Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Political Geography Turkey Remove constraint Political Geography: Turkey Publication Year within 25 Years Remove constraint Publication Year: within 25 Years
Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Volkan Ipek, Selin Turkes-Kilic
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Turkish Journal of Middle Eastern Studies
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This article analyzes Morocco’s and Turkey’s full membership application processes to the European Economic Community (EEC) in 1987 from an identity perspective. The construction of both Morocco’s and Turkey’s European-ness are explored alongside aspects of postcolonial and modernization theories rooted in the poststructuralist approach by taking official discourses of the political leaders in the two states at the time of application into account. In the conventional narratives of the establishment of their modern states, Morocco perceived Europe as its other due to the history of European colonialism, whereas Turkey perceived Europe as its other considering it a threat to its national unity prior to the establishment of the Republic in 1923. In spite of this, two states tried to add European-ness into their national identities through their application to the EEC in 1987. In this way, Morocco and Turkey aimed at demonstrating not why European but how much European they were. In Morocco’s case, an obligation for demonstrating one’s European- ness is explained through the lens of postcolonial theory, and in Turkey’s case, the modernization paradigm is applied. Departing from these theoretical standpoints, the study focuses on official European-ness discourses by Moroccan and Turkish leaders, which had taken place as dynamic processes. In this respect, the article unravels how Europe and European-ness that was once regarded as the other by Turkey and Morocco were tried to be included into Moroccan and Turkish national identities on the path to become a full member to the EEC.
 • Topic: Post Colonialism, Regional Cooperation, Colonialism, Modernization, Economic Cooperation, European Economic Community
 • Political Geography: Africa, Europe, Turkey, Asia, Morocco
 • Author: Feride Aslı Ergül, Mesut Özcan
 • Publication Date: 10-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Academic Inquiries
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki yabancı uyruklu bireylerin “mikroagresyonlar”a (microaggressions) ilişkin tecrübelerini ve sorunlarını ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda Türkiye’ye eğitim, daha iyi bir hayat için göç ya da savaştan kaçış gibi değişik sebeplerle gelen bu bireylerin mikroagresyonların değişik çeşitlerinden hangilerine ne sıklıkla maruz kaldıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma beş farklı ilde yapılan görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinden öğrenci, öğretmen, öğrenci velileri ve doktorlar ile görüşülmüştür. Verileri toplamak için katılımcılara “Türkiye'de sizin kültürünüze ve etnik farklılığınıza yönelik kasıtlı ya da kasıtsız kırıcı, incitici söz ve davranışlara maruz kalıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışmanın sonuçları mikroagresyonların ülkemizde çok ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. Araştırmaya göre Türk insanı yabancılara karşı eskisi kadar anlayışlı değildir ve yabancı uyruklu kimselere kendilerini ikinci sınıf vatandaş gibi ve dışlanmış hissettirecek davranışlar çok yoğundur. Yabancılara hep olumsuz şeyler yakıştırılmakta, burada istenmedikleri sezdirilmekte hatta ülkemizdeki birçok sıkıntının nedeni olmakla itham edilmektedirler. Ayrıca araştırmanın bulguları yabancı uyruklu kişilerin kültürleri ile ilgili önyargılardan muzdarip oldukları ve özellikle ırkla ilgili açık, doğrudan hakaretlere de yoğunlukla hedef oldukları yönündedir. | This study aims to investigate the experiences and problems of foreign nationals in Turkey, concerning microaggressions. Thus, it was aimed to find out which types of microaggressions -and at what frequency- are experienced by people who come to Turkey for different reasons like education, pursuit of a better life or escaping from war. The study was conducted in five different cities of Turkey. Students from primary school to university, teachers, parents and doctors took part in the study. The participants were asked the single question “Do you ever experience deliberate or undeliberate insults, whether verbal or behavioral, targeting your ethnic identity and diversity in Turkey?” The results of the study show that microaggression is a very serious problem in Turkey. It can be gathered from the findings that Turkish people are not as tolerant to foreign people as they used to be. Behaviors that make people of foreign origin feel like second-class citizens and alienated take place quite often. Foreigners are usually connected with negative occurrences and they are reminded that they are not welcome in this country. These people are also accused of causing many misfortunes in the country. The study also exhibits that foreign nationals suffer greatly from prejudices about their cultures and they become the target of explicit and direct insults particularly regarding their race.
 • Topic: Immigrants, Society, Microaggression
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Nazli Yildirim
 • Publication Date: 10-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Academic Inquiries
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Emission control and reduction initiatives required to achieve low carbon society necessitate collaboration and capacity building vertically and horizontally between the public and non-public authorities at the international, national and local level. In particular, measures taken at local level are important on the issue of climate change. To this end, this paper examines local climate protection initiatives of the metropolitan municipalities in the framework of modes of governance including self-governance, provision, enabling and regulation in Turkey. In metropolitan cities, content analysis was conducted to the Municipalities' Annual Action Reports and Strategic Plans including different urban policy sectors in order to determine the achievement level of local climate protection actions. The study concludes that the local climate change mitigation activities are frequently implemented by provision modes in the sector of urban infrastructure and transportation in the Turkish metropolitan municipalities.
 • Topic: Climate Change, Government, Governance, Urban, Adaptation
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Recep Tari, Muhammet Rıdvan Ince
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Academic Inquiries
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışma, Türkiye GSM piyasasının Yarışılabilir Piyasalar Modeline uygunluğunun test edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Piyasanın, modele uygunluğunun test edilebilmesi amacıyla öncelikle piyasadaki firmaların ayrı ayrı kârları incelenmiş, sonrasında piyanın genel karlılığı analiz edilmiştir. 2008 – 2018 yılları arasını kapsayan analiz sonucunda piyasada aşırı karın mevcut olduğu görülmüştür. Aşırı kâra rağmen, analiz dönemi boyunca Türkiye GSM piyasasına herhangi bir firmanın giriş yapmaması, çalışmanın yönünü piyasaya giriş engellerini ve batık maliyetleri incelemeye yöneltmiştir. Spektrumun kıt bir kaynak olması, piyasada faaliyet gösterecek firma sayısını kısıtlamaktadır. Ayrıca, spektrum tahsisi için gerekli olan lisanslama maliyetleri, batık maliyet özelliği taşımaktadır. Piyasaya özgü bu iki unsur, Yarışılabilir Piyasalar Modelinin temel varsayımlarına uymamaktadır. Sonuç olarak, piyasanın daha etkin çalışabilmesi için sanal mobil şebeke operatörlerinin piyasaya entegre edilmesi önerilmiştir. | This study has been prepared in order to test the suitability of the GSM Market in Turkey to Contestable Market model. In order to test the suitability of the market to the model, firstly, the profits of the firms in the market were examined and then the overall profitability of the market was analyzed. As a result of the analysis covering the period between 2008 and 2018, it was observed that there was excessive profit in the market. Despite the excessive profit, no firms enter to the market directed the study to examine entry barriers and the sunk costs. The fact that the spectrum is a scarce resource restricts the number of firms to operate in the market. In addition, the licensing costs required for the spectrum allocation include the sunk costs. These two market-specific elements do not comply with the basic assumptions of the Contestable Market Model. As a result, it is proposed to integrate the virtual mobile network operators into the market for the market to work more effectively.
 • Topic: Markets, Science and Technology, Communications
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Academic Inquiries
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Along with Turkey’s changing refugee policy from the Eurocentric, secular nation-state ideology to the neo-Ottomanist one on the state level, there also exist main handicaps on the micro power level concerning the successful coordination of the refugee issue with full respect of the human rights. Economic, cultural and especially political factors play a role in the relationship between Syrians and Turkish residents. Fragmentation within the Syrian community living in Turkey is also evident. On the other hand, different from the state policy, Turkish people implicitly show their reluctance towards this migration wave without creating a social turmoil. In this line, it is suggested here that Neo-Ottomanism, as a rising trend, helps a considerable majority of the society to take a moderate stance towards the immigration flux.
 • Topic: Human Rights, Migration, Syrian War, Neo-Ottomanism
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Syria
 • Author: Demet Beton Kalmaz, Fatma Güven-Li̇sani̇ler
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Academic Inquiries
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Previous studies on North Cyprus labour market argued that occupational gender segregation is one of the major cause of low female labour force participation. We aim to shed light on this argument by investigating the extent, patterns and the sources of occupational gender segregation in North Cyprus labour market for 11 years (2004-2014). Segregation measured by D-Index for 9 broad occupational categories for total, and across rural and urban regions employing Household Employment Surveys data. Results show that total occupational gender segregation is high and persistent in North Cyprus. Decomposition of the index show that the main reason for the increase in segregation level is net segregation; the increase in the gender composition of individual occupations. We conclude that high and persistent occupational gender segregation leads to the segmentation of labour market as male and female occupations limiting the mobility of women between occupations affecting women’s labour force participation negatively.
 • Topic: Gender Issues, Labor Issues, Women
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Cyprus
 • Author: Tunahan Deği̇rmenci̇, Veysel Inal
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik dünya çapında adımlar atılmaktadır. Ülkeler, çevre dostu üretim ve tüketim faaliyetleri için vergileme yoluna giderken, diğer yandan çevresel harcamalar yapmaktadır. Bu çalışmada, çevre koruma harcamaları ve çevre kirliliği arasındaki ilişki yüksek gelir grubundaki 23 OECD ülkesi için incelenmektedir. 1995-2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analizlerde yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil testler tercih edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre çevre kirliliği ve çevre koruma harcamaları arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi vardır. Bununla birlikte, çevre koruma harcamalarından çevre kirliliğine bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.
 • Topic: Climate Change, Environment, Pollution, Data
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Ömer Karaoğlu
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Osmanlı devletinin Tanzimatla belirginleşen hukuki, bürokratik ve mali değişim sürecinin ardından II. Meşrutiyet yıllarında geleneksel yapı ve kodlardan hayli farklılaşmış yeni kurumlar tesis edildiği bilinmektedir. II. Meşrutiyet devresinde kamu hizmetinde çalışmakta olanlar için emeklilik ve yardımlaşma sandıklarından farklı bir tecrübe örneği olarak şirket yapıları kurulduğu ve bunların modern finansal araç ve işlemlerle faaliyette bulundukları görülmektedir. Personelin maaş dönemlerinde ayırdıkları fonların faiz getirisi elde edecekleri araçlarla ve farklı yatırım alanlarında nemalandırılmasıyla tasarruflarını artırmak ve yine kurum içi kredi yoluyla dayanışma işlevi görmek, bu şirketlerin başlıca amacıydı. Ticaret ve Nafia Nezareti çalışanlarına yönelik Teavün ve İktisad Şirketi, memur ve katip kadrolarında görev yapan personelin tasarruflarını artırmak ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla 1908 yılında kurulmuştu. Bu kısa çalışmada adı geçen şirketin kuruluş nizamnamesine göre idari örgütlenmesi, sermaye yapısı, vereceği borçlar ve satışa sunacağı tahvillerle nihayet on yılın sonunda gerçekleşmesi planlanan tasfiye işlemlerine dair bilgilere yer verdik. Elde ettiğimiz belgelerle 1908-1910 devresi içinde gerçekleşen iki yıllık sermaye birikimine, hesap özetleri ve satın alınan tahvillerin değerleri ve faiz hesaplarını ele aldık.
 • Topic: Economy, Trade, Bonds, Lending
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Sevgi Dönmez-Maç, Semih Okutan, Onur Metin, Şule Aydın-Turan
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This study aims to trace the evolution of philanthropy towards CSR and to reach an elucidating scheme about the current context and contemporary practices in Turkey. The evolution of the philanthropy concept is evaluated regarding the period of the Ottoman Empire, the Republic of Turkey, the development of the private sector, and finally the influence of globalization. Accordingly, the paper concluded that the historical evolution of philanthropy in Turkey brings about a scheme in which CSR perspective has been emerging. The contemporary practices such as awarding, CSR reporting and following of CSR standards are claimed to be reflections of CSR perspective. On the other side, philanthropy carries on to be influential to some extent in a corporate character, in the practices of the companies.
 • Topic: Globalization, Corporations , Philanthropy
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Vildan Amil, Ünsal Ozan Kahraman
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: : Çok boyutlu bir optimizasyon problemi olan rotalama ve yerleştirme, belirli bir araç-rota matrisi üzerinden yerleşkeleri önceden belirlenmiş olan tesislerden hangilerinin ulaşım ve üretim maliyeti toplamını minimize etmek için açılıp açılmayacağı ve aynı anda açılanlar arasında hangi rotaların kullanılacağına dair geometri problemini gündeme getirir. Bu probleme Daskin ve Perl’in modeli üzerine kurulu bir denklemler seti ile heuristic bir çözüm yöntemi olan Parçacık Sürü Algoritması (PSO) ile çözüm aranmıştır. Çalışmanın orijinalliğini aldığı ve üzerine kurulu olduğu birincil köşe taşı, yerleştirme ve rotalama problemini cebirsel ve deterministik mecrada ele almak ve buna dair kurguyu vermektir. | As a multidimensional puzzle, the location and routing problem analyzes the geometric problem about which plants should be opened and which routes should be employed between the opened plants in the framework which includes a matrix of specific possible vehicle-routes and possible plants with specific locations. In this context and equation set based on Dashkin and Perl’s Model and the Particle Swarm Optimization Algoritm (PSO), which is a heuristic solution manner, have been employed in the study. The major cornerstone of this article which the study is based on is the purpose to manage the routing and location problem in the algebraic-deterministic context and to give the basic logical mind map about it.
 • Topic: Science and Technology, Mathematics
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Zeynep Sözcan, Tuncay Yılmaz
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışma kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında örneklemini Sakarya Üniversitesi’nin sosyal bilimler eğitimi veren İşletme ve İktisat Bölümü son sınıf öğrencileri ile teknik bilimler eğitimi veren Makine, Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden 362 kişinin oluşturduğu bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası elde edilen veriler SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu kişiliğin dışa dönüklük, öz disiplin ve deneyime açıklık boyutları ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunurken, duygusal dengesizlik boyutu ile girişimcilik eğilimi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kişiliğin yumuşak başlılık boyutu ile girişimcilik eğilimi arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca kişilik özellikleri ve girişimcilik eğiliminin demografik değişkenlere göre farklılaştığı tespit edilmiştir.
 • Topic: Economics, Entrepreneurship, Business
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Mustafa Hatipler
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Sosyal dışlanma kavramı 1980’li yıllarda gelişmiş ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır. İçtimai, siyasi, kültürel ve iktisadi olumsuzlukların toplanması sonucunda sosyal dışlanma ortaya çıkmaktadır. Sosyal dışlanma; toplumun bir kesiminin işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik, yaşlılık, engellilik gibi nedenlerden dolayı sağlık, eğitim ve kültürel imkânlarından yararlanamamaları, üretim faaliyetlerinde bulunamamaları ve karar alma etkinliklerine katılamamaları olarak ifade edilebilir. Sosyal dışlanma ve yoksulluk kavramının birbirinden farklı olup olmadığı hususunda görüş birliği yoktur. Bir görüşe göre sosyal dışlanma yoksulluğu barından çok geniş bir kavramken, diğer görüşlere göre yoksulluğun nedenini veya sonucunu oluşturmaktadır. Tüm bunların sonucunda sosyal dışlanma toplumsal alanda barış için de bir tehdit unsuru olmakla birlikte sosyal bölünme ve sosyal patlama gibi olumsuzluklara da sebep olmaktadır. Sosyal dışlanma ile mücadelede sosyal politikalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal dışlanma ve yoksulluk kavramlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir.
 • Topic: Poverty, Unemployment, Social Exclusion
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Münevver cebeci
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: Arguing that the European Union’s (EU) imposition of its norms and values on Turkey is a continuation of the logic of “European standards of civilisation”, this article offers a second reading of European discourses about Turkey. It regards enlargement conditionality as an apparatus through which the EU constructs its own identity as “ideal” and its others as imperfect. Thus, it attempts to deconstruct the EU’s standards of civilisation through three major lines on which they are built: the authoritative application of standards, unequal treatment and a geopolitical approach – as set by Hartmut Behr in 2007.
 • Topic: Foreign Policy, Geopolitics, Civilization
 • Political Geography: Europe, Turkey, Middle East, European Union
 • Author: Deniz Karci Korfali, Deniz Şenol Sert
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: This article explores the institution of dual citizenship outside of the West and focuses on Turkey to assess the possible relationship between dual citizenship and the integration of migrants, drawing on Kymlicka and Norman’s (2000) dimensions of citizenship framework, with its tripartite focus on formal status, activity and identity. The research incorporates the perspectives of the three key groups of actors involved in international migration: the host state, the major sending states, and the migrants themselves. Our findings indicate that dual citizenship is neither a barrier to, nor facilitator of, integration in the citizenship dimension of activity in Turkey. Rather, integration — perceived as economic participation by the great majority of the actors — is linked not to dual citizenship per se, but to the acquisition of citizenship in the host country.
 • Topic: Immigration, Citizenship, Integration, Dual Citizenship
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Mediterranean
 • Author: Ozan Kuyumcuoglu
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: Developments in Syria over the past eight years prompted the arguments claiming that Early Republican Turkey had turned her back to the Middle East. However, after a close consideration regarding the discourses of the political elite in Turkey, it becomes evident that Early Republican Turkey’s Middle East policy had been tending to rapprochement with Arab countries rather than avoidance of getting involved in regional issues. This article aims to scrutinize the viewpoints of the outstanding political elite of the Late Ottoman and Early Republican periods like Hüseyin Cahit Yalçın and Falih Rıfkı Atay toward Greater Syria (Bilad-al-Sham) in order to understand the historical and intellectual backgrounds of Early Republican Turkey’s Middle East policy.
 • Topic: Foreign Policy, History, Elites, Ottoman Empire
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Syria
 • Author: Ibrahim Ayberk, Sait Akşit, Ali Dayioğlu
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: This study presents the importance of patron states for de facto states within the context of Turkey-Northern Cyprus relations intending to highlight how and in what ways the Turkish Cypriot civil society is influenced by this relationship. It analyses the societal dissent in Northern Cyprus through a detailed study of the leading role played by trade unions given the conjectural developments since the early 2000s and argues that this differentiates Northern Cyprus from other de facto states. With the case analysis of Northern Cyprus, this study aims to contribute to the gap on the study of de facto states’ domestic affairs and the influence of patron states on the societal structures of these entities.
 • Topic: International Relations, Civil Society, State, Emerging States, Unions
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Cyprus, Mediterranean
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: Criminal justice response to terrorism and to the support for terrorism is still a hot topic in Turkey due to ongoing American military support for the PYD, which is Syrian wing of the internationally designated terrorist organization PKK whose indiscriminate attacks in Turkey has claimed lives of thousands of civilians. This article first discusses, in light of recent developments, whether exclusion of a separate crime of terrorism from the Rome Statute of the International Criminal Court can be a valid argument against Turkey’s accession to it. After discovering some of the possible contributions of Turkey’s Rome Statute accession to its decades-long struggle against terrorism, this study concludes that Turkey’s all other concerns regarding the accession should be periodically reevaluated.
 • Topic: International Law, Terrorism, International Criminal Court (ICC), Rome Statute
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Mediterranean
 • Author: Evren Balta
 • Publication Date: 09-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: This article examines different analytical perspectives on Turkish-Russian relations and provides a conceptual history of developing connections between Turkey and Russia since the end of the Cold War. It first reviews evolving political relations, including military cooperation, and then focuses on economic relations, including energy cooperation. Finally, it discusses the socio-cultural aspects of bilateral relations, focusing on the movement of people. It shows how conflicting geopolitical interests have overshadowed the increasing economic cooperation and cultural exchange that had marked the previous two decades of bilateral relations. Although Turkey and Russia have competing regional interests, their dissatisfaction with and resentment of Western policies is one of the major reasons for their reluctant geopolitical cooperation. This article emphasizes the need for a multi-causal and analytically eclectic approach to analyzing Turkish-Russian relations that selectively recombines analytic components of causal mechanisms in competing research traditions.
 • Topic: Cold War, Bilateral Relations, Military Affairs, Partnerships, Economic Cooperation
 • Political Geography: Russia, Eurasia, Turkey, Middle East, Mediterranean
 • Author: Aynur Demirli, Ali Murat Özdemir
 • Publication Date: 09-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: Although the international law itself has changed over time, the definition of international law by the positivist discourse used as a means to understand it remains constant. From this paradigm, which conceptualizes itself historically rootless in one sense and detaches itself from its current periodic ties, it is very difficult to construct an explanatory narrative about the forms of international law. For this purpose the study firstly investigates the elements of the classical definition of international law in a socio-historical context. Secondly, it will propose a starting date and a periodicization style for the work area defined as international law. Lastly in this study the periodization of international law in its modern history will be evaluated.
 • Topic: Imperialism, International Law, Political Economy
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Lerna K. Yanik
 • Publication Date: 09-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: This article reviews the ways in which various actors in Turkey have used the terms ‘Eurasia’ and ‘Eurasianism’ since the end of the Cold War. It presents two arguments. First, compared to Russian Eurasianism, it is difficult to talk about the existence of a ‘Turkish Eurasianism’. Yet, the article employs the term Turkish Eurasianism as a shorthand to describe the ways in which Eurasia and Eurasianism are employed in Turkey. Second, Turkish Eurasianism is nothing but the use or instrumentalization of Eurasia to create a geopolitical identity for Turkey that legitimizes its political, economic, and strategic interests primarily in the post-Soviet space, but, from time to time, also in the Balkans and Africa. Various Turkish state and non-state actors have used Eurasia to mean different things and justify different goals: reaching out to Turkic Republics, being pro-Russian, creating a sphere of influence in former Ottoman lands, or, recently, cloaking anti-Western currents.
 • Topic: Foreign Policy, Geopolitics, Economy
 • Political Geography: Russia, Eurasia, Turkey, Middle East, Mediterranean