Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Publishing Institution Sakarya University (SAU) Remove constraint Publishing Institution: Sakarya University (SAU) Political Geography Turkey Remove constraint Political Geography: Turkey Publication Year within 25 Years Remove constraint Publication Year: within 25 Years Topic Economics Remove constraint Topic: Economics
Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Zeynep Sözcan, Tuncay Yılmaz
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışma kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında örneklemini Sakarya Üniversitesi’nin sosyal bilimler eğitimi veren İşletme ve İktisat Bölümü son sınıf öğrencileri ile teknik bilimler eğitimi veren Makine, Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden 362 kişinin oluşturduğu bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası elde edilen veriler SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu kişiliğin dışa dönüklük, öz disiplin ve deneyime açıklık boyutları ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunurken, duygusal dengesizlik boyutu ile girişimcilik eğilimi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kişiliğin yumuşak başlılık boyutu ile girişimcilik eğilimi arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca kişilik özellikleri ve girişimcilik eğiliminin demografik değişkenlere göre farklılaştığı tespit edilmiştir.
 • Topic: Economics, Entrepreneurship, Business
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Şükrü Cicioğlu, Atilla Yıldız
 • Publication Date: 12-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Ülkelerin gelişmiş veya gelişmekte olmasına bakılmaksızın karşılaştığı sorunların başında ekonomik krizler gelir. Dünya ekonomisinin değişimi ile birlikte ekonomilerin kırılganlıklarının artması sonucu yaşanan krizlerin açıklanması daha da önem kazanmış ve krizlerin tahmin edilebilmesi, politikaların belirlenmesi açısından katkılar sağlar olmuştur. Dünya ekonomisi içinde yakalamış olduğu yüksek büyüme oranları ile önemli bir yeri olan Türkiye ekonomisinde iç ve dış kaynaklı birçok kriz yaşamıştır. Bunun yanında son dönemde faiz ve döviz kurundaki artışlar ekonomide kriz ortamının oluşmaya başladığı yönündeki düşünceleri artırmıştır. Kriz ortamının oluşup oluşmadığının değerlendirilebilmesi ve öngörüde bulunabilmek amacıyla reel göstergelerin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmada ekonomi üzerinde artan baskının ölçülmesi ve politika uygulayıcılarına yön vermek amacıyla krizleri öngörmek için yapılan çalışmalarda başarılı tahmin gücüne sahip olan Kaminsky, Lizondo ve Reinhart tarafından geliştirilen KLR sinyal yaklaşımı ile reel göstergeler değerlendirilmeye alınmıştır. Türkiye ekonomisinin 1999:01- 2017:12 dönemine ait aylık ve üç aylık verilerden yararlanarak uygulanan analiz sonucunda; kriz dönemi için sinyal verme başarısı açısından cari denge / ulusal rezerv, ithalat ve kapasite kullanım oranı göstergeleri başarılı olmuş ve aynı zamanda kriz olduğunda sinyal verme olasılıkları oldukça iyi değerler almıştır. Sinyal yaklaşımı neticesinde anlamlı sinyal veren göstergeler kullanılarak 2016:01-2017:12 dönemi değerlendirilmesi sonucunda cari denge / ulusal rezerv ve ithalat göstergeleri birer sinyal vererek ekonominin kötüleşme eğilimi içinde olduğunu göstermiştir.
 • Topic: Economics, History, Financial Crisis
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Kenan Göçer, Cem Çetin
 • Publication Date: 12-2017
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Mülkiye Mektebi’nin maliye hocalarından İbrahim Fazıl Pelin (1886-1944), iktisat ve maliye dersleri vermiş ve bu alanda ders notları dâhil hayli kitap yazmıştır. Çağdaşı Mehmed Cavid Bey ile pek çok ortak noktaya sahip oluşu dikkat çekmektedir. Selaniklidir, iktisatçıdır ve liberal iktisadi görüşlere sahiptir. İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yaptığı sırada, Hukuk Mektebi birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan İlm-i İktisad Dersleri, 1914 tarihinde kitap olarak yayınlanmıştır. Kitap ile ders notları arası bir yerde duran eserin başlangıç kısımları, iktisadi düşünce tarihine ayrılmıştır. Bugün için bile pek tanınmayan Fransız ve İngiliz iktisatçılara yapılan atıflar ve ayrıntılı bilgilerle zenginleşmiş kitabın akıcı bir üslûba sahip olduğu aşikârdır.
 • Topic: Economics, Education, Science and Technology, History
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Fuat Sekmen, Unsal Ozan Kahraman
 • Publication Date: 12-2012
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: This study deals with the relationship between the current account deficit and the budget deficit in Turkey. Artificial Neural Networks are employed to investigate this relationship. According to the results of the application the twin deficits hypothesis which indicates a positive correlation between the two deficits isn’t valid in Turkey. As this paper tries to analyze the factors accounting for the absence of this kind of correlation, it develops a flexible understanding which doesn’t refuse a hypothesis or a theory (the twin deficits hypothesis) completely, on the contrary, emphasizes the importance of investigating the conditions in which a hypothesis, theory or a model is valid.
 • Topic: Economics, Budget, Finance, Deficit
 • Political Geography: Europe, Turkey, Asia
 • Author: Muhittin Ataman, Veysel Ayhan, Mehmet Dalar
 • Publication Date: 12-2010
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: The perception of side towards another is important in Turkish-EU relations. In this study, an evaluation was made regarding the EU's perception towards Turkey. In order to understand well the European perception of Turkey, a short introduction about the European integration was written, then Turkey's meaning for the EU and the European perception of Turkey in dif-ferent issue areas such as history, geography, economy, international system and the EU public opinion was analyzed. Different factors were taken into consideration to conclude the importance of Turkey for the EU.
 • Topic: International Relations, Economics
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Ömer Karaoğlu
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Musa Akyiğitzade korumacı düşünceler taşıyan Kazanlı bir Türk'tür. En fazla bilinen kitabı İlm-i Servet veyahut İlm-i İktisat'ın ilk bölümünde, Antik Yunan ve Roma düşüncesinden kaynaklanmış olan Batı ekonomi düşüncesinin tarihsel evriminden İslam geleneğiyle karşılaştırılmıştır. Kitapta, ekonomik düşünce ve politikalarda 18. yüzyılda ortaya çıkan kırılmanın önemi belirtilmektedir. Akyiğitzade, List ve Paul Cauwes'den esinlenerek, devletin devamı ve huzuru için korumacı prensiplere başvurmanın önemini vurgulamaktadır. Akyiğitzade aynı zamanda ilk Türk milliyetçisi gruplardan biri olan Türk Derneği adlı grubun içinde yer almıştır. Milliyetçilik düşüncesinin bir takipçisi olarak modern düşünce adamıdır. Osmanlı'nın son döneminde modern ekonomi kavramlarının dikkate değer bir karakteridir. O bir milliyetçi ve aydınlanmanın sadık bir bağlısıdır.
 • Topic: Economics
 • Political Geography: Turkey