Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Publishing Institution Sakarya University (SAU) Remove constraint Publishing Institution: Sakarya University (SAU) Political Geography Turkey Remove constraint Political Geography: Turkey Publication Year within 25 Years Remove constraint Publication Year: within 25 Years Topic Globalization Remove constraint Topic: Globalization
Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Musa Ozturk
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: İşsizlik bütün toplumların üstesinden gelmeye çalıştığı öncelikli ve önemli bir sorundur. İşsizlik, bir taraftan ülke ekonomisinin âtıl kapasitede çalışıyor olmasını göstermesi diğer taraftan da psikolojik, sosyal, ekonomik ve politik yönler barındırıyor olması bakımından çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle işsizlik ve etkileri çok farklı disiplinlerce sürekli incelenmektedir. Çalışma kapsamında, finansal liberalizasyon sonrasında Türkiye’de ekonomik büyümenin işsizlik türleri üzerindeki etkisi Okun Yasası ve istihdamsız büyüme hipotezi merkezinde incelenmektedir. Veriler Dünya Bankası veri tabanından derlenmiştir ve 1988-2018 yıllarını kapsamaktadır. İşsizlik oranları olarak; toplam, erkek, kadın, genç, genç-erkek ve genç-kadın verileri ele alınmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Hatemi-J ve E. Roca tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testiyle incelenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre; içsel ve dışsal nedenlerden kaynaklanan ekonomik şoklar işsizlik serilerinde yapısal kırılmalara neden olmakta ve da histeri etkisinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Değişkenler arasında asimetrik ilişki vardır. Ekonomik büyümenin artması, genel, genç ve kadın işsizlik oranlarında azalmaya neden olmaktadır ve Okun Yasası bu seriler için geçerlidir. Ekonomik büyümeden genel erkek ve genç erkek işsizlik oranları için istihdamsız büyüme yaklaşımı öne çıkmaktadır. Sonuç olarak; -diğer şeyler sabitken- Türkiye’nin bir taraftan histeri etkisini gidermek diğer taraftan da işsizlik oranlarını düşürmek için ekonomik büyümeyi destekleyici mahiyetteki makroekonomik politikalara yönelmesi gerektiği düşünülmektedir. | Unemployment is a preferential and important problem for all societies to overcome. Unemployment causes loss in the economic potential and in addition to this, unemployment has psychological, social, economic, and political aspects, so the problem becomes multidimensional. In this study, the effect of economic growth on the types of unemployment is examined in the scope of Okun's Law and Jobless Growth hypothesis. The data was compiled from the World Bank database and covers the years 1988-2018. As unemployment rates; total, male, female, youth, young-male, and young-female data are taken. After unit root tests, the causality relationship between the variables is examined with the asymmetric causality test developed by Hatemi-J and E. Roca. According to the results obtained; internal and external economic shocks cause structural breaks and so hysteresis effect becomes valid on the unemployment series. There is an asymmetrical relationship between the variables. Economic growth causes a decrease in general, youth, and female unemployment rates and Okun's Law is valid to these series. The Jobless growth approach applies for relations from economic growth to general-male and young-male unemployment rates. As a result; Turkey may/should apply macroeconomic policies focused on economic growth in order to eliminate hysteresis effect and reduce unemployment rates.
 • Topic: Globalization, Labor Issues, Economic Growth, Unemployment
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Sevgi Dönmez-Maç, Semih Okutan, Onur Metin, Şule Aydın-Turan
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This study aims to trace the evolution of philanthropy towards CSR and to reach an elucidating scheme about the current context and contemporary practices in Turkey. The evolution of the philanthropy concept is evaluated regarding the period of the Ottoman Empire, the Republic of Turkey, the development of the private sector, and finally the influence of globalization. Accordingly, the paper concluded that the historical evolution of philanthropy in Turkey brings about a scheme in which CSR perspective has been emerging. The contemporary practices such as awarding, CSR reporting and following of CSR standards are claimed to be reflections of CSR perspective. On the other side, philanthropy carries on to be influential to some extent in a corporate character, in the practices of the companies.
 • Topic: Globalization, Corporations , Philanthropy
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Erdem Cam, Murat Atan
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Küreselleşen dünyada istihdam, hem ülkeler hem de OECD, Avrupa Birliği gibi ülkeler üstü kurumlar için gündem oluşturan ve önemli hale gelen bir politika alanıdır. Ülkelerin istihdam politikalarının pek çok amacı olabilir. Ancak bunların içinde en temel hedef ülke içinde işsizliği ortadan kaldırmak ya da en düşük oranlarda tutabilmektir. Özellikle işsizlik sorunu, ülke içinde sosyal çöküntüye ve ekonomik açıdan kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. Benzer şekilde işsizlik sosyal politika yönünden incelendiğinde toplumda kişilerin yaşam kalitesini azalttığı, toplumsal sorunların arttığı, mutsuzluğun yaygınlaştığı, toplum için telafisi zor olan pek çok toplumsal soruna neden olduğu gözlemlenmektedir. Aynı şekilde işsizlik toplumsal zararlarının yanı sıra ekonomik açıdan durgunluğa, işgücünün ve üretimin azalmasına yol açacaktır. Bu nedenle il bazında istihdama yönelik politikalar uygulanması ve işsizlik probleminin çözümüne yönelik politikalar oluşturulması önemlidir. Bu çalışmada 2013 - 2016 yılları arasında il bazında işgücüne katılım oranı, ortalama günlük kazanç ve istihdam oranı değişkenleri çıktı olarak işsizlik oranı ve sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların toplam nüfusa oranı değişkenleri de girdi olarak kullanılmıştır. Çalışmada il bazında uygulanan istihdam politikalarının etkinliği ölçülmüştür. Tüm veriler TÜİK ve SGK veri tabanlarından alınmıştır. Malmquist toplam faktör verimliliği indeksi modelinin çözümünde DEAP 2.1 paket programı ve il bazında sonuçların haritalarının çizilmesi için ArcGIS 10.5 paket programı kullanılmıştır. Bu makalede il ve bölgesel farklılıkların azaltılması için genel politikalar yerine il bazlı politikaların uygulanmasının daha yararlı çıktılar yaratacağı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Topic: Globalization, European Union, Employment, Data
 • Political Geography: Turkey, Middle East