Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Publication Year within 10 Years Remove constraint Publication Year: within 10 Years
Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Şükrü Nişancı
 • Publication Date: 10-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: En az bir buçuk yüzyıldan beri Türkiye‟de siyasal politikaların ve söylemin sıklet noktasını pozitivist bakış açısının oluşturduğu söylenebilir. Ancak erken denebilecek bir zamanda Türkiye‟ye giren pozitivizmin en belirgin özelliği felsefi derinlikten yoksun olması ve buna bağlı olarak siyasal alanda verimli bir izinin bulunmamasıdır. Çalışmada bunun nedenleri incelenmektedir. Bilim geleneğinin olmaması yanında herhalde bunun en önemli nedeni siyasal kaygıların daima ön planda olmasıdır; ülkenin “beka” problemine yoğunlaşan İttihat ve Terakki temsilcileri için bilimin “açıklayıcılığı” değil, “kurtarıcılığı” önemlidir. Pozitivizmin daha genel olarak bilim-siyaset ilişkisinin Batıdakinin tersi yönde şekillenmesi, yani bilimin siyasetin emrine koşul(landırıl)ması, bilimin popüler şeklinin cazip hale gelmesine yol açmıştır. Daha sonraki dönemlerde aynı mantalitenin geçerli olduğunu söylemek mümkündür.
 • Author: Fatih Demir
 • Publication Date: 10-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Tarihsel bir süreç içinde sivil ve askeri yöneticilerin alanlarının birbirinden ayrılmasından sonra sivil-asker ilişkilerinde sivil kontrolün oluşturulması konusunda zorluklarla karşılaşılmıştır. Liberal demokrasiler bu soruna çözümler üretmişlerdir, fakat bu çözümler doğaları gereği başka sorunlara yol açmıştır. Liberal demokrasinin ordu-sivil ilişkileri alanındaki geçmişi, bir yanda orduların etkin işlemesi için gereken özgünlüğü ve ulusal güvenlik, diğer yanda ordunun halkın seçilmiş temsilcilerine itaati ve demokrasi arasında bir denge kurma mücadelesidir. Çalışmanın vardığı sonuç, sivil kontrolün oluşturulması ve sürdürülmesinin asla orduyu kısıtlamaya yönelik, tek taraflı bir hareket olmadığıdır. Sivil kontrol, orduyu genel ulusal kurumlar sistemiyle bütünleştirmek, sorumluluk alanını mümkün olduğunca açık bir şekilde tarif etmek amacına yönelik bir karşılıklı taviz vermedir. Bir demokraside sağlıklı sivil kontrol tesis etmek için kesin anayasal güvencelerin yanında yerleşmiş, kurumsallaşmış demokratik gelenekler de gereklidir.
 • Author: W. Arthur Lewis
 • Publication Date: 10-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: 1950'li yıllar boyunca azgelişmiş ülkeler iyi sayılabilecek durumdadır. Birleşmiş Milletler verileri, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GDP), yıllık ortalama olarak, Latin Amerika'da yüzde 4.6 düzeyinde, (Japonya ve Çin Anakarası hariç) Uzak Doğu'da yüzde 4.2 düzeyinde, Güney Asya'da yüzde 5.2 düzeyinde ve Afrika'da yüzde 4.1 düzeyinde arttığını ortaya koymaktadır.3 '50'li yılların başında iktisatçılar, daha çok, söz konusu ülkelerin, yüzde 2'ler düzeyinde seyreden nüfus arıtışının üzerinde bir büyüme performansını mümkün kılacak gayreti gösterip gösteremeyecekleri ile ilgilenmiştir. Yüzde 4'ün üzerine çıkan büyüme performansı, sermaye, girişimcilik, nitelik ve dış ticaret olgularının sanıldığı gibi aşılması zor engeller olmadığını göstermiştir. Bu çalışmada, büyüme sorunu incelenirken kullanılan birtakım kavramlardan istifade edilerek, yukarıdaki unsurların her biri gözden geçirilecektir.
 • Author: Fatma Yurttaş, Cihan Selek Öz
 • Publication Date: 10-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Nuray Mert'in, “Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış” başlıklı kitabı, kendisinin de belirttiği gibi, 1992 yılında tamamladığı doktora çalışmasının bazı değişiklikler yapılarak Türkçeye çevrilmiş halidir.
 • Author: Kemal İnat
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Almanya‟nın dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olması bu ülkenin dış politikasının yönünü dünya açısından önemli kılmaktadır. Bu ülkenin geçmişte gücünü yayılmacı politika yönünde kullanma konusunda sabıkalı bir geçmişe sahip olması bu önemi daha da artırmaktadır. Bu makalede 1990 yılındaki birleşme sonrasında kendisini sınırlayan son bağlardan da kurtulan Almanya‟nın yeniden eski güç politikasına (Machtpolitik) dönüp dönmeyeceği konusundaki tartışmalar ele alınmıştır.
 • Author: Muhittin Ataman
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: This study elaborates change in Turkish foreign policy since the end of the Cold War. This change was explained with interdependence and diversification concepts. Four main factors play a significant role in change of Turkish foreign policy orientation. After a brief introduction, these four factors (historical heritage and cultural factors, geographical location, politi-cal preferences, economic needs) were analyzed. In the second section of the study, interdependence and diversification in Turkish foreign policy are ana-lyzed based on these factors. Due to economic needs and political prefe-rences, Turkey entered into an integration process with the West. As a result of historical and cultural factors, it has been pursuing an active policy to-wards the Muslim world. Similarly, it initiated cooperation in many issue areas with the Turkic world due to strong ethnic and cultural connections. Finally, it developed close relations with regional countries due to historical heritage and geographical connections.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Veysel Ayhan
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Kuveyt'in Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki idari statüsü ve sınırları Irak-Kuveyt ilişkilerinde sürekli sorun olarak gündeme gelmiştir. Irak'ın kurulduğu günden itibaren üzerinde hak iddia ettiği ve 1990 Ağustosunda da işgal ettiği Kuveyt'in bir Irak toprağı olduğu sorunsalı Soğuk Savaş sonrası dönemde ilk önce Kuveyt ve ardından da Irak işgaline giden sürecin nedenini oluşturmaktadır. 1990 öncesi dönemde Türkiye, Irak ve Kuveyt arasındaki tarihsel hak iddialarına doğrudan müdahil olmak istememiştir. Ancak Irak'ın Kuveyt'i işgal girişimi Kuveyt politikasında bir kırılma yaratmış ve Türkiye, Kuveyt'in bağımsızlığının korunmasında doğrudan taraf olmuştur. Cumhurbaşkanı Özal'ın işgal karşıtı politikaları, Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin olumsuz tarihsel önyargıların etkisinden kurtulmasına yol açmıştır. Ancak, Irak işgali sonrası ortaya çıkan yeni koşullar Türkiye ile Kuveyt arasında çatışan çıkarlar ve yeni işbirliği olanakları ortaya çıkarmıştır. İşgale destek veren Kuveyt'in temel dış politika önceliği Irak'ın tehdit unsuru olmaktan çıkartılmasıdır. Dolayısıyla Kuveyt, Irak'ın etnik ve mezhep temelinde federe devletlere bölünmesinden, Iraklı Kürtlerin siyasal ve askeri olarak Bağdat'ı kontrol etmesine kadar birçok alternatifi gündemde tutmaktadır. Türkiye ise Irak'ın bağımsızlığının, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması taraftarıdır. Kuveyt'in kısa ve uzun dönemli Irak politikalarının Türkiye-Kuveyt ilişkilerine etkisini analiz etmeyi amaçlayan bu çalışma aynı zamanda tarihsel geri planı göz ardı etmeden Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin geleceğine dönük bir projeksiyon sunmayı da hedeflemektedir.
 • Political Geography: Turkey, Kuwait
 • Author: Sadık Ünay
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Küreselleşme yazınında ulus devletin sosyoekonomik kalkınma ve sınaî-teknolojik dönüşüm süreçlerinde oynayabileceği rol üzerinde yapılan temel tartışmalardan yola çıkılan bu çalışmada DTÖ rejimi bağlamında küresel yönetişim mimarisinin kamusal stratejik aktivizm girişimlerine etkisi incelenmiştir. “Bilgi ekonomisi” ya da yeni ekonominin başlıca sektörleri bağlamında OECD hükümetlerinin sanayi-teknoloji yönetişimi, risk sermayesi sağlanması, kamu alımları ve proje takipçiliği ile stratejik ihracat politikaları aracılığıyla ulusal girişimcilerini destekleyebilmek adına attıkları adımlara dikkat çekilmiştir. İncelenen tekno-ticaret politikalarının küreselleşme yazınında neoliberal eğilimli yazarlarca vurgulanan “marjinalleşme” süreçlerinden ziyade ulusal otoritelerin belli politika önceliklerine yoğunlaşarak daha dar kapsamlı, seçici, rafine ve sonuç alıcı müdahale formlarını tercih ettikleri vurgulanmıştır. Ardından gelişmekte olan ülkelerin bilgi ekonomisine geçiş noktasında tecrübe ettikleri sıkıntılara dikkat çekilmiş ve bu ülkelerin çok daha proaktif girişimlere ihtiyaçları olduğuna işaret edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye gibi belli bir sanayi-teknoloji altyapısına sahip gelişmekte olan ülkeler için “stratejik-aktif devlet” kavramsallaştırması geliştirilerek ekonomik diplomasi, geleneksel uluslararası ilişkiler, yerel eksenli sosyoekonomik kalkınma politikaları ve tekno-ticaret politikaları merkezinde stratejik aktivizme odaklanacak böyle bir siyasi tipolojinin taşıması gereken özellikler ortaya konulmuştur.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: G. L. Kaminsky, C. M. Reinhart
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: 2 Temmuz 1997 tarihinde Tayland Bahtı'nın devalüe edilmesinin ardından para ve menkul değerler piyasalarında, 1994 yılında Meksika Pesosu'nun devalüe edilmesinin ardından yaşanan “tekila” etkisini fazlasıyla aşan ölçülerde bir dalgalanma meydana gelmiştir. Kriz, ilk olarak, Doğu Asya'nın diğer ülkelerine bir dizi devalüasyon ve borsa çöküşü biçiminde yansımıştır. Sorunun derinlik kazanması ile birlikte, Hong Kong ve Güney Kore dahil, bölgedeki diğer ülkelerin para birimleri spekülatif baskılara maruz kalmıştır. Öte yandan kriz bölge dışına da taşmıştır. Arjantin, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin hisse senedi piyasalarında sert düşüşler yaşanmış ve ulusal para birimlerine dönük spekülatif saldırılar olmuştur. Döviz piyasalarında durum düzeldikçe, Tayland ve Güney Kore'de olduğu gibi, ülkelerin önemli bir bölümünde bankacılık sorunları, belki bunun da ötesinde büyük ölçekli bankacılık krizleri ortaya çıkmıştır.
 • Author: Mehmet Dalar
 • Publication Date: 09-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: 2 Temmuz 1997 tarihinde Tayland Bahtı'nın devalüe edilmesinin ardından para ve menkul değerler piyasalarında, 1994 yılında Meksika Pesosu'nun devalüe edilmesinin ardından yaşanan “tekila” etkisini fazlasıyla aşan ölçülerde bir dalgalanma meydana gelmiştir. Kriz, ilk olarak, Doğu Asya'nın diğer ülkelerine bir dizi devalüasyon ve borsa çöküşü biçiminde yansımıştır. Sorunun derinlik kazanması ile birlikte, Hong Kong ve Güney Kore dahil, bölgedeki diğer ülkelerin para birimleri spekülatif baskılara maruz kalmıştır. Öte yandan kriz bölge dışına da taşmıştır. Arjantin, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin hisse senedi piyasalarında sert düşüşler yaşanmış ve ulusal para birimlerine dönük spekülatif saldırılar olmuştur. Döviz piyasalarında durum düzeldikçe, Tayland ve Güney Kore'de olduğu gibi, ülkelerin önemli bir bölümünde bankacılık sorunları, belki bunun da ötesinde büyük ölçekli bankacılık krizleri ortaya çıkmıştır.
 • Political Geography: Europe, Turkey, France
 • Author: Clifton van der Linden
 • Publication Date: 07-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The Journal of International Law and International Relations
 • Institution: Munk School of Global Affairs at the University of Toronto
 • Abstract: In its opinion regarding the legality of the secession of Quebec, the Supreme Court of Canada observed that 'the process of [state] recognition, once considered to be an exercise of pure sovereign discretion, has come to be associated with legal norms.' Mindful of the principle of effectivity, the Court was cautious not to overstate the bounds of legal authority in matters of secession. Nevertheless, the acknowledgement of international law as a constitutive element of state behaviour in matters relating to secession marks a significant departure from conventional realpolitik accounts, wherein 'successful revolution begets its own legality.'
 • Political Geography: Canada
 • Author: Antje Wiener, Uwe Puetter
 • Publication Date: 01-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The Journal of International Law and International Relations
 • Institution: Munk School of Global Affairs at the University of Toronto
 • Abstract: What actors make of norms matters, in particular, in situations of crisis when the contextual conditions for norm interpretation are enhanced. That is, situations of crisis add an additional factor of pressure next to the conditions of normative contingency and moving the social practice of governance. beyond the boundaries of modern states. The addition of time requires fast decisions thus leaving little room for deliberation about a norm's meaning. Contrary to the expectation that based on an increasing constitutional quality in beyond‐the‐state contexts, actors can build on and refer to a set of formally and informally shared principles for information and guidance in designing common action and policies, we hold that norm interpretation in international relations is challenged by the absence of cultural background information. If this observation holds, it follows that the often observed constitutional quality beyond the state which includes the formalization of the role of international norms through treaties and agreements, the dense web of international negotiation forums and enhanced possibilities of iterated interaction in the global realm is not necessarily conducive to the shared interpretation of norms in an international setting. While this constitutional quality has been acknowledged and reflected by the concepts of disaggregated network governance, a global community of courts, or as sites of struggle, paradoxically, the very process of norm proliferation and the increasing acknowledgement of the power of norms in international relations and decisions that are taken bring the contested nature of norms to the fore—thus demanding a fresh look at norm applications. Research on norms, therefore, needs to better understand the inherently contested quality of norms that stems from and is closely interrelated with the very processes of norm application. A key theme throughout this special issue is that theoretical approaches to the study of norms need to generate a more encompassing and substantive definition of norms, allowing researchers to study and understand them in a context‐specific manner. We argue that only such an approach can account for the role of contestation as an integral part of the processes by which specific policy options are derived. This poses both a conceptual and empirical challenge.
 • Author: Rashid I. Khalidi
 • Publication Date: 07-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Palestine Studies
 • Institution: Institute for Palestine Studies
 • Abstract: THIS SPECIAL ISSUE of JPS celebrates the work of the renowned anthropologist Rosemary Sayigh, a pioneer in the field of refugee studies and the first scholar to emphasize the signal importance of Palestinian refugees in the revival of Palestinian nationalism in the 1960s-notably in her pathbreaking Palestinians: From Peasants to Revolutionaries, published thirty years ago. At the same time, Rosemary was one of the first researchers to examine issues of gender in Palestinian and Arab society, as her reliance on women as resources for her investigations revealed to her-and through her, to generations of readers- the crucial role played by women in the social and economic structure of Palestinian refugee camps and Palestinian political life.
 • Political Geography: Israel, Palestine, Arabia
 • Author: Beshara Doumani, Mayssun Soukarieh
 • Publication Date: 07-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Palestine Studies
 • Institution: Institute for Palestine Studies
 • Abstract: Rosemary Sayigh-writer, activist, mentor, and ethical compass-has arguably made a greater impact on Palestinian studies than most scholars over the past generation. Palestinian refugees in Lebanon; women under occupation; oral history of the Nakba; gender and politics; memory and identity; culture and resistance; the political responsibility of the researcher-these are but some of the lines of inquiry she has pioneered. Starting with her classic book, The Palestinians: From Peasants to Revolutionaries; A People's History, published thirty years ago, she has become the unofficial mentor of large numbers of PhD students specializing in the above fields. "Unofficial" because, although she has been an indispensable resource for emerging scholars, she remains an outsider to institutions of higher education. She has never held a permanent academic position and was largely shunned by universities and research centers in Lebanon, the country where she has lived for more than fifty years. This special issue of the Journal of Palestine Studies (JPS) in honor of Rosemary Sayigh is richly deserved and long overdue.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Israel, Palestine, Arabia
 • Author: Mayssun Soukarieh
 • Publication Date: 07-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Palestine Studies
 • Institution: Institute for Palestine Studies
 • Abstract: This interview is part of a longer conversation that independent researcher Mayssun Soukarieh conducted with Rosemary Sayigh in Beirut during the summer of 2008. Sayigh, an anthropologist, oral historian, and researcher, was born in Birmingham in the United Kingdom and moved to Beirut in 1953, where she married the Palestinian economist Yusif Sayigh. She earned her master's degree from the American University of Beirut (AUB) in 1970 and was awarded a PhD from Hull University in Yorkshire in 1994. Since coming to Beirut fifty-six years ago, Sayigh has dedicated her life to writing and advocating for the Palestinians in Lebanon and elsewhere. She is the author of two groundbreaking books: Palestinians: From Peasants to Revolutionaries; A People's History (Zed Books, 1979) and Too Many Enemies: The Palestinian Experience in Lebanon (Zed Books, 1993). Although these conversations focused on Sayigh's scholarly work rather than her personal history, it became clear that the two are inextricably linked.
 • Topic: War
 • Political Geography: United Kingdom, America, Palestine, Lebanon
 • Author: Penny Johnson
 • Publication Date: 07-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Palestine Studies
 • Institution: Institute for Palestine Studies
 • Abstract: Referencing the "stereotypes of self" identified by Rosemary Sayigh in the life stories of Palestinian camp women in Lebanon who had lived through the Palestinian resistance, the author focuses on the narratives of two women in Ramallah's Am'ari refugee camp since the outbreak of the al-Aqsa intifada to reflect on the Palestinian present. Though the women-and their goals and struggles-could not be more different, their narratives reveal significant shifts in self-representation that reflect both the impact of post-Oslo political realities and the new (unattainable) aspirations fueled by satellite television images and Ramallah caf´e culture. The narratives also reflect, in very different ways, the national crisis, the impotence of Palestinian political groups and institutions, and the erosion of solidarities
 • Political Geography: Israel, Palestine, Lebanon
 • Author: Stephanie Latte Abdallah
 • Publication Date: 07-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Palestine Studies
 • Institution: Institute for Palestine Studies
 • Abstract: This article focuses on conjugal love as an articulated, lived emotion; on relationships between spouses within the context of the family; and on how these emotions and relations have changed over time in Palestinian refugee camps in Jordan. Based on interviews with four generations of Palestinian camp women, the article charts evolving marital patterns and attitudes toward marriage in relation to changing political circumstances and diverse influences. Particular emphasis is given to the third generation and the emergence of individualization of choice and its consequences. The influence of the family and the role of protection in the formation of conjugal bonds are also addressed.
 • Topic: Security, Politics
 • Political Geography: Europe, Middle East, Jordan
 • Author: Falestin Naïli
 • Publication Date: 07-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Palestine Studies
 • Institution: Institute for Palestine Studies
 • Abstract: This article deals with the memory narratives of women from the West Bank village of Artas who were displaced as a result of the 1967 war and are today living in working-class neighborhoods of eastern Amman. Imbued with nostalgia, their narratives extol the values that had governed life in the village before their dispersal, values that have proved to be important for survival in exile. The "peasant past" remembered by these women is examined in the dual context of the history of Artas and the migratory itineraries of the women, many of whom were displaced for a second time during the Gulf War of 1990-91.
 • Topic: War
 • Political Geography: Palestine
 • Author: Diana Allan
 • Publication Date: 07-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Palestine Studies
 • Institution: Institute for Palestine Studies
 • Abstract: This article revisits Rosemary Sayigh's theory of "culture as resistance" and considers how primordial attachments of kin and village, and by extension nation, in Shatila camp are being reconfigured by deepening poverty and provisionality. Shifting analytical attention away from the discursive continuities of nationalism toward the contingencies of everyday material practice in its local environment, the article examines how dynamically evolving networks of solidarity are reconstituting traditional structures of kinship and political belonging, broadly conceived, and producing new forms of agency and economic subjectivity for camp women.
 • Topic: Security, Politics
 • Political Geography: Lebanon
 • Author: Camille Mansour
 • Publication Date: 07-2009
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Palestine Studies
 • Institution: Institute for Palestine Studies
 • Abstract: This essay looks at the Gaza war of winter 2008-2009 within its broader politico-military context. At the political level, Israel's post- 2005 disengagement policies and initiatives with regard to Gaza (and Egypt) and their implications relative to the future of the West Bank are emphasized. Militarily, in examining the background and objectives of the war, the author gives particular importance to the testing of lessons drawn from the past, especially the summer 2006 war on Lebanon, in the aim of regaining a kind of "Dahiya" deterrence based on reprisals against civilians rather than on battlefield victory.
 • Topic: War
 • Political Geography: Israel, Egypt