Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Political Geography Turkey Remove constraint Political Geography: Turkey Publication Year within 25 Years Remove constraint Publication Year: within 25 Years
Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Arif Yıldız, Tuncay Yılmaz
 • Publication Date: 12-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Kamuda iç denetim, iç denetçiler tarafından yürütülmekte, yeterli sayıda denetçisi olan kurumlarda ayrı iç denetim birimleri ve iç denetim birim başkanları bulunmaktadır. İç denetimin kuruma değer katabilmesi konusunda iç denetçilerin mesleki yeterliliği, karakteri ve motivasyonu çok önemlidir. İç denetçilerin temel ürünleri olan raporlamalar ile raporun içerisinde yer alan bulguların ve önerilerin yeterliliği, her ne kadar analizlere dayansa da iç denetçinin yargı ve kanaatlerinin bir sonucudur. Motivasyonu yüksek olan bir iç denetçi, daha doğru bulgular tespit edebilecek, daha uygulanabilir ve yerinde öneriler sunabilecek ve kuruma daha fazla değer katacaktır. Bu çalışmada, iç denetçilerin kariyer yolu incelenerek 2020 yılı mart ayında Bakanlıklarda görevli iç denetim birim başkanları ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar sonucunda iç denetçilerin motivasyonları üzerinde etkili olan hususlara değinilmiştir. Sonuç olarak; teşkilat kararnamesinde iç denetim biriminin yer almaması, iç denetim birim başkanlarının statüsü, iç denetimin kurumdaki yeri, yönetici desteği, iç denetçilerin kariyer yolu, kültürel yapı, teftiş kurullarının yapısı ve ilişkisi, ilk iç denetçilerin müfettiş veya kontrolör kökenli olmaları başlıkları altında toplanan konuların iç denetçilerin motivasyonu üzerinde etkili olduğu değerlendirilmiştir.
 • Topic: Employment, Public Sector, Audit
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Mesut Özcan, Sinan Balta
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. 2019 yılı itibariyle dünyadaki yaşlı nüfus oranı %9,3’tür. Türkiye ise %9,1’lik yaşlı nüfus oranı ile dünya ortalamasına yaklaşmış durumdadır. TÜİK projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2’ye, 2030 yılında %12,9’a, 2040 yılında %16,3’e, 2060 yılında %22,6’ya, 2080 yılında ise %25,6’ya yükseleceği öngörülmektedir. Bu nüfus projeksiyonu hızla yaşlanan nüfusa yönelik sosyal politikaların önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda yaşlı nüfusa yönelik sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmet politikalarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu çalışmada hızla yaşlanan Türkiye nüfusuna dikkat çekilerek, Türkiye’de yaşlılara yönelik uygulanan güncel sosyal politikaların kapsamı hakkında bilgi verilmektedir.
 • Topic: Aging, Social Services, Public Service
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Musa Ozturk
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: İşsizlik bütün toplumların üstesinden gelmeye çalıştığı öncelikli ve önemli bir sorundur. İşsizlik, bir taraftan ülke ekonomisinin âtıl kapasitede çalışıyor olmasını göstermesi diğer taraftan da psikolojik, sosyal, ekonomik ve politik yönler barındırıyor olması bakımından çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle işsizlik ve etkileri çok farklı disiplinlerce sürekli incelenmektedir. Çalışma kapsamında, finansal liberalizasyon sonrasında Türkiye’de ekonomik büyümenin işsizlik türleri üzerindeki etkisi Okun Yasası ve istihdamsız büyüme hipotezi merkezinde incelenmektedir. Veriler Dünya Bankası veri tabanından derlenmiştir ve 1988-2018 yıllarını kapsamaktadır. İşsizlik oranları olarak; toplam, erkek, kadın, genç, genç-erkek ve genç-kadın verileri ele alınmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Hatemi-J ve E. Roca tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testiyle incelenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre; içsel ve dışsal nedenlerden kaynaklanan ekonomik şoklar işsizlik serilerinde yapısal kırılmalara neden olmakta ve da histeri etkisinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Değişkenler arasında asimetrik ilişki vardır. Ekonomik büyümenin artması, genel, genç ve kadın işsizlik oranlarında azalmaya neden olmaktadır ve Okun Yasası bu seriler için geçerlidir. Ekonomik büyümeden genel erkek ve genç erkek işsizlik oranları için istihdamsız büyüme yaklaşımı öne çıkmaktadır. Sonuç olarak; -diğer şeyler sabitken- Türkiye’nin bir taraftan histeri etkisini gidermek diğer taraftan da işsizlik oranlarını düşürmek için ekonomik büyümeyi destekleyici mahiyetteki makroekonomik politikalara yönelmesi gerektiği düşünülmektedir. | Unemployment is a preferential and important problem for all societies to overcome. Unemployment causes loss in the economic potential and in addition to this, unemployment has psychological, social, economic, and political aspects, so the problem becomes multidimensional. In this study, the effect of economic growth on the types of unemployment is examined in the scope of Okun's Law and Jobless Growth hypothesis. The data was compiled from the World Bank database and covers the years 1988-2018. As unemployment rates; total, male, female, youth, young-male, and young-female data are taken. After unit root tests, the causality relationship between the variables is examined with the asymmetric causality test developed by Hatemi-J and E. Roca. According to the results obtained; internal and external economic shocks cause structural breaks and so hysteresis effect becomes valid on the unemployment series. There is an asymmetrical relationship between the variables. Economic growth causes a decrease in general, youth, and female unemployment rates and Okun's Law is valid to these series. The Jobless growth approach applies for relations from economic growth to general-male and young-male unemployment rates. As a result; Turkey may/should apply macroeconomic policies focused on economic growth in order to eliminate hysteresis effect and reduce unemployment rates.
 • Topic: Globalization, Labor Issues, Economic Growth, Unemployment
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Türkiye, 2017 yılında, 1876 yılından beri uygulamada olan Parlamenter hükümet sistemine son vererek, Başkanlık sistemine geçti. Uzun süreden beri yaşanan politik, ekonomik ve toplumsal sorunlar, Başkanlık sistemine geçişin gerekçesi olarak sunuldu. Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçiş sürecinde, yeterli olmasa da, konu tartışıldı. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da baskın iki görüş ortaya çıktı. Başkanlık sisteminden yana olanlar, genellikle Türkiye’de yürürlükteki Parlamenter sistemin sonuçları üzerinden konuya yaklaştılar. Parlamenter sistemden yana olanlar ise Başkanlık sisteminin özellikle Latin Amerika’daki uygulamaları üzerinden konuyu ele aldılar. Artık Türkiye, Başkanlık sistemine geçtiğine göre yapılması gereken, Başkanlık sisteminin zayıf noktalarına ve yürürlükteki Cumhurbaşkanlığının eksiklerine odaklanmaktır. Böylece yürürlükteki sistem, daha güçlü hale gelebilir ve sistemden kaynaklanan sorunlar bir nebze olsun giderilebilir. Bu bağlamada çalışmada, hükümet sistemlerinin doğuşu, aralarındaki farklar, yaygınlıkları ele alındıktan sonra Başkanlık sisteminin zayıf noktaları ortaya konularak yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri üzerinde durulmuştur. Buna göre, daha önceki Hükümet sistemi gibi, yeni Hükümet sisteminin de zayıf halkası yasama organıdır. Bu bağlamda Türkiye, yasama organını güçlendirilerek, muhtemel sorunların üstesinden gelebilir.
 • Topic: Government, Politics, Presidential Elections
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Esat Pinarbaşi
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Özet Bu çalışmada “kirli eller” kavramı siyaset felsefesinin en çok tartışılan konularından biri olan siyaset-ahlak ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır. Bu amaçla öncelikle deontolojik ve teleolojik ahlak anlayışlarına değinilecek daha sonra kirli eller kavramı örnekler üzerinden analiz edilecektir. Weber’in sorumluluk ahlakı dediği şeyin kirli eller kavramına benzerliği gösterilecek; kirli ellerin siyaset ahlak geriliminde bir orta yol olduğu Walzer’ın görüşleri bağlamında temellendirilecektir. Sonuç olarak Kavramın siyaset ve ahlak arasındaki gerilimi azaltan bir yönünün olduğu; ne deontolojik ne de teleolojik bakış açısı içinde değerlendirilemeyeceği gösterilecektir.
 • Topic: Politics, Morality
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Şûle Anlar Güneş
 • Publication Date: 03-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: Deep ocean floor called as Area is considered as Common Heritage of Mankind (CHM) and the mining activities are managed by International Seabed Authority (ISA). In this article, firstly, the significance of the CHM concept with respect to decolonised states and its impact on law of the sea is elaborated. Secondly, the mandate of ISA which assumed responsibility for the translation of the CHM concept into practice is examined. Every state can take part in mining activities in the Area as a ‘sponsor state’ but the lack of precision with respect to responsibility limits have a deterrent effect over the states that are disadvantaged technically and financially. Considering the negative impact of this issue over the CHM concept the Advisory Opinion of the International Tribunal for Law of the Sea that was given in 2011 is examined.
 • Topic: International Law, United Nations, Natural Resources, Law of the Sea, Maritime, Mining
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Global Focus
 • Author: Seckin Baris Gulmez, Nihal Yetkin Karakoc, Didem Buhari Gulmez
 • Publication Date: 03-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: This article investigates the impact of interpreters on the US foreign policy that is defined with a tradition of anti- diplomacy in the Trump era. The literature in both International Relations and Translation Studies often overlooks the impact of interpreters on diplomacy and fails to consider interpreter as an actor per se. In this context, the study will investigate the initiatives undertaken by interpreters in order to fill the emerging gap in the diplomatic sphere in terms of diplomatic language, customs and actors in the Trump era. Accordingly, the article first comparatively examines the role of interpreters and diplomats and then, discusses the key roles of interpreters in diplomacy under two main categories: “communication filter” involving time-gaining strategy, moderation and gatekeeping and “conciliation” that includes the roles of scape goat, crisis prevention and mediation. Overall, this study demonstrates that interpreters have a greater space of manoeuvre than is generally assumed in terms of influencing diplomatic processes. By establishing the missing link between International Relations and Translation Studies, this study aims to become a pioneering work that contributes to the debate about whether interpreters can be considered as an important diplomatic actor.
 • Topic: Diplomacy, Politics, Translation, Donald Trump
 • Political Geography: Turkey, North America, United States of America
 • Author: Ali Sevket Ovali
 • Publication Date: 03-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: The use of Twitter has become an important part of foreign policy making and conducting in the recent years. Since it is seen as the most powerful and popular tool of digital diplomacy, foreign policy makers increasingly use Twitter for sending messages to their counterparts and to inform their followers on certain issues, problems or current topics on their country’s foreign policy agenda. Taking the popularity of Twitter use in foreign policy, this study aims to discuss the role of Twitter diplomacy on Turkey-US relations. In this respect, how and for which purposes foreign policy makers in Turkey and the US use Twitter, which topics are mostly covered by the tweets of the selected top- level decision-makers’ accounts, the positive and negative impacts of Twitter on the current status of bilateral relations and the role that Twitter is likely to play in the future of relations are the points that are going to be dealt within the framework of this study.
 • Topic: Foreign Policy, Diplomacy, Social Media, Donald Trump, Twitter
 • Political Geography: Turkey, Middle East, North America, United States of America
 • Author: Dogan Gurpinar
 • Publication Date: 03-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: This article analyses the evolving discourses over Turkish foreign policy deeply entrenched within the Turkish cultural wars. It demonstrates the process and mechanisms that render Turkish foreign policy an extension of the pursuit of cultural politics and statements of identity. It also assesses how the Middle East was posited not only as a theater of diplomacy but also as a rhetorical gadget over contested Turkish identity, especially pushed by the AKP intelligentsia and policymakers and avidly defied by the secular opposition. Its emphasis is on the Arab Spring and Turkey’s immersion into the Syrian civil war, as these developments exacerbated the overlap between foreign policy making and discourses on foreign policy, particularly since the AKP sought not only diplomatic opportunities but also a regional transnational realignment as a result of the Arab Spring and the regional revolutionary milieu.
 • Topic: Populism, Arab Spring, Syrian War, Islamism, AKP
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Syria
 • Author: Senem Atvur
 • Publication Date: 12-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Novus Orbis: Journal of Politics & International Relations
 • Institution: Department of International Relations, Karadeniz Technical University
 • Abstract: The territory known as the Fertile Crescent is located at the eastern part of the Mediterranean Basin. This region, where the agriculture was developed, the first human settlements started, arts and culture were shaped, is now called the Middle East. The concept of the “Middle East” had started to be used at the beginning of the 20th century, when imperialist politics had spread worldwide. Due to the common use of the Middle East concept, the region was defined with a Western-centric perspective. This identification has played an essential role in the interpretation of Middle Eastern with Western concepts and on the construction of the cultural hegemony in the region. The stereotypes created by the West and adopted by the regional actors have caused homogenisation of the cultural diversity in the Middle East. Hence, the powerful actors of the international system could expand their zone of influence in the region. This study focuses on the importance of the area called the Middle East in the history of humanity and on the cultural heritage of this region. It is argued that to break the geopolitical interests of great actors in the region; the Middle East should reconcile with its cultural history and a new image of the Middle East based on common cultural heritage. | Tarımın geliştiği, yerleşik hayatın başladığı, yazının ve sanatın şekillendiği, Akdeniz Havzası’nın doğusunda kalan ve Bereketli Hilal olarak anılan topraklar bugün Ortadoğu olarak adlandırılmaktadır. “Ortadoğu” kavramı, 20. yüzyıl başlarında, emperyalist politikaların yaygınlaştığı dönemde kullanılmaya başlamıştır. Ortadoğu kavramının kullanımının yaygınlık kazanması, bölgenin Batı merkezli bakış açısıyla tanımlanması sonucunu da beraberinde getirmiştir. Bu durum Ortadoğu kültürlerinin Batılı tanımlar üzerinden yorumlanması ve bölgede kültürel hegemonyanın inşasında rol oynamıştır. Batı’nın yarattığı Ortadoğulu stereotipinin bölge içinde de kabulü, bölgenin kültürel çeşitliliğini tektipleştirici bir etki yaratmış; bu durum Ortadoğu coğrafyasında, uluslararası sistemin güçlü aktörlerinin etki alanlarını genişletmesini sağlamıştır. Bu çalışma Ortadoğu olarak adlandırılan coğrafyanın insanlık tarihinde üstlendiği rol ile sahip olduğu kültürel birikimin önemine odaklanmaktadır. Çalışmada uluslararası aktörlerin bölgeye ilişkin jeopolitik çıkarlarının kırılması yönünde Ortadoğu’nun kültürel geçmişi ile barışması ve ortak kültürel miras üzerine inşa edilen yeni bir Ortadoğu imgesinin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.
 • Topic: Culture, Geopolitics, Heritage, Identity
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Tuğba Ergezen, Ceren Uysal Oğuz
 • Publication Date: 12-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Novus Orbis: Journal of Politics & International Relations
 • Institution: Department of International Relations, Karadeniz Technical University
 • Abstract: The armies as one of the proponents of the constant progress and transformation of humanity, continue to exist in parallel to the concept of security of which the meaning, the scope and the parameters evolve continuously. From conquests to independence wars and the protection of the states' territorial integrity, the armies have been functioning as guardians against external threats and internal ones stemming from political crises, social unrest, and economic instabilities. Moreover, during the Cold War, the United States used the armies of less developed and developing countries to overthrow elected leaders to establish anti-communist governments that would work in accordance with the US. This article aims to discuss the common and similar points between Turkey and Latin American countries that have experienced coups and military interventions during the Cold War period. In this respect, the similar political, economic and military reasons that led to the armies’ involvement in politics through coups and interventions are argued even though these countries have historical, cultural, administrative and social differences. | İnsanlığın gelişim ve değişim sürecinin bileşenlerinden biri olan ordular, anlam, kapsam ve parametreleri sürekli dönüşen güvenlik kavramına paralel olarak varlıklarını sürdürmektedir. Fetihlerden bağımsızlık mücadelelerine ve ülke topraklarını korumaya kadar farklı görevler üstlenen orduların, dışarıdan gelen tehditlerin yanı sıra, çeşitli siyasi krizler, toplumsal hareketler ve ekonomik istikrarsızlıklar gibi “iç tehditlere” karşı bir mekanizma olarak da kullanılması söz konusu olmuştur. Öte yandan özellikle Soğuk Savaş döneminde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde orduların, seçilmiş yönetimleri devirerek ABD’nin istediği anti-komünist yönetimlerin işbaşına gelmesini sağlamakta kullanılması da oldukça sık görülen bir olgu haline gelmiştir. Kendilerine özgü tarihsel, kültürel, idari ve toplumsal birtakım farklılıklara sahip olmakla birlikte, Soğuk Savaş döneminde ABD’nin de etkisiyle benzer ekonomik, siyasi ve askeri süreçlerden geçen Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye arasında orduların siyasetteki rolü, darbelerin arkasında yatan temel faktörler gibi ortak bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Soğuk Savaş döneminde çok sayıda askeri müdahalenin yaşandığı Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye’nin coğrafi uzaklıklarına karşın ortak deneyimlerine yön veren benzer faktörlerin tartışılmasıdır.
 • Topic: Cold War, History, Military Affairs, Military Intervention, Army
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Latin America, United States of America
 • Author: Muhittin Kaplan
 • Publication Date: 01-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Istanbul Journal of Economics
 • Institution: Istanbul University Faculty of Economics
 • Abstract: Istanbul Journal of Economics-İstanbul İktisat Dergisi is an open access, peer-reviewed, scholarly journal published two times a year in June and December. It has been an official publication of Istanbul University Faculty of Economics since 1939. The manuscripts submitted for publication in the journal must be scientific and original work in Turkish or English. Being one of the earliest peer-reviewed academic journals in Turkey in the area of economics, Istanbul Journal of Economics-İstanbul İktisat Dergisi aims to provide a forum for exploring issues in basicly economics and publish both disciplinary and multidisciplinary articles. Economics is the main scope of the journal. However, multidisciplinary and comparative approaches are encouraged as well and articles from various social science areas such as sociology of economics, history, social policy, international relations, financial studies are welcomed in this regard. The target group of the journal consists of academicians, researchers, professionals, students, related professional and academic bodies and institutions.
 • Topic: Economics, International Political Economy, Oil, Political Science, Exchange Rate Policy, Macroeconomics, Currency, R&D, Price, OECD
 • Political Geography: Turkey, Nigeria, Global Focus
 • Author: Muhittin Kaplan
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Istanbul Journal of Economics
 • Institution: Istanbul University Faculty of Economics
 • Abstract: Istanbul Journal of Economics-İstanbul İktisat Dergisi is an open access, peer-reviewed, scholarly journal published two times a year in June and December. It has been an official publication of Istanbul University Faculty of Economics since 1939. The manuscripts submitted for publication in the journal must be scientific and original work in Turkish or English. Being one of the earliest peer-reviewed academic journals in Turkey in the area of economics, Istanbul Journal of Economics-İstanbul İktisat Dergisi aims to provide a forum for exploring issues in basicly economics and publish both disciplinary and multidisciplinary articles. Economics is the main scope of the journal. However, multidisciplinary and comparative approaches are encouraged as well and articles from various social science areas such as sociology of economics, history, social policy, international relations, financial studies are welcomed in this regard. The target group of the journal consists of academicians, researchers, professionals, students, related professional and academic bodies and institutions.
 • Topic: Economics, International Political Economy, Sustainable Development Goals, Political Science, Ecology
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: George Vasilev
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Institution: Carnegie Council
 • Abstract: A notable feature of nationalism’s contemporary resurgence is the increasing eagerness that governments have shown to support and shape the political causes of populations living abroad whom they conceive of as ethnic kindred. Governments engaged in such “kin state activism” assume a natural entitlement to speak for and assert authority over minorities and diasporas in other states, invoking a belief in common territorial, cultural, and even biological origins as a moral basis for that entitlement. A striking example of the trend is the Russian government’s declaration that it will defend the interests of ethnic Russians wherever they may be and regardless of their citizenship.1 The government has made good on this intention since 2014 through the invasion of Crimea and through support for pro-Russia secessionist fighters in eastern Ukraine. Russian officials have also made thinly veiled threats to apply the doctrine in Estonia, Lithuania, and Latvia, where large Russian-speaking minorities reside and maintain strained relations with authorities.2 Kin state activism has also become increasingly apparent in other contexts, even though it has not involved the military coercion and flagrant disregard for international law characterizing Russia’s interventions. Examples that have made headlines recently include Hungarian Prime Minister Viktor Orbán and his Fidesz (Federation of Young Democrats) party’s cross-border political collaborations with Romania’s Hungarians,3 Turkish President Recep Tayyip Erdoğan’s appeal to Greek Prime Minister Alexis Tsipras to take action against the discrimination of Greece’s predominantly ethnic Turkish Muslims,4 and Croatian President Kolinda Grabar-Kitarović’s lobbying for electoral reform in Bosnia so that ethnic Croats there can gain increased representation.5 These and other examples typify a trend in which governments are more stridently assuming a right to protect, counsel, represent, politically organize, indoctrinate, naturalize, financially support, advocate for, and even govern populations beyond state jurisdictions on the basis of an ethnic conception of shared identity.
 • Topic: Nationalism, Minorities, Citizenship, Ethnicity
 • Political Geography: Russia, Europe, Turkey, Greece, Hungary, Croatia
 • Author: Kelsey Wise, Amin Awad
 • Publication Date: 01-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: The series of refugee crises in the Middle East and North Africa has created urgent need for coordinated international responses and advocacy. To learn more about the complexities of meeting the needs of diverse refugee populations across the region, and addressing their root causes, JMEPP Levant Regional Editor Kelsey Wise sat down with Amin Awad in advance of his appearance at the Harvard Arab Conference. Mr. Awad currently serves as the Director for the Middle East and North Africa with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), and has extensive experience working on refugee issues and in humanitarian relief in the MENA region. He is also the Regional Refugee Coordinator for Syria and Iraq.
 • Topic: Nationalism, Refugee Crisis, Displacement, Syrian War, Resettlement, Child Marriage
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Yemen, United Nations, North Africa, Lebanon, Syria, Jordan
 • Author: Alper Kaliber, Esra Kaliber
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The International Spectator
 • Institution: Istituto Affari Internazionali
 • Abstract: Recent Turkish foreign policy (TFP) under the successive AKP governments has seen different populist turns. A clear distinction can be made between the thin and thick populisms of TFP, based on the status of the West. The first decade of AKP rule, when foreign policy was thinly populist, was characterised by steady de-Europeanisation, increasing engagement with regional issues and a decentring of Turkey’s Western orientation. The turn toward thick populism has been characterised by anti-Westernist discourses in which the West is resituated as the ‘other’ of Turkish political identity.
 • Topic: Foreign Policy, Politics, Populism, Anti-Westernism
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Gonul Tol
 • Publication Date: 09-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The Ambassador's Review
 • Institution: Council of American Ambassadors
 • Abstract: For decades, Turkey’s conflict with its own Kurdish minority has hindered the country’s democratization. But neither Turkey’s democratization nor the Kurdish quest for political rights has occupied an important place in U.S. policy. Turkey’s democratic shortcomings have been ignored by U.S. administrations for the sake of greater geostrategic interests. In a similar fashion, Kurdish rights have been overlooked in the game of power politics. Today’s regional context, however, ties Turkish democracy and the peaceful resolution of the Kurdish question to the U.S. security interests in the region. The United States must therefore pay closer attention to both. There is no doubt that most freedoms under Turkish President Recep Tayyip Erdogan have been dramatically curtailed. Opposition leaders continue to face arrest and prosecution. Authorities use anti-terror laws broadly against those who are critical of the government. Thousands of people—including minors, journalists, foreign journalists, human rights activists, and social media users—who exercise their right to freedom of expression face criminal prosecutions on trumped-up terrorism charges. The mainstream media are largely controlled by the government and routinely carry identical headlines. Most concerning of all, however, is the ongoing conflict between the Turkish state and the Kurdistan Workers Party (PKK). A string of clashes in the mainly Kurdish region between the PKK and Turkish security forces has killed thousands since the ceasefire broke down in 2015—including 464 civilians, 1,166 Turkish security personnel, and 2,544 PKK militants—and displaced 350,000 people[1]. Both the PKK and the Turkish state played a role in the destruction of major segments of Kurdish cities. The political ramifications of the fighting have been equally disastrous. The Turkish state response has largely criminalized Kurdish political expression. Hundreds of Kurdish news outlets have been shut down. Thousands of Peoples’ Democratic Party (HDP) activists and dozens of Kurdish co-mayors and HDP parliamentarians remain in prison. The Turkish government has removed elected mayors in Kurdish regions and installed government-appointed trustees in all but a few of the 102 HDP-controlled municipalities.
 • Topic: Diplomacy, International Cooperation, Democracy, Strategic Interests
 • Political Geography: Europe, Turkey, Asia
 • Author: Roie Yellinek
 • Publication Date: 03-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: China Brief
 • Institution: The Jamestown Foundation
 • Abstract: State-directed repression and harassment directed against Muslims in China has drawn broad international condemnation throughout the Western world. However, what has been the reaction from the Islamic world itself? Although reactions among major states have varied (as discussed below), the reaction throughout the Islamic world has largely been one of deafening silence—and when voices are raised, they have been faint.
 • Topic: International Relations, Islam, Prisons/Penal Systems, State Violence, Surveillance
 • Political Geography: China, Iran, Turkey, Middle East, Saudi Arabia, Egypt, Xinjiang
 • Author: Ioannis Salavrakos
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Military and Strategic Studies
 • Institution: Centre for Military, Security and Strategic Studies
 • Abstract: The intellectual aspiration of the paper is to highlight the economic forces, which played an immense role in the wars in which Greece participated during the 1909-1923 period. These were four major conflicts: The two Balkan wars of 1912-1913 against the Ottoman Empire and Bulgaria; the First World War (1914-1918) and the Greek-Turkish war of 1919-1922. The tragic period started with Greek victories and ended with the greatest defeat of the modern Greek state. Although these conflicts were different, there is a clear nexus between them. In the Greek as well as the international bibliography, the majority of studies highlight the strategic, tactical, operational, diplomatic, psychological dimensions of the conflicts of the period, as well as, the personal motives of political and military leaders. Under this intellectual framework, the economic forces of the conflict are marginalized by most academics. The final conflict of the period is primarily known as the ‘Campaign of Asia-Minor’ in the Greek bibliography, whereas in the Turkish bibliography it is considered as ‘the Great Patriotic War.’ Thus in this article we aim to demonstrate that the conflicts of the period are connected and also that the Greek defeat of 1922 was the outcome of a chain of miscalculations which the Greek side has made, but above all it was the nexus of limited economic resources, diplomatic errors and wrong tactical decision making in the front. The structure of the article is as follows: The first section highlights the concept of ‘Megali Idea,’ which defined Greek foreign and defence policy during the 1844-1923 period. This section highlights the crucial developments of the 1909-1919 decade just before the war of the 1919-1922 period and demonstrates that the war developments were directly associated with those of the previous decade period. Thesecondsection analyses the strategic and tactical errors by the Greek side during the conflict and associates them with the economic forces. The third section highlights the Turkish tactical, economic and diplomatic advantages and demonstrates how these were associated to economic power. The fourth section provides an analysis based on the options, which the Greek side had but failed to materialize. Conclusions follow. (We point out that all the dates are with the new Gregorian calendar versus the old Julian calendar).
 • Topic: Economics, Military Strategy, Military Affairs, Conflict, Mobilization
 • Political Geography: Europe, Turkey, Greece, Balkans, Ottoman Empire
 • Author: I. Aytac Kadioglu
 • Publication Date: 01-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The Rest: Journal of Politics and Development
 • Institution: Centre for Strategic Research and Analysis (CESRAN)
 • Abstract: Terrorist violence led by the Kurdistan Workers’ Party (PKK) is one of the major issues of Turkey since the 1980s. This violence is based upon Kurdish ethnic identity aimed towards establishing an independent Kurdish state in Turkey’s southeast, northern Iraq, northern Syria and north-western Iran. Despite this aim, the terrorist campaign of the PKK predominantly targets security forces and civilians in Turkey. However, the existence of a terrorist group such a long time raises a question of the impact of external support on the formation and maintenance of the PKK. While Turkey has criticised constantly its southern neighbours on the PKK’s activities and tactics, the regional approaches have been largely neglected in the existing scholarly literature. This article aims to close this gap by focusing on the role played by Iraq, Iran and Syria in the PKK terrorism and Turkey’s counter-terrorism policies. The article argues that the major reasons for the unsuccessful result of Turkey’s effort to destroy the PKK were the approaches of ignorance of the PKK activities and the use of the group as a trump card by the three neighbours and insufficient policies to keep under control the regional dimension of the conflict. The article critically analyses historical relationships between these three states and Turkey to explore how the regional dimension has affected the resolution of this conflict.
 • Topic: Terrorism, War, Ethnicity, Conflict, State Sponsored Terrorism
 • Political Geography: Iraq, Europe, Iran, Turkey, Middle East, Asia, Syria, Kurdistan