Search

Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Nurullah Altun, Hakan Yavuz
 • Publication Date: 11-2011
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: By being a country that enhanced its foreign trade volume two times between the years 1990-1999 and four times between the years of 2000-2008, Turkey has enhanced its business connection with EU countries approximately three times and this increase was in favor of volume of imports. After 2001 economic crisis, in foreign trade operations which goods for industry sector distinguish particularly, raw materials and consumer goods have been preferred. However, despite these developments, the share of EU countries in Turkeys total foreign trade has been declining proportionately. It can be said that "the zero-problem policy with neighbors" that Turkey has put into effect is likely to have a considerable role in this decline.
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Fatma Yurttaş Özcan
 • Publication Date: 11-2011
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: The process of being democratic opposition culture in Turkish political life has begun quite late. As a reflection of the political culture point of view to opposition has been generally negative. First Grand National Assembly was composed of people who have a different way of thinking and living. Because of this heterogeneous structure, important discussions and important decisions were taken in First Grand National Assembly. The Second Group which versus The First Group in the leadership of Mustafa Kemal, basis of these discussions. In the face of charismatic leader as Mustafa Kemal, ought to concerning The Second Group, used adjectives as palace guard and puritanical. Whereas, should be noted that recent history doesn't read without understand and investigate, issues of opposition of Second Group. Therefore, in this article, opposition tradition in Turkey and the Second Group has been studied.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Muhittin Ataman, Veysel Ayhan, Mehmet Dalar
 • Publication Date: 12-2010
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: The perception of side towards another is important in Turkish-EU relations. In this study, an evaluation was made regarding the EU's perception towards Turkey. In order to understand well the European perception of Turkey, a short introduction about the European integration was written, then Turkey's meaning for the EU and the European perception of Turkey in dif-ferent issue areas such as history, geography, economy, international system and the EU public opinion was analyzed. Different factors were taken into consideration to conclude the importance of Turkey for the EU.
 • Topic: International Relations, Economics
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Süleyman Yaman Koçak, Gülçin Yüksel
 • Publication Date: 12-2010
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: The Prime Ministry Public Officers Ethics Board, which is serving to develop ethics culture in public administration, to identify ethical behavior principles, and to conduct and research on the contrary actions to these principles, is tried to be investigated in this study. For that purpose, beginning with the 'ethics' concept, the development of 'ethics in administration' in the world and in Turkey are mentioned; later the activities, the applications and the amendment of the Law on the Public Officers Ethics Board are stressed and finally the criticism regarding the Board's structure and functioning are examined.
 • Topic: Culture, Law
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Muhittin Ataman
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: This study elaborates change in Turkish foreign policy since the end of the Cold War. This change was explained with interdependence and diversification concepts. Four main factors play a significant role in change of Turkish foreign policy orientation. After a brief introduction, these four factors (historical heritage and cultural factors, geographical location, politi-cal preferences, economic needs) were analyzed. In the second section of the study, interdependence and diversification in Turkish foreign policy are ana-lyzed based on these factors. Due to economic needs and political prefe-rences, Turkey entered into an integration process with the West. As a result of historical and cultural factors, it has been pursuing an active policy to-wards the Muslim world. Similarly, it initiated cooperation in many issue areas with the Turkic world due to strong ethnic and cultural connections. Finally, it developed close relations with regional countries due to historical heritage and geographical connections.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Veysel Ayhan
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Kuveyt'in Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki idari statüsü ve sınırları Irak-Kuveyt ilişkilerinde sürekli sorun olarak gündeme gelmiştir. Irak'ın kurulduğu günden itibaren üzerinde hak iddia ettiği ve 1990 Ağustosunda da işgal ettiği Kuveyt'in bir Irak toprağı olduğu sorunsalı Soğuk Savaş sonrası dönemde ilk önce Kuveyt ve ardından da Irak işgaline giden sürecin nedenini oluşturmaktadır. 1990 öncesi dönemde Türkiye, Irak ve Kuveyt arasındaki tarihsel hak iddialarına doğrudan müdahil olmak istememiştir. Ancak Irak'ın Kuveyt'i işgal girişimi Kuveyt politikasında bir kırılma yaratmış ve Türkiye, Kuveyt'in bağımsızlığının korunmasında doğrudan taraf olmuştur. Cumhurbaşkanı Özal'ın işgal karşıtı politikaları, Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin olumsuz tarihsel önyargıların etkisinden kurtulmasına yol açmıştır. Ancak, Irak işgali sonrası ortaya çıkan yeni koşullar Türkiye ile Kuveyt arasında çatışan çıkarlar ve yeni işbirliği olanakları ortaya çıkarmıştır. İşgale destek veren Kuveyt'in temel dış politika önceliği Irak'ın tehdit unsuru olmaktan çıkartılmasıdır. Dolayısıyla Kuveyt, Irak'ın etnik ve mezhep temelinde federe devletlere bölünmesinden, Iraklı Kürtlerin siyasal ve askeri olarak Bağdat'ı kontrol etmesine kadar birçok alternatifi gündemde tutmaktadır. Türkiye ise Irak'ın bağımsızlığının, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması taraftarıdır. Kuveyt'in kısa ve uzun dönemli Irak politikalarının Türkiye-Kuveyt ilişkilerine etkisini analiz etmeyi amaçlayan bu çalışma aynı zamanda tarihsel geri planı göz ardı etmeden Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin geleceğine dönük bir projeksiyon sunmayı da hedeflemektedir.
 • Political Geography: Turkey, Kuwait
 • Author: Sadık Ünay
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Küreselleşme yazınında ulus devletin sosyoekonomik kalkınma ve sınaî-teknolojik dönüşüm süreçlerinde oynayabileceği rol üzerinde yapılan temel tartışmalardan yola çıkılan bu çalışmada DTÖ rejimi bağlamında küresel yönetişim mimarisinin kamusal stratejik aktivizm girişimlerine etkisi incelenmiştir. “Bilgi ekonomisi” ya da yeni ekonominin başlıca sektörleri bağlamında OECD hükümetlerinin sanayi-teknoloji yönetişimi, risk sermayesi sağlanması, kamu alımları ve proje takipçiliği ile stratejik ihracat politikaları aracılığıyla ulusal girişimcilerini destekleyebilmek adına attıkları adımlara dikkat çekilmiştir. İncelenen tekno-ticaret politikalarının küreselleşme yazınında neoliberal eğilimli yazarlarca vurgulanan “marjinalleşme” süreçlerinden ziyade ulusal otoritelerin belli politika önceliklerine yoğunlaşarak daha dar kapsamlı, seçici, rafine ve sonuç alıcı müdahale formlarını tercih ettikleri vurgulanmıştır. Ardından gelişmekte olan ülkelerin bilgi ekonomisine geçiş noktasında tecrübe ettikleri sıkıntılara dikkat çekilmiş ve bu ülkelerin çok daha proaktif girişimlere ihtiyaçları olduğuna işaret edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye gibi belli bir sanayi-teknoloji altyapısına sahip gelişmekte olan ülkeler için “stratejik-aktif devlet” kavramsallaştırması geliştirilerek ekonomik diplomasi, geleneksel uluslararası ilişkiler, yerel eksenli sosyoekonomik kalkınma politikaları ve tekno-ticaret politikaları merkezinde stratejik aktivizme odaklanacak böyle bir siyasi tipolojinin taşıması gereken özellikler ortaya konulmuştur.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Mehmet Dalar
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: 2 Temmuz 1997 tarihinde Tayland Bahtı'nın devalüe edilmesinin ardından para ve menkul değerler piyasalarında, 1994 yılında Meksika Pesosu'nun devalüe edilmesinin ardından yaşanan “tekila” etkisini fazlasıyla aşan ölçülerde bir dalgalanma meydana gelmiştir. Kriz, ilk olarak, Doğu Asya'nın diğer ülkelerine bir dizi devalüasyon ve borsa çöküşü biçiminde yansımıştır. Sorunun derinlik kazanması ile birlikte, Hong Kong ve Güney Kore dahil, bölgedeki diğer ülkelerin para birimleri spekülatif baskılara maruz kalmıştır. Öte yandan kriz bölge dışına da taşmıştır. Arjantin, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin hisse senedi piyasalarında sert düşüşler yaşanmış ve ulusal para birimlerine dönük spekülatif saldırılar olmuştur. Döviz piyasalarında durum düzeldikçe, Tayland ve Güney Kore'de olduğu gibi, ülkelerin önemli bir bölümünde bankacılık sorunları, belki bunun da ötesinde büyük ölçekli bankacılık krizleri ortaya çıkmıştır.
 • Political Geography: Europe, Turkey, France
 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Türk siyasal hayatı krizlerle doludur. Belirli aralıklarla siyasal sistem krize girmekte ve krizden çıkış için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Sürekli tekrarladığı dikkate alındığında, krizlerin iyi analiz edilmediği ortaya çıkmaktadır. İktidarlar, genellikle krizden kaçınma ve krizi aşma politikası uygulamaktadırlar. Bu politika, sistemin belirli bir süre yürümesine yardımcı olsa da, krizlerin tekrarlamasına engel olamamaktadır. Asıl yapılması gereken ise, krizin kalıcı olarak çözülmesidir. Krizin çözülmesi de krize yol açan aktörlerin iyi analiz edilmesiyle mümkündür. Çalışmada kriz yönetimine değinildikten sonra, Türk siyasal krizinde rol oynayan aktörler ve faktörler incelenmiştir. Bu çerçevede sorunların kaynağını insandan çok sistemde aramanın yararlı olacağı tezi işlenmiştir.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Mustafa Kemal Şan
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: İkinci Dünya savaşından sonra dünya toplumlarının bulundukları eşitsiz düzlemden kurtulmaları adına bir dizi kalkınma kuramları üretildi. Bu kuramların en önemlisi modernleşme kuramıdır. Bu yaklaşıma göre toplumlar Batılı bir gelişme çizgisini takip etmedeki becerilerine göre gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş olarak tasnif edilerek bu gelişme altına düşen toplumların top yekûn bir kalkınma hamlesi içine girmeleri gereğinden söz açılmaktaydı. Ancak bir süre sonra toplumların aynı gelişme çizgilerini izlemek zorunda olup olmadıklarından tutun da bu gelişmenin salt ekonomik etmenlerle olup olmayacağına ilişkin önemli itirazlar yükseldi. Bu süreçlerin sonunda yeni bir toplumsal kalkınma modeli olarak sosyal sermaye kavramının yükselişe geçtiğini görüyoruz. Sosyal sermeye toplumun güven çapının yüksekliği kriterine dayanan ve buna göre toplumların maddi ve manevi yönden kalkınmalarını sağlayan en temel unsurlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Sosyal sermaye her şeyi olduğu halde hala istenilen düzeyde bir ilerlemeye ulaşmayan ulusların sahip olmadıkları şeye işaret ederken, gelişme ve kalkınma için öyle elle tutulur fazlaca elverişli bir yapıya sahip olmadıkları halde dünyanın en müreffeh ülkeleri arasına girmeyi başarmış kimi ulusların da kalkınma durumlarının ardında yatan motive edici unsurları anlamamıza izin vermektedir. Bu yazıda kalkınma modelleri içinde çoğu kez hesaba katılmayan ancak çok yakın zamanlarda toplusal gelişmişliğin bir unsuru olarak kabul edilmeye başlamış olan sosyal sermaye kavramı ve bu kavramın Türkiye açısından taşıdığı önem ele alınacaktır. Bu yazı çerçevesinde biz özellikle Türk toplumunun modernleşme süreci içine din ekseninde yaşanan tartışmaların sosyal sermaye kaynaklarını nasıl heba ettiğini tartışma konusu yapılmaya çalışacağız.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Koray Gürpınar, Mehmet Barca
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Bu çalışma, Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarlardaki reka-bet gücünün kaynağına ilişkin sektörde yer alan işletme yöneticilerinin gö-rüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, sektörel rekabet gücü iki aşamalı olarak araştırmaya konu edilmiştir: Önce ikincil verilerden hareket ile Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarlarda göreceli rekabetçi konumu belirlenmiş, daha sonra da, anket aracılığı ile üretilen birincil veriler ışığında bu rekabet avantajı ve sektörün geleceğine ilişkin beklentileri konusunda sektörde yer alan işletme yöneticilerinin düşünceleri değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, mobilya sektörünün son yıllarda uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde ettiği ve bu rekabet avantajının kaynağının da sektörde yaşanan maliyet stratejilerinden farklılaşmaya kayan stratejik değişiklik olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç daha önce yapılan çalışmaların maliyetlere dayalı avantajı açıklamaları ile paralellik arz etmemektedir. Çalışma, bu farklı sonuç ile sektörün rekabet avantajı kaynağı konusunda yeni bir açıklama sunmaktadır.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Armağan Öztürk
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Makale sendikal çözümleme üzerine daha çok altyapı ilişkilerine atıfta bulunan tarihsel-ekonomik perspektifi, toplumsal yapı ve siyasal kültüre değinen alternatif bir okumayla zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Temel iddia Türkiye'de siyasi kültürün örgütlü toplumun gelişmesini yapısal özelikleri nedeniyle geciktirdiği yönünde olduğudur. Dayanışmacı, paternalist, popülist, elitist, cemaatçi, solidarist ve patrimonyal kültürel öğeler çatışma karşıtı bir eylem-söylem zemini yaratmaktadır. Bu zemin, seçkinci pratiğin kendini sivil toplum içinde yeniden üretmesine olanak sağlayan meşrulaştırıcı bir dizi politik enstrümanı mümkün kılar. Sendikalar da sağcı popülizmin ve cemaatçiliğin koşullanması altında patronajcı mantığı içselleştirmişlerdir. Kamusal imkânların patronajcı kullanımı hükümet ile sivil toplumu bir çıkar ağı sistemi ile birbirine bağlayan yozlaşmış siyaset örgütlenme biçimine yol açmıştır. Sendikaların araçsal siyasete tabi olması ya da sendikanın patronajcı bilince teslim olması olgusu örgüt özelinde temsil sorununu ve birçok noktada bu sorunu kesen bir sendikal demokrasi-sendikal bürokrasi karşıtlığını beraberinde getirmektedir.
 • Political Geography: Turkey, Latin America
 • Author: Serpil Döm
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de finansal serbestleşme uygulamaları ve ekonomik büyümeye olan etkileri incelenmektedir. Yaygın görüşe göre finansal sistemin serbestleşmesi; yabancı portföy akımlarına sınırlamaların kalkması ve yabancı fon girişleri, ekonomik büyümenin motoru olarak kabul edilmektedir. Karşıt görüşe göre ise, gelişmekte olan ülkelerde yabancı kaynaklı büyük fon hareketleri ve sistemden ani çıkışlar finansal krizlerin baş aktörleri olarak görülmektedir. Genel anlamda finansal serbestleşmenin faydaları ve olumsuz etkileri gelişmekte olan ülkeler açısından; özelde ise, Türkiye açısından ele alınmaktadır.
 • Political Geography: Turkey