kurum hakkında bilgi almak isteyen bireylere karşı şeffaf davranmaktadır. Toplumsal farklılıklara ve çeşitliliğe karşı hoş görülüdür. Kamuoyu oluşturabilmektedir ancak köklü bir geçmişe sahip bir örgütlenme için aktif gönüllü sayısı azdır.
 • Topic: Civil Society, NGOs
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Merve Ince
 • Publication Date: 12-2013
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: The role of the military in the politics in the developing or socalled “Third World” countries has always been fundamental in order to comprehend the historical process of democratization movements in these countries. To be able to fully grasp the politics, particularly democratic transitions, in the Middle East, it is indispensable to look at the role of the military within the transition process. However, because the democratic transition processes involves different practices, in my research paper, I will focus on the role of military within the constitution-making processes in order to narrow down my research. I have chosen the constitution-making process because, as argued by Özbudun, constitution-making, especially during democratic transitions, is an excellent opportunity to build political institutions that will enjoy broad support from society and its political elites. Both the constitution-making process and its outcome are crucial aspects of the transition to and consolidation of democracy. In this regard, in this study, I have chosen to study Egypt and Turkey comparatively in terms of their military involvement in the constitution making process. It should be noted that in both Turkey and Egypt, previous constitutions were made directly by the military or under military influence through various means, which I will evaluate in my research paper in detailed way. I have chosen these two countries due to two reasons. My initial inspiration is derived from that currently, these two significant countries of the region are in the constitution-making process. When we look at current situation of Turkey, it can be argued that Turkey is in constitution-making process, which is supposed to be totally civilian without the influence of the military. On the other hand, in terms of Egypt, it is argued that following to the Arab Spring, Egypt’s new constitution will be the roadmap to a second republic that most Egyptians hope will be free from the tyranny, corruption, and nepotism, which were the trademarks of Egypt’s political life. The second reason is that despite the fact that Egypt and Turkey differ from each other in terms of longevity of their democratic experiences, the militaries of two countries demonstrate some core similarities, which is noteworthy in terms of comparing the two. Considering all of these, the aim of this study is to see how the military can be a part of the political system, especially in the making of constitution, and to understand the current situation and changing position of the militaries in these countries.
 • Topic: Military Affairs, Democracy, State Building, Transition
 • Political Geography: Africa, Europe, Turkey, Asia, Egypt
 • Author: Fuat Sekmen, Unsal Ozan Kahraman
 • Publication Date: 12-2012
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This study deals with the relationship between the current account deficit and the budget deficit in Turkey. Artificial Neural Networks are employed to investigate this relationship. According to the results of the application the twin deficits hypothesis which indicates a positive correlation between the two deficits isn’t valid in Turkey. As this paper tries to analyze the factors accounting for the absence of this kind of correlation, it develops a flexible understanding which doesn’t refuse a hypothesis or a theory (the twin deficits hypothesis) completely, on the contrary, emphasizes the importance of investigating the conditions in which a hypothesis, theory or a model is valid.
 • Topic: Economics, Budget, Finance, Deficit
 • Political Geography: Europe, Turkey, Asia
 • Author: Nurullah Altun, Hakan Yavuz
 • Publication Date: 11-2011
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: By being a country that enhanced its foreign trade volume two times between the years 1990-1999 and four times between the years of 2000-2008, Turkey has enhanced its business connection with EU countries approximately three times and this increase was in favor of volume of imports. After 2001 economic crisis, in foreign trade operations which goods for industry sector distinguish particularly, raw materials and consumer goods have been preferred. However, despite these developments, the share of EU countries in Turkeys total foreign trade has been declining proportionately. It can be said that "the zero-problem policy with neighbors" that Turkey has put into effect is likely to have a considerable role in this decline.
 • Topic: Trade
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Fatma Yurttaş Özcan
 • Publication Date: 11-2011
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: The process of being democratic opposition culture in Turkish political life has begun quite late. As a reflection of the political culture point of view to opposition has been generally negative. First Grand National Assembly was composed of people who have a different way of thinking and living. Because of this heterogeneous structure, important discussions and important decisions were taken in First Grand National Assembly. The Second Group which versus The First Group in the leadership of Mustafa Kemal, basis of these discussions. In the face of charismatic leader as Mustafa Kemal, ought to concerning The Second Group, used adjectives as palace guard and puritanical. Whereas, should be noted that recent history doesn't read without understand and investigate, issues of opposition of Second Group. Therefore, in this article, opposition tradition in Turkey and the Second Group has been studied.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Zeynel Abidin Kılınç
 • Publication Date: 12-2010
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmada cemaatçi teorinin liberalizmin moral otonomi ve tarafsızlık ilkelerinin toplumun moral dokusunu tahrip ettiği ve nihilizme yol açtığı eleştirisine karşı ortak moral geleneğe dayalı cemaatçi iyi toplum vizyonunun günümüz çokkültürlü ve değer çoğulculuğu özelliklerine sahip toplumları için uygun olmadığı ve sosyal sermaye teorisinden hareketle liberal toplumların kendilerine özgü bir tür yurttaşlık ahlakı geliştirebilecekleri ileri sürülmektedir.
 • Topic: Citizenship
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Muhittin Ataman, Veysel Ayhan, Mehmet Dalar
 • Publication Date: 12-2010
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: The perception of side towards another is important in Turkish-EU relations. In this study, an evaluation was made regarding the EU's perception towards Turkey. In order to understand well the European perception of Turkey, a short introduction about the European integration was written, then Turkey's meaning for the EU and the European perception of Turkey in dif-ferent issue areas such as history, geography, economy, international system and the EU public opinion was analyzed. Different factors were taken into consideration to conclude the importance of Turkey for the EU.
 • Topic: International Relations, Economics
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Bünyamin Bezci
 • Publication Date: 12-2010
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: In Turkish political life, social-democratic practice has been materialized in the experience of The Republican People's Party. However the relationship between social democracy and the Republican People's Party is contradicted with the foundational principles of this Party. Social democracy is a political ideology which is based on people's demands. But the populism of the Republican People's Party aims to determine people's demands. The state holds the political which should be holded by people. The Republican People's Party's social-democratic practice that begins in 1960s has not been coherent with the line of the Socialist International. The Republican People's Party could not follow the transformation of social-democratic ideology on the one hand and it has also been failed in following the political environment of global capitalism. If the Republican People's Party insists on the foundational principles, it seems very difficult for the Republican People's Party to become a real social democratic party.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Süleyman Yaman Koçak, Gülçin Yüksel
 • Publication Date: 12-2010
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: The Prime Ministry Public Officers Ethics Board, which is serving to develop ethics culture in public administration, to identify ethical behavior principles, and to conduct and research on the contrary actions to these principles, is tried to be investigated in this study. For that purpose, beginning with the 'ethics' concept, the development of 'ethics in administration' in the world and in Turkey are mentioned; later the activities, the applications and the amendment of the Law on the Public Officers Ethics Board are stressed and finally the criticism regarding the Board's structure and functioning are examined.
 • Topic: Culture, Law
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Ahmet Özkiraz, Cengiz Seyfikli
 • Publication Date: 12-2010
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: The aim of this study is to determine the effect of the managers', who are assigned in various levels in GOP University Hospital, leadership behaviour on the staff's job satisfaction. The survey has been carried out on the persons working in GOP University Hospital. Data has been obtained through standardized interview forms. The method of factor analysis has been used to determine the managers' leadership manners. ONE WAY ANOVA has been used for the difference between the groups. To detect the effect of leadership manners on job satisfaction, Correlation Analysis has been put to use. Leadership manners, as type concept, have been considered to be supportive, instrumental, prone to success and participatory. It has been determined that such supportive, instrumental and participatory leadership manners have a positive effect on the staff's job satisfaction.
 • Topic: Leadership
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Bedri Gencer
 • Publication Date: 10-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu makalede çağımızda “refah devleti” ve “sosyal devlet” anlayışlarının egemenlik kazanmasından sonra nasıl geleneksel “kerim devlet” anlayışına dönüldüğü ele alınmaktadır. Osmanlı örneğinde geleneksel dünyagörüşüne göre adil devlet, kısaca tebaasının geçimini, kerim devlet ise bakımını üstlenen devleti belirtir. XIX. asırda yükselen sanayi kapitalizminin derinleştirdiği sosyal eşitsizlik, devletin meşruiyet kazanmak için tekrar refah misyonunu üstlenmesini gerektirdi. XX. asırda revaç bulan refah devleti, geleneksel “adil devlet,” temelde ikinci kuşak insan haklarının sağlanmasını hedef edinen sosyal devlet ise “kerim devlet”in çağımızdaki karşılıkları sayılabilirlerdi. Ancak aslında moral ekonomi çağına özgü bu devlet modellerinin modern çağa özgü kapitalist mantıkça zorlanması üzerine başlıca feminist düşünürler tarafından vatandaşların hem geçim ve temelde vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları sayesinde bakımlarının üstlenildiği, hem de kimliklerinin tanındığı inâî, yani “kerim devlet” modeli tekrar gündeme getirilmiştir.
 • Topic: State
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Şükrü Nişancı
 • Publication Date: 10-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: En az bir buçuk yüzyıldan beri Türkiye‟de siyasal politikaların ve söylemin sıklet noktasını pozitivist bakış açısının oluşturduğu söylenebilir. Ancak erken denebilecek bir zamanda Türkiye‟ye giren pozitivizmin en belirgin özelliği felsefi derinlikten yoksun olması ve buna bağlı olarak siyasal alanda verimli bir izinin bulunmamasıdır. Çalışmada bunun nedenleri incelenmektedir. Bilim geleneğinin olmaması yanında herhalde bunun en önemli nedeni siyasal kaygıların daima ön planda olmasıdır; ülkenin “beka” problemine yoğunlaşan İttihat ve Terakki temsilcileri için bilimin “açıklayıcılığı” değil, “kurtarıcılığı” önemlidir. Pozitivizmin daha genel olarak bilim-siyaset ilişkisinin Batıdakinin tersi yönde şekillenmesi, yani bilimin siyasetin emrine koşul(landırıl)ması, bilimin popüler şeklinin cazip hale gelmesine yol açmıştır. Daha sonraki dönemlerde aynı mantalitenin geçerli olduğunu söylemek mümkündür.
 • Topic: Political Parties
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Fatih Demir
 • Publication Date: 10-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Tarihsel bir süreç içinde sivil ve askeri yöneticilerin alanlarının birbirinden ayrılmasından sonra sivil-asker ilişkilerinde sivil kontrolün oluşturulması konusunda zorluklarla karşılaşılmıştır. Liberal demokrasiler bu soruna çözümler üretmişlerdir, fakat bu çözümler doğaları gereği başka sorunlara yol açmıştır. Liberal demokrasinin ordu-sivil ilişkileri alanındaki geçmişi, bir yanda orduların etkin işlemesi için gereken özgünlüğü ve ulusal güvenlik, diğer yanda ordunun halkın seçilmiş temsilcilerine itaati ve demokrasi arasında bir denge kurma mücadelesidir. Çalışmanın vardığı sonuç, sivil kontrolün oluşturulması ve sürdürülmesinin asla orduyu kısıtlamaya yönelik, tek taraflı bir hareket olmadığıdır. Sivil kontrol, orduyu genel ulusal kurumlar sistemiyle bütünleştirmek, sorumluluk alanını mümkün olduğunca açık bir şekilde tarif etmek amacına yönelik bir karşılıklı taviz vermedir. Bir demokraside sağlıklı sivil kontrol tesis etmek için kesin anayasal güvencelerin yanında yerleşmiş, kurumsallaşmış demokratik gelenekler de gereklidir.
 • Topic: Civil Society, Military Affairs
 • Political Geography: Turkey
 • Author: W. Arthur Lewis
 • Publication Date: 10-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: 1950'li yıllar boyunca azgelişmiş ülkeler iyi sayılabilecek durumdadır. Birleşmiş Milletler verileri, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GDP), yıllık ortalama olarak, Latin Amerika'da yüzde 4.6 düzeyinde, (Japonya ve Çin Anakarası hariç) Uzak Doğu'da yüzde 4.2 düzeyinde, Güney Asya'da yüzde 5.2 düzeyinde ve Afrika'da yüzde 4.1 düzeyinde arttığını ortaya koymaktadır.3 '50'li yılların başında iktisatçılar, daha çok, söz konusu ülkelerin, yüzde 2'ler düzeyinde seyreden nüfus arıtışının üzerinde bir büyüme performansını mümkün kılacak gayreti gösterip gösteremeyecekleri ile ilgilenmiştir. Yüzde 4'ün üzerine çıkan büyüme performansı, sermaye, girişimcilik, nitelik ve dış ticaret olgularının sanıldığı gibi aşılması zor engeller olmadığını göstermiştir. Bu çalışmada, büyüme sorunu incelenirken kullanılan birtakım kavramlardan istifade edilerek, yukarıdaki unsurların her biri gözden geçirilecektir.
 • Topic: Economic Development
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Fatma Yurttaş, Cihan Selek Öz
 • Publication Date: 10-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Nuray Mert'in, “Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış” başlıklı kitabı, kendisinin de belirttiği gibi, 1992 yılında tamamladığı doktora çalışmasının bazı değişiklikler yapılarak Türkçeye çevrilmiş halidir.
 • Topic: Book Review, Secularism
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Kemal İnat
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Almanya‟nın dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olması bu ülkenin dış politikasının yönünü dünya açısından önemli kılmaktadır. Bu ülkenin geçmişte gücünü yayılmacı politika yönünde kullanma konusunda sabıkalı bir geçmişe sahip olması bu önemi daha da artırmaktadır. Bu makalede 1990 yılındaki birleşme sonrasında kendisini sınırlayan son bağlardan da kurtulan Almanya‟nın yeniden eski güç politikasına (Machtpolitik) dönüp dönmeyeceği konusundaki tartışmalar ele alınmıştır.
 • Topic: Foreign Policy
 • Political Geography: Turkey, Germany
 • Author: Muhittin Ataman
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This study elaborates change in Turkish foreign policy since the end of the Cold War. This change was explained with interdependence and diversification concepts. Four main factors play a significant role in change of Turkish foreign policy orientation. After a brief introduction, these four factors (historical heritage and cultural factors, geographical location, politi-cal preferences, economic needs) were analyzed. In the second section of the study, interdependence and diversification in Turkish foreign policy are ana-lyzed based on these factors. Due to economic needs and political prefe-rences, Turkey entered into an integration process with the West. As a result of historical and cultural factors, it has been pursuing an active policy to-wards the Muslim world. Similarly, it initiated cooperation in many issue areas with the Turkic world due to strong ethnic and cultural connections. Finally, it developed close relations with regional countries due to historical heritage and geographical connections.
 • Topic: Foreign Policy
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Veysel Ayhan
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Kuveyt'in Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki idari statüsü ve sınırları Irak-Kuveyt ilişkilerinde sürekli sorun olarak gündeme gelmiştir. Irak'ın kurulduğu günden itibaren üzerinde hak iddia ettiği ve 1990 Ağustosunda da işgal ettiği Kuveyt'in bir Irak toprağı olduğu sorunsalı Soğuk Savaş sonrası dönemde ilk önce Kuveyt ve ardından da Irak işgaline giden sürecin nedenini oluşturmaktadır. 1990 öncesi dönemde Türkiye, Irak ve Kuveyt arasındaki tarihsel hak iddialarına doğrudan müdahil olmak istememiştir. Ancak Irak'ın Kuveyt'i işgal girişimi Kuveyt politikasında bir kırılma yaratmış ve Türkiye, Kuveyt'in bağımsızlığının korunmasında doğrudan taraf olmuştur. Cumhurbaşkanı Özal'ın işgal karşıtı politikaları, Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin olumsuz tarihsel önyargıların etkisinden kurtulmasına yol açmıştır. Ancak, Irak işgali sonrası ortaya çıkan yeni koşullar Türkiye ile Kuveyt arasında çatışan çıkarlar ve yeni işbirliği olanakları ortaya çıkarmıştır. İşgale destek veren Kuveyt'in temel dış politika önceliği Irak'ın tehdit unsuru olmaktan çıkartılmasıdır. Dolayısıyla Kuveyt, Irak'ın etnik ve mezhep temelinde federe devletlere bölünmesinden, Iraklı Kürtlerin siyasal ve askeri olarak Bağdat'ı kontrol etmesine kadar birçok alternatifi gündemde tutmaktadır. Türkiye ise Irak'ın bağımsızlığının, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması taraftarıdır. Kuveyt'in kısa ve uzun dönemli Irak politikalarının Türkiye-Kuveyt ilişkilerine etkisini analiz etmeyi amaçlayan bu çalışma aynı zamanda tarihsel geri planı göz ardı etmeden Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin geleceğine dönük bir projeksiyon sunmayı da hedeflemektedir.
 • Topic: International Relations
 • Political Geography: Turkey, Kuwait
 • Author: Sadık Ünay
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Küreselleşme yazınında ulus devletin sosyoekonomik kalkınma ve sınaî-teknolojik dönüşüm süreçlerinde oynayabileceği rol üzerinde yapılan temel tartışmalardan yola çıkılan bu çalışmada DTÖ rejimi bağlamında küresel yönetişim mimarisinin kamusal stratejik aktivizm girişimlerine etkisi incelenmiştir. “Bilgi ekonomisi” ya da yeni ekonominin başlıca sektörleri bağlamında OECD hükümetlerinin sanayi-teknoloji yönetişimi, risk sermayesi sağlanması, kamu alımları ve proje takipçiliği ile stratejik ihracat politikaları aracılığıyla ulusal girişimcilerini destekleyebilmek adına attıkları adımlara dikkat çekilmiştir. İncelenen tekno-ticaret politikalarının küreselleşme yazınında neoliberal eğilimli yazarlarca vurgulanan “marjinalleşme” süreçlerinden ziyade ulusal otoritelerin belli politika önceliklerine yoğunlaşarak daha dar kapsamlı, seçici, rafine ve sonuç alıcı müdahale formlarını tercih ettikleri vurgulanmıştır. Ardından gelişmekte olan ülkelerin bilgi ekonomisine geçiş noktasında tecrübe ettikleri sıkıntılara dikkat çekilmiş ve bu ülkelerin çok daha proaktif girişimlere ihtiyaçları olduğuna işaret edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye gibi belli bir sanayi-teknoloji altyapısına sahip gelişmekte olan ülkeler için “stratejik-aktif devlet” kavramsallaştırması geliştirilerek ekonomik diplomasi, geleneksel uluslararası ilişkiler, yerel eksenli sosyoekonomik kalkınma politikaları ve tekno-ticaret politikaları merkezinde stratejik aktivizme odaklanacak böyle bir siyasi tipolojinin taşıması gereken özellikler ortaya konulmuştur.
 • Topic: Global Political Economy
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Mehmet Dalar
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: 2 Temmuz 1997 tarihinde Tayland Bahtı'nın devalüe edilmesinin ardından para ve menkul değerler piyasalarında, 1994 yılında Meksika Pesosu'nun devalüe edilmesinin ardından yaşanan “tekila” etkisini fazlasıyla aşan ölçülerde bir dalgalanma meydana gelmiştir. Kriz, ilk olarak, Doğu Asya'nın diğer ülkelerine bir dizi devalüasyon ve borsa çöküşü biçiminde yansımıştır. Sorunun derinlik kazanması ile birlikte, Hong Kong ve Güney Kore dahil, bölgedeki diğer ülkelerin para birimleri spekülatif baskılara maruz kalmıştır. Öte yandan kriz bölge dışına da taşmıştır. Arjantin, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin hisse senedi piyasalarında sert düşüşler yaşanmış ve ulusal para birimlerine dönük spekülatif saldırılar olmuştur. Döviz piyasalarında durum düzeldikçe, Tayland ve Güney Kore'de olduğu gibi, ülkelerin önemli bir bölümünde bankacılık sorunları, belki bunun da ötesinde büyük ölçekli bankacılık krizleri ortaya çıkmıştır.
 • Topic: Public Opinion, European Union
 • Political Geography: Europe, Turkey, France
 • Author: Ömer Karaoğlu
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Musa Akyiğitzade korumacı düşünceler taşıyan Kazanlı bir Türk'tür. En fazla bilinen kitabı İlm-i Servet veyahut İlm-i İktisat'ın ilk bölümünde, Antik Yunan ve Roma düşüncesinden kaynaklanmış olan Batı ekonomi düşüncesinin tarihsel evriminden İslam geleneğiyle karşılaştırılmıştır. Kitapta, ekonomik düşünce ve politikalarda 18. yüzyılda ortaya çıkan kırılmanın önemi belirtilmektedir. Akyiğitzade, List ve Paul Cauwes'den esinlenerek, devletin devamı ve huzuru için korumacı prensiplere başvurmanın önemini vurgulamaktadır. Akyiğitzade aynı zamanda ilk Türk milliyetçisi gruplardan biri olan Türk Derneği adlı grubun içinde yer almıştır. Milliyetçilik düşüncesinin bir takipçisi olarak modern düşünce adamıdır. Osmanlı'nın son döneminde modern ekonomi kavramlarının dikkate değer bir karakteridir. O bir milliyetçi ve aydınlanmanın sadık bir bağlısıdır.
 • Topic: Economics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Sefer Şener, Cüneyt Kılıç
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmada yabancı sermaye kavramı genel anlamıyla her türlü yabancı getiriyi kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Tanım ve ayrıntılardan ziyade Türkiye'de yabancı sermayenin hangi aşamalardan geçtiği belirlenmeye çalışılmıştır. Eskiden olduğu gibi bugünde önemli bir yere sahip olan yabancı sermaye tarihsel bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Amaç yabancı sermayenin bugün karşımıza çıkan bir olgu olmaktan öte her dönemde önem arz ettiğini ortaya koymaktır. Bu açıdan 1840'lı yıllardan günümüze uzanan bir süreç kapsanmıştır. Eldeki istatistikî rakamlar değişik kaynaklardan derlenerek bir sistematik oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu rakamlar dönemlere ait iktisat politikaları çerçevesinde yorumlanmıştır. Bu çalışma Türkiye'de yabancı sermayenin uzun bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilk zamanlar dışarıdan alınan borçlarla ülkeye gelen yabancı sermaye daha sonraki dönemlerde kabuk değiştirmiştir. Küreselleşmeyle de paralel olarak bugün gelinen süreçte dünyada sermaye hareketleri ülkeler üzerinde büyük etkiler yaratmaktadır. Bu açıdan çalışmada Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin etkileri de ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 • Topic: History, Investment
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Türk siyasal hayatı krizlerle doludur. Belirli aralıklarla siyasal sistem krize girmekte ve krizden çıkış için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Sürekli tekrarladığı dikkate alındığında, krizlerin iyi analiz edilmediği ortaya çıkmaktadır. İktidarlar, genellikle krizden kaçınma ve krizi aşma politikası uygulamaktadırlar. Bu politika, sistemin belirli bir süre yürümesine yardımcı olsa da, krizlerin tekrarlamasına engel olamamaktadır. Asıl yapılması gereken ise, krizin kalıcı olarak çözülmesidir. Krizin çözülmesi de krize yol açan aktörlerin iyi analiz edilmesiyle mümkündür. Çalışmada kriz yönetimine değinildikten sonra, Türk siyasal krizinde rol oynayan aktörler ve faktörler incelenmiştir. Bu çerçevede sorunların kaynağını insandan çok sistemde aramanın yararlı olacağı tezi işlenmiştir.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Mustafa Kemal Şan
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: İkinci Dünya savaşından sonra dünya toplumlarının bulundukları eşitsiz düzlemden kurtulmaları adına bir dizi kalkınma kuramları üretildi. Bu kuramların en önemlisi modernleşme kuramıdır. Bu yaklaşıma göre toplumlar Batılı bir gelişme çizgisini takip etmedeki becerilerine göre gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş olarak tasnif edilerek bu gelişme altına düşen toplumların top yekûn bir kalkınma hamlesi içine girmeleri gereğinden söz açılmaktaydı. Ancak bir süre sonra toplumların aynı gelişme çizgilerini izlemek zorunda olup olmadıklarından tutun da bu gelişmenin salt ekonomik etmenlerle olup olmayacağına ilişkin önemli itirazlar yükseldi. Bu süreçlerin sonunda yeni bir toplumsal kalkınma modeli olarak sosyal sermaye kavramının yükselişe geçtiğini görüyoruz. Sosyal sermeye toplumun güven çapının yüksekliği kriterine dayanan ve buna göre toplumların maddi ve manevi yönden kalkınmalarını sağlayan en temel unsurlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Sosyal sermaye her şeyi olduğu halde hala istenilen düzeyde bir ilerlemeye ulaşmayan ulusların sahip olmadıkları şeye işaret ederken, gelişme ve kalkınma için öyle elle tutulur fazlaca elverişli bir yapıya sahip olmadıkları halde dünyanın en müreffeh ülkeleri arasına girmeyi başarmış kimi ulusların da kalkınma durumlarının ardında yatan motive edici unsurları anlamamıza izin vermektedir. Bu yazıda kalkınma modelleri içinde çoğu kez hesaba katılmayan ancak çok yakın zamanlarda toplusal gelişmişliğin bir unsuru olarak kabul edilmeye başlamış olan sosyal sermaye kavramı ve bu kavramın Türkiye açısından taşıdığı önem ele alınacaktır. Bu yazı çerçevesinde biz özellikle Türk toplumunun modernleşme süreci içine din ekseninde yaşanan tartışmaların sosyal sermaye kaynaklarını nasıl heba ettiğini tartışma konusu yapılmaya çalışacağız.
 • Topic: Social Capital
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Koray Gürpınar, Mehmet Barca
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışma, Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarlardaki reka-bet gücünün kaynağına ilişkin sektörde yer alan işletme yöneticilerinin gö-rüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, sektörel rekabet gücü iki aşamalı olarak araştırmaya konu edilmiştir: Önce ikincil verilerden hareket ile Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarlarda göreceli rekabetçi konumu belirlenmiş, daha sonra da, anket aracılığı ile üretilen birincil veriler ışığında bu rekabet avantajı ve sektörün geleceğine ilişkin beklentileri konusunda sektörde yer alan işletme yöneticilerinin düşünceleri değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, mobilya sektörünün son yıllarda uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde ettiği ve bu rekabet avantajının kaynağının da sektörde yaşanan maliyet stratejilerinden farklılaşmaya kayan stratejik değişiklik olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç daha önce yapılan çalışmaların maliyetlere dayalı avantajı açıklamaları ile paralellik arz etmemektedir. Çalışma, bu farklı sonuç ile sektörün rekabet avantajı kaynağı konusunda yeni bir açıklama sunmaktadır.
 • Topic: Industry
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Armağan Öztürk
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Makale sendikal çözümleme üzerine daha çok altyapı ilişkilerine atıfta bulunan tarihsel-ekonomik perspektifi, toplumsal yapı ve siyasal kültüre değinen alternatif bir okumayla zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Temel iddia Türkiye'de siyasi kültürün örgütlü toplumun gelişmesini yapısal özelikleri nedeniyle geciktirdiği yönünde olduğudur. Dayanışmacı, paternalist, popülist, elitist, cemaatçi, solidarist ve patrimonyal kültürel öğeler çatışma karşıtı bir eylem-söylem zemini yaratmaktadır. Bu zemin, seçkinci pratiğin kendini sivil toplum içinde yeniden üretmesine olanak sağlayan meşrulaştırıcı bir dizi politik enstrümanı mümkün kılar. Sendikalar da sağcı popülizmin ve cemaatçiliğin koşullanması altında patronajcı mantığı içselleştirmişlerdir. Kamusal imkânların patronajcı kullanımı hükümet ile sivil toplumu bir çıkar ağı sistemi ile birbirine bağlayan yozlaşmış siyaset örgütlenme biçimine yol açmıştır. Sendikaların araçsal siyasete tabi olması ya da sendikanın patronajcı bilince teslim olması olgusu örgüt özelinde temsil sorununu ve birçok noktada bu sorunu kesen bir sendikal demokrasi-sendikal bürokrasi karşıtlığını beraberinde getirmektedir.
 • Topic: Trade
 • Political Geography: Turkey, Latin America
 • Author: Serdar Gülener
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş olan ve Şerif Mardin tarafından Türk siyaseti'ne uyarlanan merkez-çevre ikiliğini açıklamak ve bu ikiliği 27 Mayıs 1960 Darbesi'nde kullanmaktır. Öncelikli olarak Edward Shils'in merkez ve çevre kavramları ile ne anlatmak istediğine değinilmiş, daha sonra, bu kavramlar ile Türk siyaseti'ne tarihsel bir bakış açısı sunan Şerif Mardin'in merkez ve çevre kavramları anlatılmıştır. Son olarak ise 27 Mayıs 1960 Darbesi'ne giden süreç, darbe ve bu darbenin bir ürünü olan 1961 Anayasası merkez-çevre ikiliği açısından değerlendirilmiştir.
 • Topic: Politics, History
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Serpil Döm
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de finansal serbestleşme uygulamaları ve ekonomik büyümeye olan etkileri incelenmektedir. Yaygın görüşe göre finansal sistemin serbestleşmesi; yabancı portföy akımlarına sınırlamaların kalkması ve yabancı fon girişleri, ekonomik büyümenin motoru olarak kabul edilmektedir. Karşıt görüşe göre ise, gelişmekte olan ülkelerde yabancı kaynaklı büyük fon hareketleri ve sistemden ani çıkışlar finansal krizlerin baş aktörleri olarak görülmektedir. Genel anlamda finansal serbestleşmenin faydaları ve olumsuz etkileri gelişmekte olan ülkeler açısından; özelde ise, Türkiye açısından ele alınmaktadır.
 • Topic: Trade Liberalization
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Son yıllarda kamu yönetiminde parçalı fakat kendi içersinde tutarlı birtakım değişimler meydana gelmektedir. Dikkat çeken en önemli değişimlerden birisi kamu kesimi ile piyasa arasındaki ilişkidir. Geleneksel yaklaşımdan farklı olarak yeni yaklaşım, piyasa değerlerinden beslenmektedir. Bununla ilişkili diğer bir gelişme de, yönetimde süreçlerden çok sonuçlara odaklanılmasıdır. Kamu kesimi yönetiminin piyasa tutkusu ve sonuçlara odaklanması, yönetim anlayışı gibi denetim anlayışını da etkilemektedir. Artık denetimin de piyasa değerleriyle performans kriterleriyle yapılması zorunlu hale gelmektedir.
 • Topic: Markets
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Ali Balcı
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Çalışma, “bölgesel, sosyal ve dini kültürel temelleri bakımından yeni bir Türk elitinin ortaya çıktığı” [15] tespitinden hareketle Türkiye'yi analiz etmeye girişmektedir. Editör M. Hakan Yavuz'a göre, bu yeni elit 1980'li yıllardan itibaren yaşanan gelişmelerin ortaya çıkardığı bir olgu olduğu için, AK Parti “Türkiye'de yaşanan sessiz devrimin bir nedeni değil aksine soncudur.” [1] Bu yeni [İslamcı] elitle birlikte, hem-Oryantalistlerin iddia ettiği gibiİslam, demokrasi ve kapitalizm arasında bir gerilim olmadığı görülmüş, hem de öteden beri Türk toplumuna hâkim olan devletin yarı kutsal anlamı değişime uğramış ve insanların devlete değil devletin insanlara hizmet etmesi gerektiği anlayışı yaygınlaşmıştır [4]. Nihayetinde bu bakış açılarının AK Parti'de bir yansıma bulmuş olması da bir tesadüf olarak görülemez. Kısacası, Türkiye AK Parti ile somutlaştığı üzere “muhafazakâr” ve “normatif” bir devrim [7] geçirmiş ve tam da bu nedenle bugünkü Türkiye için “yeni” sıfatı [15] bir gereklilik olmuştur.
 • Topic: Book Review
 • Political Geography: Turkey