Search

Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Arif Yıldız, Tuncay Yılmaz
 • Publication Date: 12-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Kamuda iç denetim, iç denetçiler tarafından yürütülmekte, yeterli sayıda denetçisi olan kurumlarda ayrı iç denetim birimleri ve iç denetim birim başkanları bulunmaktadır. İç denetimin kuruma değer katabilmesi konusunda iç denetçilerin mesleki yeterliliği, karakteri ve motivasyonu çok önemlidir. İç denetçilerin temel ürünleri olan raporlamalar ile raporun içerisinde yer alan bulguların ve önerilerin yeterliliği, her ne kadar analizlere dayansa da iç denetçinin yargı ve kanaatlerinin bir sonucudur. Motivasyonu yüksek olan bir iç denetçi, daha doğru bulgular tespit edebilecek, daha uygulanabilir ve yerinde öneriler sunabilecek ve kuruma daha fazla değer katacaktır. Bu çalışmada, iç denetçilerin kariyer yolu incelenerek 2020 yılı mart ayında Bakanlıklarda görevli iç denetim birim başkanları ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar sonucunda iç denetçilerin motivasyonları üzerinde etkili olan hususlara değinilmiştir. Sonuç olarak; teşkilat kararnamesinde iç denetim biriminin yer almaması, iç denetim birim başkanlarının statüsü, iç denetimin kurumdaki yeri, yönetici desteği, iç denetçilerin kariyer yolu, kültürel yapı, teftiş kurullarının yapısı ve ilişkisi, ilk iç denetçilerin müfettiş veya kontrolör kökenli olmaları başlıkları altında toplanan konuların iç denetçilerin motivasyonu üzerinde etkili olduğu değerlendirilmiştir.
 • Topic: Employment, Public Sector, Audit
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Mesut Özcan, Sinan Balta
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. 2019 yılı itibariyle dünyadaki yaşlı nüfus oranı %9,3’tür. Türkiye ise %9,1’lik yaşlı nüfus oranı ile dünya ortalamasına yaklaşmış durumdadır. TÜİK projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2’ye, 2030 yılında %12,9’a, 2040 yılında %16,3’e, 2060 yılında %22,6’ya, 2080 yılında ise %25,6’ya yükseleceği öngörülmektedir. Bu nüfus projeksiyonu hızla yaşlanan nüfusa yönelik sosyal politikaların önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda yaşlı nüfusa yönelik sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmet politikalarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu çalışmada hızla yaşlanan Türkiye nüfusuna dikkat çekilerek, Türkiye’de yaşlılara yönelik uygulanan güncel sosyal politikaların kapsamı hakkında bilgi verilmektedir.
 • Topic: Aging, Social Services, Public Service
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Musa Ozturk
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: İşsizlik bütün toplumların üstesinden gelmeye çalıştığı öncelikli ve önemli bir sorundur. İşsizlik, bir taraftan ülke ekonomisinin âtıl kapasitede çalışıyor olmasını göstermesi diğer taraftan da psikolojik, sosyal, ekonomik ve politik yönler barındırıyor olması bakımından çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle işsizlik ve etkileri çok farklı disiplinlerce sürekli incelenmektedir. Çalışma kapsamında, finansal liberalizasyon sonrasında Türkiye’de ekonomik büyümenin işsizlik türleri üzerindeki etkisi Okun Yasası ve istihdamsız büyüme hipotezi merkezinde incelenmektedir. Veriler Dünya Bankası veri tabanından derlenmiştir ve 1988-2018 yıllarını kapsamaktadır. İşsizlik oranları olarak; toplam, erkek, kadın, genç, genç-erkek ve genç-kadın verileri ele alınmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Hatemi-J ve E. Roca tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testiyle incelenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre; içsel ve dışsal nedenlerden kaynaklanan ekonomik şoklar işsizlik serilerinde yapısal kırılmalara neden olmakta ve da histeri etkisinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Değişkenler arasında asimetrik ilişki vardır. Ekonomik büyümenin artması, genel, genç ve kadın işsizlik oranlarında azalmaya neden olmaktadır ve Okun Yasası bu seriler için geçerlidir. Ekonomik büyümeden genel erkek ve genç erkek işsizlik oranları için istihdamsız büyüme yaklaşımı öne çıkmaktadır. Sonuç olarak; -diğer şeyler sabitken- Türkiye’nin bir taraftan histeri etkisini gidermek diğer taraftan da işsizlik oranlarını düşürmek için ekonomik büyümeyi destekleyici mahiyetteki makroekonomik politikalara yönelmesi gerektiği düşünülmektedir. | Unemployment is a preferential and important problem for all societies to overcome. Unemployment causes loss in the economic potential and in addition to this, unemployment has psychological, social, economic, and political aspects, so the problem becomes multidimensional. In this study, the effect of economic growth on the types of unemployment is examined in the scope of Okun's Law and Jobless Growth hypothesis. The data was compiled from the World Bank database and covers the years 1988-2018. As unemployment rates; total, male, female, youth, young-male, and young-female data are taken. After unit root tests, the causality relationship between the variables is examined with the asymmetric causality test developed by Hatemi-J and E. Roca. According to the results obtained; internal and external economic shocks cause structural breaks and so hysteresis effect becomes valid on the unemployment series. There is an asymmetrical relationship between the variables. Economic growth causes a decrease in general, youth, and female unemployment rates and Okun's Law is valid to these series. The Jobless growth approach applies for relations from economic growth to general-male and young-male unemployment rates. As a result; Turkey may/should apply macroeconomic policies focused on economic growth in order to eliminate hysteresis effect and reduce unemployment rates.
 • Topic: Globalization, Labor Issues, Economic Growth, Unemployment
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Türkiye, 2017 yılında, 1876 yılından beri uygulamada olan Parlamenter hükümet sistemine son vererek, Başkanlık sistemine geçti. Uzun süreden beri yaşanan politik, ekonomik ve toplumsal sorunlar, Başkanlık sistemine geçişin gerekçesi olarak sunuldu. Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçiş sürecinde, yeterli olmasa da, konu tartışıldı. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da baskın iki görüş ortaya çıktı. Başkanlık sisteminden yana olanlar, genellikle Türkiye’de yürürlükteki Parlamenter sistemin sonuçları üzerinden konuya yaklaştılar. Parlamenter sistemden yana olanlar ise Başkanlık sisteminin özellikle Latin Amerika’daki uygulamaları üzerinden konuyu ele aldılar. Artık Türkiye, Başkanlık sistemine geçtiğine göre yapılması gereken, Başkanlık sisteminin zayıf noktalarına ve yürürlükteki Cumhurbaşkanlığının eksiklerine odaklanmaktır. Böylece yürürlükteki sistem, daha güçlü hale gelebilir ve sistemden kaynaklanan sorunlar bir nebze olsun giderilebilir. Bu bağlamada çalışmada, hükümet sistemlerinin doğuşu, aralarındaki farklar, yaygınlıkları ele alındıktan sonra Başkanlık sisteminin zayıf noktaları ortaya konularak yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri üzerinde durulmuştur. Buna göre, daha önceki Hükümet sistemi gibi, yeni Hükümet sisteminin de zayıf halkası yasama organıdır. Bu bağlamda Türkiye, yasama organını güçlendirilerek, muhtemel sorunların üstesinden gelebilir.
 • Topic: Government, Politics, Presidential Elections
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Esat Pinarbaşi
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Özet Bu çalışmada “kirli eller” kavramı siyaset felsefesinin en çok tartışılan konularından biri olan siyaset-ahlak ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır. Bu amaçla öncelikle deontolojik ve teleolojik ahlak anlayışlarına değinilecek daha sonra kirli eller kavramı örnekler üzerinden analiz edilecektir. Weber’in sorumluluk ahlakı dediği şeyin kirli eller kavramına benzerliği gösterilecek; kirli ellerin siyaset ahlak geriliminde bir orta yol olduğu Walzer’ın görüşleri bağlamında temellendirilecektir. Sonuç olarak Kavramın siyaset ve ahlak arasındaki gerilimi azaltan bir yönünün olduğu; ne deontolojik ne de teleolojik bakış açısı içinde değerlendirilemeyeceği gösterilecektir.
 • Topic: Politics, Morality
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Tunahan Deği̇rmenci̇, Veysel Inal
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik dünya çapında adımlar atılmaktadır. Ülkeler, çevre dostu üretim ve tüketim faaliyetleri için vergileme yoluna giderken, diğer yandan çevresel harcamalar yapmaktadır. Bu çalışmada, çevre koruma harcamaları ve çevre kirliliği arasındaki ilişki yüksek gelir grubundaki 23 OECD ülkesi için incelenmektedir. 1995-2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analizlerde yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil testler tercih edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre çevre kirliliği ve çevre koruma harcamaları arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi vardır. Bununla birlikte, çevre koruma harcamalarından çevre kirliliğine bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.
 • Topic: Climate Change, Environment, Pollution, Data
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Ömer Karaoğlu
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Osmanlı devletinin Tanzimatla belirginleşen hukuki, bürokratik ve mali değişim sürecinin ardından II. Meşrutiyet yıllarında geleneksel yapı ve kodlardan hayli farklılaşmış yeni kurumlar tesis edildiği bilinmektedir. II. Meşrutiyet devresinde kamu hizmetinde çalışmakta olanlar için emeklilik ve yardımlaşma sandıklarından farklı bir tecrübe örneği olarak şirket yapıları kurulduğu ve bunların modern finansal araç ve işlemlerle faaliyette bulundukları görülmektedir. Personelin maaş dönemlerinde ayırdıkları fonların faiz getirisi elde edecekleri araçlarla ve farklı yatırım alanlarında nemalandırılmasıyla tasarruflarını artırmak ve yine kurum içi kredi yoluyla dayanışma işlevi görmek, bu şirketlerin başlıca amacıydı. Ticaret ve Nafia Nezareti çalışanlarına yönelik Teavün ve İktisad Şirketi, memur ve katip kadrolarında görev yapan personelin tasarruflarını artırmak ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla 1908 yılında kurulmuştu. Bu kısa çalışmada adı geçen şirketin kuruluş nizamnamesine göre idari örgütlenmesi, sermaye yapısı, vereceği borçlar ve satışa sunacağı tahvillerle nihayet on yılın sonunda gerçekleşmesi planlanan tasfiye işlemlerine dair bilgilere yer verdik. Elde ettiğimiz belgelerle 1908-1910 devresi içinde gerçekleşen iki yıllık sermaye birikimine, hesap özetleri ve satın alınan tahvillerin değerleri ve faiz hesaplarını ele aldık.
 • Topic: Economy, Trade, Bonds, Lending
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Sevgi Dönmez-Maç, Semih Okutan, Onur Metin, Şule Aydın-Turan
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This study aims to trace the evolution of philanthropy towards CSR and to reach an elucidating scheme about the current context and contemporary practices in Turkey. The evolution of the philanthropy concept is evaluated regarding the period of the Ottoman Empire, the Republic of Turkey, the development of the private sector, and finally the influence of globalization. Accordingly, the paper concluded that the historical evolution of philanthropy in Turkey brings about a scheme in which CSR perspective has been emerging. The contemporary practices such as awarding, CSR reporting and following of CSR standards are claimed to be reflections of CSR perspective. On the other side, philanthropy carries on to be influential to some extent in a corporate character, in the practices of the companies.
 • Topic: Globalization, Corporations , Philanthropy
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Vildan Amil, Ünsal Ozan Kahraman
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: : Çok boyutlu bir optimizasyon problemi olan rotalama ve yerleştirme, belirli bir araç-rota matrisi üzerinden yerleşkeleri önceden belirlenmiş olan tesislerden hangilerinin ulaşım ve üretim maliyeti toplamını minimize etmek için açılıp açılmayacağı ve aynı anda açılanlar arasında hangi rotaların kullanılacağına dair geometri problemini gündeme getirir. Bu probleme Daskin ve Perl’in modeli üzerine kurulu bir denklemler seti ile heuristic bir çözüm yöntemi olan Parçacık Sürü Algoritması (PSO) ile çözüm aranmıştır. Çalışmanın orijinalliğini aldığı ve üzerine kurulu olduğu birincil köşe taşı, yerleştirme ve rotalama problemini cebirsel ve deterministik mecrada ele almak ve buna dair kurguyu vermektir. | As a multidimensional puzzle, the location and routing problem analyzes the geometric problem about which plants should be opened and which routes should be employed between the opened plants in the framework which includes a matrix of specific possible vehicle-routes and possible plants with specific locations. In this context and equation set based on Dashkin and Perl’s Model and the Particle Swarm Optimization Algoritm (PSO), which is a heuristic solution manner, have been employed in the study. The major cornerstone of this article which the study is based on is the purpose to manage the routing and location problem in the algebraic-deterministic context and to give the basic logical mind map about it.
 • Topic: Science and Technology, Mathematics
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Zeynep Sözcan, Tuncay Yılmaz
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışma kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında örneklemini Sakarya Üniversitesi’nin sosyal bilimler eğitimi veren İşletme ve İktisat Bölümü son sınıf öğrencileri ile teknik bilimler eğitimi veren Makine, Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden 362 kişinin oluşturduğu bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası elde edilen veriler SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu kişiliğin dışa dönüklük, öz disiplin ve deneyime açıklık boyutları ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunurken, duygusal dengesizlik boyutu ile girişimcilik eğilimi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kişiliğin yumuşak başlılık boyutu ile girişimcilik eğilimi arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca kişilik özellikleri ve girişimcilik eğiliminin demografik değişkenlere göre farklılaştığı tespit edilmiştir.
 • Topic: Economics, Entrepreneurship, Business
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Mustafa Hatipler
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Sosyal dışlanma kavramı 1980’li yıllarda gelişmiş ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır. İçtimai, siyasi, kültürel ve iktisadi olumsuzlukların toplanması sonucunda sosyal dışlanma ortaya çıkmaktadır. Sosyal dışlanma; toplumun bir kesiminin işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik, yaşlılık, engellilik gibi nedenlerden dolayı sağlık, eğitim ve kültürel imkânlarından yararlanamamaları, üretim faaliyetlerinde bulunamamaları ve karar alma etkinliklerine katılamamaları olarak ifade edilebilir. Sosyal dışlanma ve yoksulluk kavramının birbirinden farklı olup olmadığı hususunda görüş birliği yoktur. Bir görüşe göre sosyal dışlanma yoksulluğu barından çok geniş bir kavramken, diğer görüşlere göre yoksulluğun nedenini veya sonucunu oluşturmaktadır. Tüm bunların sonucunda sosyal dışlanma toplumsal alanda barış için de bir tehdit unsuru olmakla birlikte sosyal bölünme ve sosyal patlama gibi olumsuzluklara da sebep olmaktadır. Sosyal dışlanma ile mücadelede sosyal politikalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal dışlanma ve yoksulluk kavramlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir.
 • Topic: Poverty, Unemployment, Social Exclusion
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Aziz Kutlar, Murat Sarikaya, Ali Kabasakal
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This study examines the relationship between the course of divorce and women’s labor force participation in Turkey during 2004-2013 Period. While Trabzon has the highest rate, Mardin has the lowest rate of women participation in the labor force. A significant correlation between the participation of women in the labor force and per capita income, crude divorce rate, and added value exists. There is a significant relationship between the participation of women in the labor force and the crude divorce rate. Bi-directional causal relationships between the participation of women in the labor force and the crude divorce also exists.
 • Topic: Gender Issues, Labor Issues, Women, Employment
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Rumeysa Köktaş
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmada uluslararası ilişkilerde bölgesel örgütlerin giderek artan rolü göz önünde bulundurularak Türkiye’nin Ortadoğu’daki bölgesel örgütlerle ilişkileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı Türkiye dış siyasetinde Ortadoğu’daki bölgesel örgütlerin rolünü ve ikili ilişkileri tarihsel olarak analiz etmek ve böylelikle Türk dış politikasındaki paradigmatik değişimleri ortaya koyabilmektir. Bu çerçevede bu çalışmada Türkiye’nin Ortadoğu’da öne çıkan beş örgüt (İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi, Gelişen Sekiz Ülke, Arap Ligi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) ile kurumsal ilişkileri tarihsel olarak ele alınarak Türk dış politikasının geçirdiği değişimler analiz edilmiştir.
 • Topic: Foreign Policy, Gulf Cooperation Council, Arab League
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Ferihan Ayaz, Hatice K. Adıyaman
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Antidepresan kullanımının yararları ya da zararları kamuoyunda tartışıla gelmektedir. Gazetelerdeki antidepresan konulu içeriklerin nasıl sunulduğu, antidepresanlara yönelik tutumlar, antidepresanların neden olduğu ya da tedavi ettiği hastalıklar merak konusudur. Dolayısıyla bu çalışmanın genel amacı antidepresan içerikli yayınların gazetelerde nasıl sunulduğunu ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda Prnet MSuite Programı aracılığı ile yapılan tarama sonucunda Aralık 2017 itibariyle Türkiye’nin tirajı en yüksek ilk 5 gazetesi olan Sabah, Hürriyet, Sözcü, Posta ve Habertürk gazetelerinde 2015, 2016 ve 2017 yılları arasında içinde “antidepresan” kelimesi geçen toplam 180 içerik, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda gazetelerin antidepresanlara yönelik tutumunun çoğunlukla nötr ve olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. “Antidepresanların başka hasta lıklara neden olması”, antidepresanlara ilişkin risk faktörlerinin ilk sırasında yer almaktadır. Antidepresanlara ilişkin yan etkiler arasında ilk sırada “cinsel problemler” ve “sersemlik / baş dönmesi / uyku hali” gelmektedir. Antidepresan kullanmaya alternatif olarak ilk sırada “toplumsal / ekonomik / siyasi yapının düzelmesi” önerilmiştir. Antidepresanların tedavi ettiği hastalık olarak çoğunlukla depresyona / mutsuzluğa işaret edilmiştir. Ancak kimi zaman antidepresanların tedavi ettiği ve neden olduğu hastalık aynı olabilmektedir. Sonuç olarak gazetelerin genel olarak antidepresanlara olumlu bakış açısının olmadığı, çoğu zaman kafa karıştırıcı bilgilerin verildiği, antidepresanlara ön yargı geliştirebilecek nitelikte içeriklerin var olduğu söylenebilir.
 • Topic: Media, News Analysis, Mental Health, Antidepressants
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Bilge Durutürk
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmada feminizmin ve çokkültürlülük ilişkisi üzerine bir inceleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu paralelde 1980’li yıllardan beri ortaya konmuş olan ikinci dalga feminizmin parametreleri ve 1990’lar itibari ile toplumsal cinsiyet kavramsallaştırması ve kimlik politikaları paralelinde ele alınan üçüncü dalga feminizmin parametreleri değerlendirilecektir. Bu temel unsurlar üzerinden çokkültürlülük kuramı içerisindeki liberal ve eleştirel yaklaşımların ikinci ve üçüncü dalga feminizm ile kesiştiği problemli durumlar ataerkillik ve kadının özgürleşmesi bağlamında kültürel farklılıkların ortaya koyduğu ırk, cinsiyet ve sınıf temelindeki tartışmalar üzerinden değerlendirilecektir.
 • Topic: Multiculturalism, Feminism, Intersectionality, Identity Politics
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Global Focus
 • Author: Erdem Cam, Murat Atan
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Küreselleşen dünyada istihdam, hem ülkeler hem de OECD, Avrupa Birliği gibi ülkeler üstü kurumlar için gündem oluşturan ve önemli hale gelen bir politika alanıdır. Ülkelerin istihdam politikalarının pek çok amacı olabilir. Ancak bunların içinde en temel hedef ülke içinde işsizliği ortadan kaldırmak ya da en düşük oranlarda tutabilmektir. Özellikle işsizlik sorunu, ülke içinde sosyal çöküntüye ve ekonomik açıdan kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. Benzer şekilde işsizlik sosyal politika yönünden incelendiğinde toplumda kişilerin yaşam kalitesini azalttığı, toplumsal sorunların arttığı, mutsuzluğun yaygınlaştığı, toplum için telafisi zor olan pek çok toplumsal soruna neden olduğu gözlemlenmektedir. Aynı şekilde işsizlik toplumsal zararlarının yanı sıra ekonomik açıdan durgunluğa, işgücünün ve üretimin azalmasına yol açacaktır. Bu nedenle il bazında istihdama yönelik politikalar uygulanması ve işsizlik probleminin çözümüne yönelik politikalar oluşturulması önemlidir. Bu çalışmada 2013 - 2016 yılları arasında il bazında işgücüne katılım oranı, ortalama günlük kazanç ve istihdam oranı değişkenleri çıktı olarak işsizlik oranı ve sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların toplam nüfusa oranı değişkenleri de girdi olarak kullanılmıştır. Çalışmada il bazında uygulanan istihdam politikalarının etkinliği ölçülmüştür. Tüm veriler TÜİK ve SGK veri tabanlarından alınmıştır. Malmquist toplam faktör verimliliği indeksi modelinin çözümünde DEAP 2.1 paket programı ve il bazında sonuçların haritalarının çizilmesi için ArcGIS 10.5 paket programı kullanılmıştır. Bu makalede il ve bölgesel farklılıkların azaltılması için genel politikalar yerine il bazlı politikaların uygulanmasının daha yararlı çıktılar yaratacağı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Topic: Globalization, European Union, Employment, Data
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Şükrü Cicioğlu, Atilla Yıldız
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Ülkelerin gelişmiş veya gelişmekte olmasına bakılmaksızın karşılaştığı sorunların başında ekonomik krizler gelir. Dünya ekonomisinin değişimi ile birlikte ekonomilerin kırılganlıklarının artması sonucu yaşanan krizlerin açıklanması daha da önem kazanmış ve krizlerin tahmin edilebilmesi, politikaların belirlenmesi açısından katkılar sağlar olmuştur. Dünya ekonomisi içinde yakalamış olduğu yüksek büyüme oranları ile önemli bir yeri olan Türkiye ekonomisinde iç ve dış kaynaklı birçok kriz yaşamıştır. Bunun yanında son dönemde faiz ve döviz kurundaki artışlar ekonomide kriz ortamının oluşmaya başladığı yönündeki düşünceleri artırmıştır. Kriz ortamının oluşup oluşmadığının değerlendirilebilmesi ve öngörüde bulunabilmek amacıyla reel göstergelerin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmada ekonomi üzerinde artan baskının ölçülmesi ve politika uygulayıcılarına yön vermek amacıyla krizleri öngörmek için yapılan çalışmalarda başarılı tahmin gücüne sahip olan Kaminsky, Lizondo ve Reinhart tarafından geliştirilen KLR sinyal yaklaşımı ile reel göstergeler değerlendirilmeye alınmıştır. Türkiye ekonomisinin 1999:01- 2017:12 dönemine ait aylık ve üç aylık verilerden yararlanarak uygulanan analiz sonucunda; kriz dönemi için sinyal verme başarısı açısından cari denge / ulusal rezerv, ithalat ve kapasite kullanım oranı göstergeleri başarılı olmuş ve aynı zamanda kriz olduğunda sinyal verme olasılıkları oldukça iyi değerler almıştır. Sinyal yaklaşımı neticesinde anlamlı sinyal veren göstergeler kullanılarak 2016:01-2017:12 dönemi değerlendirilmesi sonucunda cari denge / ulusal rezerv ve ithalat göstergeleri birer sinyal vererek ekonominin kötüleşme eğilimi içinde olduğunu göstermiştir.
 • Topic: Economics, History, Financial Crisis
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Ekrem Gül, Ahmet Gökçe Akpolat, Recep Kaya
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: 2008 Küresel finans krizi, kriz literatüründe ölçeğinin büyüklüğü ve küresel boyutta yaptığı etkiden dolayı önemli bir yer arz etmektedir. ABD’de 2008 yılında konut piyasalarında geri dönmeyen kredilerden kaynaklı başlayan finansal kriz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel çapta büyük bir yayılım göstermiştir. Bu doğrultuda krizin etkilerini gidermek amacıyla para ve maliye politikaları ülkeler tarafından önemle uygulanmıştır. Bu çalışmada 2008 Küresel finans krizi sonrasında Türkiye’de hükümet tarafından uygulanan maliye politikalarının önemli bir aracı olan kamu gelirleri ile istihdam oranları arasındaki ilişki öncelikle teorik olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Teoriye ilaveten 2006Q1-2016Q4 dönemleri arasında kamu geliri politikalarıyla istihdam oranları arasındaki ilişki Toda-Yamamoto nedensellik testine göre analiz edilmiş ve kriz sonrası uygulanan kamu geliri politikalarından istihdam oranlarına doğru tek yönlü Toda-Yamamoto (1995) Granger nedenselliği tespit edilmiştir.
 • Topic: Financial Crisis, Employment, Economy
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Ayla Akdoğan
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Most of the research on one-sided violence focused on factors that have an effect on the targeting of civilians, which were selected on account of the clarity of their definitions, characteristics that can be differentiated from the other factors, the ease with which they can be studied, as well as their recognizability. Some of the factors researched will be briefly discussed and the most important ones, which are central to this study, examined in detail.
 • Topic: Civil War, Conflict, Violence, Civilians
 • Political Geography: Turkey, Global Focus