Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Political Geography Turkey Remove constraint Political Geography: Turkey Publication Year within 25 Years Remove constraint Publication Year: within 25 Years Topic Globalization Remove constraint Topic: Globalization
Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Musa Ozturk
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: İşsizlik bütün toplumların üstesinden gelmeye çalıştığı öncelikli ve önemli bir sorundur. İşsizlik, bir taraftan ülke ekonomisinin âtıl kapasitede çalışıyor olmasını göstermesi diğer taraftan da psikolojik, sosyal, ekonomik ve politik yönler barındırıyor olması bakımından çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle işsizlik ve etkileri çok farklı disiplinlerce sürekli incelenmektedir. Çalışma kapsamında, finansal liberalizasyon sonrasında Türkiye’de ekonomik büyümenin işsizlik türleri üzerindeki etkisi Okun Yasası ve istihdamsız büyüme hipotezi merkezinde incelenmektedir. Veriler Dünya Bankası veri tabanından derlenmiştir ve 1988-2018 yıllarını kapsamaktadır. İşsizlik oranları olarak; toplam, erkek, kadın, genç, genç-erkek ve genç-kadın verileri ele alınmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Hatemi-J ve E. Roca tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testiyle incelenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre; içsel ve dışsal nedenlerden kaynaklanan ekonomik şoklar işsizlik serilerinde yapısal kırılmalara neden olmakta ve da histeri etkisinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Değişkenler arasında asimetrik ilişki vardır. Ekonomik büyümenin artması, genel, genç ve kadın işsizlik oranlarında azalmaya neden olmaktadır ve Okun Yasası bu seriler için geçerlidir. Ekonomik büyümeden genel erkek ve genç erkek işsizlik oranları için istihdamsız büyüme yaklaşımı öne çıkmaktadır. Sonuç olarak; -diğer şeyler sabitken- Türkiye’nin bir taraftan histeri etkisini gidermek diğer taraftan da işsizlik oranlarını düşürmek için ekonomik büyümeyi destekleyici mahiyetteki makroekonomik politikalara yönelmesi gerektiği düşünülmektedir. | Unemployment is a preferential and important problem for all societies to overcome. Unemployment causes loss in the economic potential and in addition to this, unemployment has psychological, social, economic, and political aspects, so the problem becomes multidimensional. In this study, the effect of economic growth on the types of unemployment is examined in the scope of Okun's Law and Jobless Growth hypothesis. The data was compiled from the World Bank database and covers the years 1988-2018. As unemployment rates; total, male, female, youth, young-male, and young-female data are taken. After unit root tests, the causality relationship between the variables is examined with the asymmetric causality test developed by Hatemi-J and E. Roca. According to the results obtained; internal and external economic shocks cause structural breaks and so hysteresis effect becomes valid on the unemployment series. There is an asymmetrical relationship between the variables. Economic growth causes a decrease in general, youth, and female unemployment rates and Okun's Law is valid to these series. The Jobless growth approach applies for relations from economic growth to general-male and young-male unemployment rates. As a result; Turkey may/should apply macroeconomic policies focused on economic growth in order to eliminate hysteresis effect and reduce unemployment rates.
 • Topic: Globalization, Labor Issues, Economic Growth, Unemployment
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Sevgi Dönmez-Maç, Semih Okutan, Onur Metin, Şule Aydın-Turan
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This study aims to trace the evolution of philanthropy towards CSR and to reach an elucidating scheme about the current context and contemporary practices in Turkey. The evolution of the philanthropy concept is evaluated regarding the period of the Ottoman Empire, the Republic of Turkey, the development of the private sector, and finally the influence of globalization. Accordingly, the paper concluded that the historical evolution of philanthropy in Turkey brings about a scheme in which CSR perspective has been emerging. The contemporary practices such as awarding, CSR reporting and following of CSR standards are claimed to be reflections of CSR perspective. On the other side, philanthropy carries on to be influential to some extent in a corporate character, in the practices of the companies.
 • Topic: Globalization, Corporations , Philanthropy
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Zeynep Gonca GİRGİN
 • Publication Date: 02-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Alternative Politics
 • Institution: Department of International Relations, Abant Izzet Baysal University, Turkey
 • Abstract: The category of world music is a new genre-title created by that latest embodiment of globalization, the glocal (global-local) market in the music industry. The increase in the power of the world music market in late 1980's and the popularization of the Romani musician as an identity in that regard plays an important role in the popularization of the 9/8 Romani dance tune both in Turkey and in the Balkans sound. The Gypsy-Romani themed films in the last quarter century by Emir Kusturica and Tony Gatlif, the Gypsy-Romani music festivals held in Europe and North America, and the increase in the Romani instrumentalist and performer productions in the Balkans popular music market; also, the rise in the scientific and artistic interest in the academia show the emphasis on both the distinctive and the European identity of the Gypsies, while supporting the new political economic conditions. This article critically reviews the popularization process of Turkish Roma musicians and musics in the world music industry via correlation with Balkan territories.
 • Topic: Globalization, Culture, Music
 • Political Geography: Europe, Turkey, Asia, Balkans
 • Author: Erdem Cam, Murat Atan
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Küreselleşen dünyada istihdam, hem ülkeler hem de OECD, Avrupa Birliği gibi ülkeler üstü kurumlar için gündem oluşturan ve önemli hale gelen bir politika alanıdır. Ülkelerin istihdam politikalarının pek çok amacı olabilir. Ancak bunların içinde en temel hedef ülke içinde işsizliği ortadan kaldırmak ya da en düşük oranlarda tutabilmektir. Özellikle işsizlik sorunu, ülke içinde sosyal çöküntüye ve ekonomik açıdan kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. Benzer şekilde işsizlik sosyal politika yönünden incelendiğinde toplumda kişilerin yaşam kalitesini azalttığı, toplumsal sorunların arttığı, mutsuzluğun yaygınlaştığı, toplum için telafisi zor olan pek çok toplumsal soruna neden olduğu gözlemlenmektedir. Aynı şekilde işsizlik toplumsal zararlarının yanı sıra ekonomik açıdan durgunluğa, işgücünün ve üretimin azalmasına yol açacaktır. Bu nedenle il bazında istihdama yönelik politikalar uygulanması ve işsizlik probleminin çözümüne yönelik politikalar oluşturulması önemlidir. Bu çalışmada 2013 - 2016 yılları arasında il bazında işgücüne katılım oranı, ortalama günlük kazanç ve istihdam oranı değişkenleri çıktı olarak işsizlik oranı ve sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların toplam nüfusa oranı değişkenleri de girdi olarak kullanılmıştır. Çalışmada il bazında uygulanan istihdam politikalarının etkinliği ölçülmüştür. Tüm veriler TÜİK ve SGK veri tabanlarından alınmıştır. Malmquist toplam faktör verimliliği indeksi modelinin çözümünde DEAP 2.1 paket programı ve il bazında sonuçların haritalarının çizilmesi için ArcGIS 10.5 paket programı kullanılmıştır. Bu makalede il ve bölgesel farklılıkların azaltılması için genel politikalar yerine il bazlı politikaların uygulanmasının daha yararlı çıktılar yaratacağı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Topic: Globalization, European Union, Employment, Data
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Tahir Abbas
 • Publication Date: 02-2014
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: This essay interprets the Gezi Park protests that began as a local resistance to government plans to level a public park but quickly escalated into a national outburst against government policies. How did the local events receive endorsements from different communities with otherwise ideological and cultural conflicts? This paper argues that political disenfranchisement intersected with society's aspirations with regard to dichotomies between conservatism and secularism, localisation and globalisation, and nationalism and majoritarianism.
 • Topic: Globalization, Government, Islam, Culture
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Fatih Eren
 • Publication Date: 07-2014
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The Rest: Journal of Politics and Development
 • Institution: Centre for Strategic Research and Analysis (CESRAN)
 • Abstract: Today, capital, people and information flows have increased more than ever before among different regions in the world. Every flow creates a different local-global interaction in its own social environment. One of social environments in which this kind of interactions occurs is property markets. There are some theories to explain the nature of local and global interactions in social sciences literature. However, the success of these theories in explaining the nature of local-global interactions in a property market became subject to a research very few. This research aims to make a contribution to this area. The study also intends to find general answers to some important questions emerge in the internationalization process of property markets. The study focuses on the three well-accepted interaction theories of social sciences, which are imperialism, globalisation and glocalisation. The validity of the assumptions of these theories in the case of Istanbul’s retail property market is questioned in this research. The emergence of social structures and the specific behaviours of these structures in local property markets may be understood better when true point of view is found out about interactions. A qualitative methodology is followed; interview and document analysis methods are used in the study. Findings show that the nature of local-global interactions experienced in Istanbul’s retail property market is very unique so it is not possible to explain t
 • Topic: Globalization, Imperialism, Housing, Retail
 • Political Geography: Europe, Turkey, Asia, Istanbul
 • Author: Amy Mills
 • Publication Date: 08-2012
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Reproducing Class is a neatly focused examination of the transformative work of globalization in Istanbul through a focus on the family. With an in-depth study of the educational practices of the upper middle class, inspired by Bourdieu's theories of cultural capital, Rutz and Balkan examine the ways in which this particular social group has developed strategies for negotiating the climate of increasing economic and political instability brought on by Turkey's economic restructuring in the 1980s. Istanbul was a natural site for the study because the city has historically been a locus of economic and cultural transformation, something linked to the historic nature of its selective education. Istanbul elites' global orientation is visible in the European influence in the private, foreign schools that are the most selective, and most desired, for the families in this study. This study of elites and their strategies of social reproduction is important because these same elites have long constituted a privileged class who themselves were the dominant agents of political and social change in Turkey. The fieldwork behind this project was conducted in various stages from 1990 to 1997 (with some follow-up interviews in 2006), and the major survey that provides foundational information regarding the educational, professional, and lifestyle characteristics of the study group was conducted in 1993. As such, this book provides a close analysis of a particular moment that subsequent research has found to be quite consequential for the largest questions Turkish society faces today in the new millennium.
 • Topic: Globalization
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Bulend Aydin Ertekin
 • Publication Date: 05-2012
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Alternatives: Turkish Journal of International Relations
 • Institution: Center for International Conflict Resolution at Yalova University
 • Abstract: According to the common idea, "the economic power determines the political power." By this general principle, when we look at the powerful states, we see that these states (countries) have, at the same time, the powerful political effect on the other actors. In this paper, some trade and economic data of Turkey are shown in order to localize its place in the World rankings. By this purpose, this paper argues the fact that Turkey which, being one of the countries belonging G-20, has tried since 1991 to play a big role in its bilateral relations in Caucasia, Central Asia and Middle East (CCAME). However, when the data of international business of Turkey and those of each one of the countries of Central Asia treated in the contents of research are studied, it is seen very clearly that the influence of Turkey in Central Asia is not very dominant or does not create a dominating effect over the economic plan in spite of the existence of the diplomatic effects, visa facilities and the visits based upon the cultural level and mutually testified. Without any doubt, although nobody can deny the existence and the probability of the gradual growth of Turkey's relations in CCAME's countries, Turkey, whose face is turned mainly towards the occident and the large majority of trade made within the European countries,tries to be an influential actor in the determined areas. Naturally, in spite of the celebration of Nawruz with the Turkic World, acting as a Muslim country in Middle East, and accepting the norms of European Union as a European democratic and laicized country in Europe, Turkey presents several identities and makes it a multi-colored actor who can be used in favor of Turkey's interests.
 • Topic: Foreign Policy, Globalization
 • Political Geography: Europe, Turkey, Middle East
 • Author: Nilgun Onder
 • Publication Date: 06-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Alternatives: Turkish Journal of International Relations
 • Institution: Center for International Conflict Resolution at Yalova University
 • Abstract: The world is simultaneously globalizing and regionalizing. The double processes of globalization and regionalization appear to be paradoxical. This seemingly paradoxical phenomenon has raised the question of whether regionalism contradicts or complements globalization and whether it obstructs or reinforces globalization. The paradox of the resurgence of regionalism amidst globalization has attracted considerable scholarly attention.
 • Topic: Globalization, International Trade and Finance, Regional Cooperation
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Michael M. Gunter
 • Publication Date: 06-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Georgetown Journal of International Affairs
 • Institution: Georgetown Journal of International Affairs
 • Abstract: The newly elected AK Party looks to cement its authority over the Turkish Military and its Kurdish citizens through progressive reforms and EU membership.
 • Topic: Civil Society, Globalization, Government, International Affairs
 • Political Geography: Turkey, Kurdistan
 • Author: Berrin Koyuncu
 • Publication Date: 03-2006
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: This study aims to analyze the impact of globalization processes on the leading Turkish business association in Turkey, the Turkish Industrialists and Businessmen Association, TÜSIAD. It is believed that there is a need to focus on globalization processes within the context of Turkish business life by taking TÜSIAD as a case since the Association has played an important role in linking the Turkish economy to the global market, and acting as a strong internal actor of globalization in Turkish politics and the economy. It is argued that, in the TÜSIAD case, the impact of globalization revealed itself as the transformation of a business association, in terms of its role as a pressure group concerned with the particular interests of businessmen, to a civil society organization concerned with the general interests of the country, with its emphasis on democracy and EU membership.
 • Topic: Globalization
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Haluk Özdemir
 • Publication Date: 03-2006
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: This article is based upon the assumption that the European Union has a goal of resolving certain problems pertaining to globalization that its members face, and that Turkey views the membership procedure as a solution of such problems. The awakening sub-identities and the erosion of dividing borders are causing nation-states to face a series of problems concerning sovereignty and identity, such as ontological security and identity fragmentation. To solve such problems, the nation-states compromise their single-centered and assimila¬tionist identity management policies in favor of multi-centered identity governance. With identity governance, not only the national governments, but also the local authorities and the European Union have a word on identity issues. Identity governance, despite dwindling sovereign rights, is performed successfully within the European Union, and is recommended to the Turkish government. From Turkey's side, as a solution to the problem of identity fragmentation, the membership process provides a common, unifying and shared goal for groups with different identities.
 • Topic: Globalization, Governance
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Kudret Bülbül
 • Publication Date: 03-2006
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: This article argues that the modernization process has created standardization in different areas of life, while culture has been relatively and independently preserved during this process. Nevertheless, it is difficult for societies to sustain independent compartments in the cultural area while employing standardized techniques, institutions, and principles in the areas of economics, politics, and technology. This article explores the reflections of members of the Turkish Grand National Assembly (TGNA) on cultural globalization, since the TGNA is the main policy maker in Turkey. Although the perceptions of TGNA members generally differ, according to whether they are members of the AKP (Justice and Development Party) the CHP (Republican People's Party), their approaches do not depart greatly from that expected from general theoretical discussions. The approaches of the members of parliament (MPs) do not pertain to Turkey only.
 • Topic: Globalization, Politics
 • Political Geography: Turkey